Privacyverklaring en cookiebeleid

De regelgeving ten aanzien van privacy en bescherming van persoonsgegevens heeft vanaf 25 mei 2018 ook impact op de ‘Stichting Omroep Hattem’ werkend onder de naam ‘RTV Hattem’. Hierna geven wij aan hoe wij als RTV Hattem omgaan met de verwerking van persoonsgegevens.

Verwerken persoonsgegevens
RTV Hattem hecht groot belang aan de bescherming van de privacy en de veiligheid van persoonsgegevens. Wij verzamelen alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor deze worden verzameld. Dat kan onder andere zijn voor journalistieke doeleinden. De verwerkingen vinden plaats door middel van publicatie in onze programma’s en op onze Website. Opgemerkt wordt dat niet alle verplichtingen van de AVG daarop van toepassing zijn.

RTV Hattem verwerkt alleen persoonsgegevens op basis van een van de volgende 6 grondslagen.

 1. a) Toestemming van de betrokkene;
 2. b) uitvoering van een overeenkomst;
 3. c) voldoen aan een wettelijke plicht
 4. d) bescherming van de belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon
 5. e) uitvoering taak van algemeen belang
 6. f) behartiging van gerechtvaardigde belangen.

Verder verwerken wij inbelgegevens zodat wij contact met u kunnen onderhouden, bijvoorbeeld wanneer u telefonisch contact met RTV Hattem heeft gezocht.

Daarnaast bieden wij een aantal diensten aan waarvoor het verwerken van persoonsgegevens noodzakelijk is, zoals een contactformulier en de mogelijkheid tot het aanmelden voor een nieuwsbrief.

Wij verwerken eveneens deelnamegegevens bij deelname aan prijsvragen, acties, donaties of veilingen. Door deelname wordt expliciet toestemming verleend tot de verwerking van de verstrekte persoonsgegevens. RTV Hattem mag de verstrekte persoonsgegevens in het kader van een prijsvraag of actie uitsluitend vermelden in het kader van de bekendmaking van de winnaar via alle media waaronder begrepen radio, televisie en internet.

Persoonsgegevens
Als persoonsgegevens worden aangemerkt alle informatie die over personen bekend is bij RTV Hattem. Hieronder vallen ook de persoonsgegevens van de vrijwilligers. Denk daarbij aan naam, adres, geboortedatum, bankrekeningnummer en adres of e-mailadres gegevens. Voor vrijwilligers die als betaalde krachten kunnen worden aangemerkt ook het BSN nummer. Het gaat dus om gegevens of een combinatie van gegevens die iets zeggen over de vrijwilliger werkzaam voor RTV Hattem of als bezoeker van de websie/social media van RTV Hattem.

Voor wat betreft laatstgenoemde merken wij ook als persoonsgegevens aan die van u bekend worden als bezoeker van de website. Denk daarbij aan:

 • contactgegevens via het contactformulier (zoals naam, telefoonnummer, huisadres, e-mailadres, enz.)
 • eventuele inbelgegevens
 • Ontvangen media (zoals foto’s, filmpjes en berichten)
 • deelnamegegevens (bij deelname aan prijsvragen, donaties, veilingen, enz.)
 • aanmelding Nieuwsbrief

Hoe verzamelt RTV Hattem de persoonsgegevens
Als je als vrijwilliger aan de slag wilt bij RTV Hattem, of een andere relatie met RTV Hattem aan wilt gaan, hebben we persoonsgegevens nodig. Jouw gegevens als vrijwilliger verstrek jij door het invullen en ondertekenen van het aanmeldformulier. In het aanmeldformulier zijn specifieke toestemmingsverklaringen opgenomen voor het verwerken van de persoonsgegevens.

Persoonsgegevens worden ook verzameld bij bezoek aan de website of andere diensten van RTV Hattem en de  app van RTV Hattem.

Waarom worden persoonsgegevens verzameld
Van de vrijwilligers worden deze verzameld om hen van interne informatie te kunnen voorzien van ontwikkelingen bij RTV Hattem, het uitnodigen voor bijeenkomsten, activiteiten, enz.

Voor bezoekers van de website of andere diensten van RTV Hattem om de gelegenheid te bieden om bijvoorbeeld vragen te stellen of om opmerkingen te plaatsen bij programma’s van RTV Hattem.

Deze gegevens worden gebruikt voor anoniem, statistisch onderzoek en om de website zoveel mogelijk op de voorkeuren van onze bezoeker af te stemmen.

Vastlegging persoonsgegeven
De hiervoor genoemde gegevens worden bij RTV Hattem opgeslagen in de (gedigitaliseerde) bestanden. Alleen die gegevens worden vastgelegd voor het doel  waar dit voor bedoeld is.

Verwerking, opslag en verwijdering van persoonsgegevens
Verwerking van persoonsgegevens is gebonden aan daarvoor geldende wet- en regelgeving. Daar is de RTV Hattem aan gehouden. Deze zullen dan ook zorgvuldig worden verwerkt (tijdelijk) opgeslagen en verwijderd. RTV Hattem deelt geen persoonsgegevens met derde partijen, zonder uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene(n). Een uitzondering hierop vormt de wettelijke plicht of een rechterlijke uitspraak. Het delen van persoonsgegevens is soms (wettelijk) verplicht gesteld. Een voorbeeld hiervan is de informatiedeling bij het opsporen van strafbare feiten.

Wie kan de gegevens inzien en de beveiliging hiervan
Persoonsgegevens kunnen worden ingezien door bestuursleden en daartoe aangewezen vrijwilligers op grond van een geheimhoudingsverklaring. Uitsluitend vrijwilligers die op grond van hun functie (uitoefening) binnen RTV Hattem hier toegang voor dienen te hebben, respectievelijk waar dit  noodzakelijk voor is, worden aangewezen.

Aan een organisatie, een andere derde partij of personen die geen functie bekleden binnen RTV Hattem en daartoe niet aangewezen zijn, worden geen persoonsgegevens verstrekt. RTV Hattem kan en mag geen gegevens uitwisselen met externe partijen.

Verder maakt RTV Hattem gebruik van beveiligde netwerkverbindingen. Dat wil zeggen dat de verbinding beveiligd is. De gegevens die tussen die tussen de systemen verstuurd worden, blijven vertrouwelijk.

Mocht RTV Hattem afspraken maken over de beveiliging van persoonsgegevens die wij bij een externe partij laten verwerken, dan leggen wij dit vast in een verwerkersovereenkomst met deze externe partij.

Bewaartermijn van de persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden afgeschermd bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen RTV Hattem of het doel waarvoor zij zijn verkregen. Hier gelden bepaalde wettelijke voorschriften voor.

Wat wordt niet vastgelegd
Niet vastgelegd worden gegevens van sponsoren en bedrijven waar zaken mee gedaan wordt. Deze  vallen niet onder het begrip ‘natuurlijke personen’ zoals omschreven in de AVG.

Tevens leggen wij van de vrijwilligers het BSN nummer niet vast. Verder wordt van de vrijwilligers niet vastgelegd de zogenaamde ‘Bijzondere persoonsgegevens’.

Dit zijn privacy gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, geloofsovertuiging, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Wij leggen alleen bijzondere persoonsgegevens vast inden dit vereist of noodzakelijk is op basis van de AVG.

Social Media.
RTV Hattem heeft een aantal sociale media-accounts zoals Facebook, Twitter, Instagram en Youtube. Dit doen wij als omroep, omdat wij het belangrijk vinden dat iedereen kan participeren in de nieuwsvoorziening. Bij de berichten die wij posten, kunnen reacties of ‘likes’ worden geplaats. RTV Hattem gebruikt deze gegevens (hoeveelheid reacties of likes) om het bereik van RTV Hattem te analyseren en het aanbod beter te laten aansluiten bij de vraag. Op deze manier probeert RTV Hattem continu de dienstverlening te verbeteren. Via deze accounts worden geen persoonsgegevens verzameld.

Links naar andere websites
De website van RTV Hattem kan (hyper)links (waaronder in banners en social media content) bevatten waarmee de website van RTV Hattem wordt verlaten en op een website van een andere partij terecht wordt gekomen. RTV Hattem heeft geen zeggenschap over de websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Op dergelijke websites is dit Privacy Statement dan ook niet van toepassing. Dit Privacy Statement heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die via de websites van RTV Hattem zijn verkregen. RTV Hattem accepteert dan ook geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden.

Foto’s maken en filmen.
Bij een omroep hoort dat er in het kader van informatievoorziening gefilmd wordt en/of foto’s worden gemaakt. Deze vallen niet onder de werking van de AVG voor zover dit binnen de kaders van de AVG vallen.

Met de aanmelding als vrijwilligers gaat RTV Hattem er van uit dat voor het nemen en gebruiken van de foto toestemming wordt verleend. Op het aanmeldingsformulier wordt deze toestemming expliciet gevraagd.

Rechten
De AVG geeft ook rechten. Deze zijn o.a.:

 • het recht op inzage (art. 15)
 • het recht op rectificatie en aanvulling (art. 16)
 • het recht op vergetelheid (het wissen van persoonsgegevens; art. 17)
 • recht op beperking van verwerking (art. 18)
 • recht op bezwaar (art. 21)

Op deze rechten bestaan echter enkele uitzonderingen.

Deze rechten kunnen niet worden uitgeoefend met betrekking tot persoonsgegevens die door ons zijn verwerkt voor journalistieke doeleinden. Verder kunnen wij persoonsgegevens bijvoorbeeld niet verwijderen als wij wettelijk verplicht zijn deze te behouden, of als wij deze gegevens bewaren in verband met een overeenkomst met de individueel betrokken persoon. Daarnaast kan toegang tot de eigen/persoonlijke gegevens worden geweigerd als het beschikbaar stellen van de informatie persoonsgegevens van iemand anders zou vrijgeven. Dat geldt ook als het juridisch gezien niet is toegestaan om dergelijke informatie bekend te maken. Ook is het mogelijk dat indien de toestemming wordt ingetrokken, wij een andere rechtsgrond kunnen hebben op basis waarvan wij de persoonsgegevens toch mogen blijven verwerken.

Als desondanks gemeend wordt dat wij individuele persoonsgegevens op een onjuiste manier verwerken of niet goed reageren op een klacht/vraag in dat verband, dan bestaat het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Geen toestemming, vraag of klacht?
Indien op grond van het voorgaande gemeend wordt geen toestemming te kunnen verlenen voor het gebruik of verwerken van de persoonsgegevens, dan kan dit kenbaar gemaakt worden via de mail door een bericht sturen naar secretaris@rtvhattem.nl

Wijzigingen privacy beleid
RTV Hattem behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid in het kader van actualisatie van het privacy beleid en voor zover niet in strijd met de AVG. Het is verstandig om het Privacy Statement regelmatig te lezen om op de hoogte te blijven van de wijze waarop RTV Hattem uw persoonlijke gegevens verwerkt.

Disclaimer
De inhoud van www.rtvhattem.nl  is met de grootste zorg samengesteld. Hoewel RTV Hattem tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt RTV Hattem expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.