Raad van State schort plannen Woonzorgzone Geldersedijk op

De belangengroep Geldersedijk heeft, mede namens ongeveer 50 personen, bij de Raad van State het verzoek gedaan om de plannen voor de IKC in de Woonzorgzone Geldersedijk op te schorten. Zij vrezen onder meer voor een ernstige aantasting van hun woon- en leefklimaat als gevolg van de in het plan opgenomen mogelijkheden. De Raad van State heeft vandaag uitspraak gedaan in het voordeel van de bezwaarmakers.

De belangen die pleiten voor een spoedige start van de bouw van de woonvoorziening van De Luwte, het IKC en de scholen leggen aanzienlijk gewicht in de weegschaal, maar geven uiteindelijk niet de doorslag. De voorzieningenrechter is namelijk van oordeel dat het belang van de belangengroep om te voorkomen dat hangende de bodemprocedure een onomkeerbare situatie ontstaat, zwaarder weegt dan de ter zitting toegelichte belangen bij de onmiddellijke inwerkingtreding van het plan. Daarom heeft de voorzieningenrechter besloten het plan te schorsen.

Stichting De Luwte
Tijdens de zitting is de mening gevraagd van Stichting De Luwte die in één van de appartementengebouwen waarin het plan voorziet een kleinschalige woonvorm realiseren voor mensen met een verstandelijke beperking of een stoornis in het autistisch spectrum. De Luwte heeft ter zitting toegelicht dat zij al ongeveer tien jaar actief is om een dergelijke woonvorm in Hattem te kunnen bieden en dat er voldoende gegadigden zijn om in die woonvoorziening te gaan wonen. De Luwte stelt belang te hebben bij een zo spoedig mogelijk begin van de bouw van de woonvoorziening. Daarnaar gevraagd heeft De Luwte ter zitting te kennen gegeven dat de afgelopen jaren sprake is geweest van een voortdurende urgentie om een woonvoorziening voor hun doelgroep te realiseren en dat de urgentie momenteel niet hoger is dan voorheen.

De Zaaier en De Van Heemstraschool
De besturen van de twee scholen, De Zaaier en De Van Heemstraschool, die gezamenlijk een IKC willen bouwen zijn ook gehoord. Ter zitting hebben de besturen – Cambium en Florion -, toegelicht dat de twee schoolgebouwen die nu nog worden gebruikt oud zijn en niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd. Er is al jaren niet meer geïnvesteerd in die gebouwen en de energierekeningen zijn hoog. Desgevraagd hebben Cambium en Florion ter zitting te kennen gegeven dat tijdelijke huisvesting, voor zover nodig, geregeld is. Daarnaar gevraagd hebben zij ter zitting gezegd dat het niet zo is dat tijdelijke beschikbaarheid daarvan reden voor spoed vormt.

De raad heeft tijdens de zitting toegelicht dat de buitenschoolse opvang die in het IKC is voorzien, gekoppeld is aan de scholen van Cambium en Florion en dat het belang van die scholen leidend is voor de bestaande urgentie. Desgevraagd heeft de raad te kennen gegeven dat de urgentie om te kunnen gaan bouwen vooral slaat op het IKC.

Onomkeerbare situatie
De belangen die pleiten voor een spoedige start van de bouw van de woonvoorziening van De Luwte, het IKC en de scholen leggen aanzienlijk gewicht in de weegschaal, maar geven uiteindelijk niet de doorslag. De voorzieningenrechter is namelijk van oordeel dat het belang van de omwonenden om te voorkomen dat hangende de bodemprocedure een onomkeerbare situatie ontstaat, zwaarder weegt dan de ter zitting toegelichte belangen bij de onmiddellijke inwerkingtreding van het plan.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in