Bestuur en het PBO

Het BESTUUR en het PBO van RTV Hattem

Bestuur

 • W. Hoogers – voorzitter
 • R. Hofman – penningmeester
 • A. van Winkoop – secretaris
 • A. Spakman – bestuurslid

Contactadres/mail: secretaris@rtvhattem.nl

RTV Hattem kent een Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO)

De leden van dit orgaan zijn door het bestuur van RTV Hattem benoemd. Gezamenlijk vormen de leden van het PBO een representatieve groep van vertegenwoordigers van de belangrijkste maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen in de gemeente Hattem. Het PBO vertegenwoordigt dus in feite de luisteraars en kijkers van RTV Hattem.

Het PBO houdt zich conform de richtlijnen van het Commissariaat voor de Media bezig met het vaststellen van het programmabeleid, de toetsing van in het programmabeleid verwoorde uitgangspunten, het geven van adviezen (gevraagd en ongevraagd) aan het bestuur, de jaarlijkse rapportage aangaande het gevoerde en gerealiseerde programmabeleid, het vastleggen van een programmastatuut, de navolging van het programmavoorschrift van het Commissariaat voor de Media en het aanstellen van een hoofdredacteur. De verantwoordelijkheid voor en de bewaking van het publieke karakter van de lokale omroep ligt in belangrijke mate bij het PBO.

Het PBO is er dus om te bepalen wat voor soort programma’s er uitgezonden moeten worden en of deze programma?s voldoen aan de vooraf vastgestelde eisen. Het totaal aan programma’s dient te voldoen aan de, door het Commissariaat voor de Media opgestelde ICE- normen. ICE staat voor Informatie, Cultuur en Educatie.
RTV Hattem dient zijn programmering zodanig in orde te hebben, dat de uitgezonden programma’s voor minimaal 50% voldoen aan deze eis.

Voorbeelden van programma's, welke meetellen voor de ICE-norm

Programma’s die volgens de norm Informatie en Educatie brengen moeten lokaal gericht zijn; zoals b.v.: nieuws en actualiteiten – discussieprogramma’s over politiek, welzijn, religie e.d. – informatie over godsdienst en geestelijk leven – nieuws en actualiteiten voor de jeugd – sportinformatie en reportages – informatie voor en over minderheden – informatie over kunstactiviteiten – film en theatermagazine – toeristische informatie – natuur en milieu – populair wetenschappelijke informatie – medische en gezondheidszaken – Informatie over lokale politiezaken (criminaliteit en veiligheid op straat) – over ontwikkelingen in het midden en kleinbedrijf – over medisch verantwoorde sportbeoefening.

Programma’s volgens de norm Cultuur in brede zin zijn: Informatie over de bibliotheek – kunstexposities – uitvoeringen lokale verenigingen – cursussen etc. // uitzendingen van kerkdiensten, herdenkingen en religieuze muziek; spelprogramma’s voor lokale kandidaten // muziek en informatie voor jongeren // volks- en traditionele muziek. Om de PBO-leden meer bij de omroep te betrekken volgen de leden uitgezochte programma’s gedurende een bepaalde tijd kritisch en rapporteren daarover. Uitgangspunt is dat de representanten van stromingen er niet voor de eigen parochie zitten. De PBO-leden zitten er voor het algemeen belang en het publieke karakter van de lokale omroep.

Welke rol spelen de leden van het PBO in de praktijk?

De leden van het PBO zijn te beschouwen als ambassadeurs van RTV Hattem. Hun rol is tweeledig, enerzijds toetsen zij de uitzendingen en het gevoerde programmabeleid aan de voorschriften van het Commissariaat voor de Media, anderzijds zijn zij de bruggenbouwers naar maatschappelijke organisaties en instellingen. Zij zijn -als vertegenwoordigers van hun achterban- in staat om signalen en wensen omtrent radio- en televisieprogrammering op te pakken.

Vervolgens onderzoekt de hoofdredacteur of in overleg met medewerkers van de betrokken organisaties een programma valt op te zetten. Het bestuur is in dat proces faciliterend. Een goed functionerend PBO vergroot het draagvlak van maatschappelijke organisaties en instellingen, alsmede de betrokkenheid van specifieke bevolkingsgroepen bij de lokale omroep. En brengt daarmee het uitzenden van programma’s die in hoge mate voldoen aan mediawettelijke kerntaken een grote stap dichterbij.

Het PBO van RTV Hattem

 • Wisselend voorzitterschap
 • Ellen Snijder |  Secretaris
 • Leon ten Klooster | Sport / Jeugd
 • Anneke Nitrauw | Cultuur
 • Jan Goldsteen | Religie
 • Jan Erik Barendse | Minderheden
 • Rikie Coster | Lid
 • Vacature | Ondernemers
 • Vacature | Onderwijs
 • Byco Hoff | Jongeren
 • Theo te Winkel | Ouderenbonden

Hoe kunt U de leden van het PBO bereiken?

Heeft u vragen over de programmering van RTV Hattem? Wilt u meer aandacht voor bepaalde onderwerpen? Wilt u weten op welke wijze uw organisatie een rol kan spelen bij de programmering van RTV Hattem, neem dan contact op met uw contactpersoon in het PBO. Hij of zij bemiddelt tussen u en de programmaleiding van de omroep. Uiteraard kunt u ook rechtstreeks contact opnemen met het PBO: PBO@rtvhattem.nl.