Gemeenteraad Hattem stemt in met bestemmingsplan WZZ en krediet IKC

In de digitale Hattemse raadsvergadering, die zich kenmerkte door opgestoken handjes voor interrupties, werd maandagavond gedebatteerd over het Bestemmingsplan Woonzorgzone Geldersedijk en de Definitieve Kredietaanvraag IKC. (Integraal Kindcentrum). Het uiteindelijke resultaat is dat de partijen niet op een lijn zitten en dat beide voorstellen in meerderheid zijn aangenomen, doordat de fracties van CU, CDA en PvdA voorstemden en de fracties van HattemCentraal en D66 tegenstemden.
De stemverhouding was 10 voor en 4 tegen. Hans Havinga, CU, was niet aanwezig en heeft niet gestemd.

Jolanda Westerink van de Belangengroep Geldersedijk hield aan het begin van de vergadering een pleidooi de besluitvorming aan te houden vanwege het nieuwe rapport dat door de Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG) is uitgebracht. Volgens expert Roelofsen van NSG is het aanvullende akoestische onderzoek nog steeds onvoldoende. Lees hierover het bericht op onze website.

Specifieke geluidstoets
In de beantwoording op vragen over het geluidsplan antwoordde wethouder Schipper dat de raad vaststelt dat het mogelijk is dat 120 woningen in het plangebied kunnen komen, waarvan 65% sociaal geschikt voor zorg. En dat twee scholen samengaan tot 1 IKC. Het geluidsonderzoek is gedaan op de maximale planologische ruimte die er is. Zodra bouwplannen concreet zijn, wordt bij het afgeven van de vergunningen specifiek getoetst op het geluid, omdat dan bekend is hoe een gebouw er exact uit komt te zien.

‘Goed plan’
Schippers is van mening dat er een goed plan ligt. Sinds 2014 is er al veel gesproken over de komst van een woonzorgzone op het voormalig ijsbaanterrein, in deze raadsperiode zijn de gesprekken omgezet naar een concreet plan. Wethouder Auke Schipper: “We nemen de zorgen van de omwonenden zeer serieus, we zijn dan ook aan de slag gegaan met de opmerkingen die zij en een aantal andere betrokkenen hebben gemaakt. Dit plan is door de gemeenteraad vastgesteld. Dankzij deze betrokkenheid van de Hattemers ligt er nu een goed plan. We kijken uit naar de volgende stap. Een woonzorgzone met woningen die aansluiten bij de (zorg)behoeften van de oudere Hattemer van straks.”

Parkeren en verkeersveiligheid
Schipper wil een extra participatieproces met de bewoners uit de omgeving over het parkeren. Hij wil bereiken dat de bewoners het gevoel hebben dat zij er daadwerkelijk toe doen. Hij heeft al gesprekken gepland staan en een uitnodiging gestuurd aan de belangengroep om ook in gesprek te gaan. Schipper wil graag kijken hoe hij de zorgen kan wegnemen. Ook wordt fors geïnvesteerd in de verkeersveiligheid van de Hollewand. Er komt een inrichting die past bij een 30 km zone en Schipper verwacht dat het een fietsstraat wordt. Hij is benieuwd of de bewoners dat ook zo zien.

Veel nieuwe plannen
De reacties van de fracties verschilden. Bijzonder was dat de wethouder en diverse raadsfracties ineens nieuwe mogelijkheden zien. Arend Palland, ChristenUnie, ziet mogelijkheden voor een Knarrenhof. In zijn reactie benoemde hij meermaals alle mogelijke gebruikers van de woonzorgzone en hoe blij hij was dat zij allemaal een plekje krijgen. Judith van Duinen,  CDA, was vol enthousiast over de plannen voor het nieuwe IKC. En Tonny Keizer, PvdA, pleitte voor een verpleegpost voor de nacht. Wethouder Schipper ging in al dit enthousiasme mee en gaf ook aan te willen kijken naar een gezamenlijke ontmoetingsruimte in de woonzorgzone. Veel mooie nieuwe plannen, maar of deze er daadwerkelijk komen is onzeker, want er is niets vastgelegd. Maar wat wel vastgelegd zou moeten worden is dat personeel van het IKC de auto parkeert bij de haven en niet in de woonzorgzone.

D66 en HattemCentraal tegen
D66 en HC bleven hun bedenkingen houden bij de plannen en stemden tegen zowel het bestemmingsplan van de Woonzorgzone Geldersedijk als tegen de kredietaanvraag IKC. Een amendement van beide fracties om 200.000 euro minder krediet te verlenen, omdat elke school een eigen bijdrage zou doen van elk 100.000 euro, werd weggestemd voor de andere fracties. Wethouder Hospers gaf aan heel blij te zijn dat de scholen het eigen beheer van de bouw doen en dat dit de gemeente meer dan 200.000 euro bespaart.

Bouwrijp maken en omgevingsvergunningen
Voor het feitelijk bouwen van de woon- en onderwijsgebouwen zijn nog wel omgevingsvergunningen nodig. Deze vergunningen worden verleend door het college van burgemeester en wethouders. Een omgevingsvergunning wordt verleend op basis van het nieuwe bestemmingsplan. Daarnaast is het nodig om de locatie bouwrijp te maken. De voorbereidingen daarvoor zijn al bezig: via een apart interactief traject wordt gewerkt aan een inrichtingsplan. Begin februari wordt dat gepresenteerd. Op basis van het inrichtingsplan wordt de locatie bouwrijp gemaakt. Tegelijkertijd zullen IKC en De Luwte hun vergunningaanvraag verder voorbereiden.

Voor de andere woongebouwen is het nog niet zover. “Wij voeren gesprekken met Triada en Driezorg over de invulling van de Van Heemstralocatie. De wens is om hier een mix aan sociale huur en intramurale zorgappartementen aan te bieden. Zo kan iedereen in Hattem blijven wonen, ook als er extra ondersteuning nodig is in een passende woning. Dicht bij veel voorzieningen zoals winkels, huisartsenpraktijk en aan de rand van het stadscentrum,” aldus wethouder Carla Broekhuis.


Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in