Omwonenden volharden in protest tegen nieuwbouw De Bongerd

Omwonenden van De Bongerd volharden in hun protest tegen de nieuwbouwplannen zoals die nu voorliggen. Om hun protest kracht bij te zetten, is een nieuw spandoek opgehangen.

In de vergadering van de Commissie Algemene en Ruimtelijke Zaken van 13 juni 2022 is ingesproken door een omwonende, de vereniging Gelre Petanque, Habion en IJsselheem. Door meerdere commissieleden zijn bedenkingen geuit over het nu vaststellen van een ontwerpbestemmingsplan door het college. De vereniging Gelre Petanque zal als de bouwplannen worden uitgevoerd, geen officiële wedstrijdbaan meer hebben. Daarom is voorgesteld de accommodatie van de vereniging te verplaatsten naar ’t Veen.

Bezwaren tegen hoogte nieuwbouw
De heer Huitink sprak tijdens de vergadering namens de omwonenden in. Hij gaf aan dat de bewoners niet tegen nieuwbouw zijn, maar moeite hebben met de hoogte van de gebouwen. Ook benoemde hij als probleem dat er een concentratie van parkeerplaatsen komt. De omwonenden vragen zich af waarom hiervoor is gekozen en waarom de grond van de sporthal aan de Eierdijk niet is meegenomen in de plannen.

De gemeente schrijft in een notitie aan de gemeenteraad dat om aan de bezwaren van omwonenden tegemoet te komen, door de initiatiefnemers aanpassingen zijn gedaan aan bouwhoogte en situering. Die aanpassingen vinden omwonenden onvoldoende maar de gemeente meent dat het in 2019 door Habion neergelegde plan voor stedenbouwkundige invulling is gebasseerd op de opgehaalde woonwensen. De massa, positionering en programma is in de loop van de tijd bijgebogen naar een invulling waarbij naar het oordeel van het college sprake is van goede ruimtelijke ordening en waarbij voor een groot deel tegemoet is gekomen aan alle suggesties, bedenkingen en oplossingsrichtingen.

“Participatieproces niet goed verlopen”
Hoewel de gemeente Hattem in de notitie schrijft dat er veel en uitvoerig overleg heeft plaatsgevonden met (individuele) omwonenden, blijven de omwonenden van mening dat het participatieproces niet goed is verlopen. De suggestie van enkele raadsleden om een mediator te laten bemiddelen is niet overgenomen. Het (oude) college heeft besloten dat sprake is van goede ruimtelijke ordening en waarbij voor een groot deel tegemoet is gekomen aan alle suggesties, bedenkingen en oplossingsrichtingen. Daarom start de bestemmingsplanprocedure via het ter inzage leggen van het ontwerp-bestemmingsplan gedurende de wettelijke periode van zes weken. Tijdens deze periode bestaat voor een ieder de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen. Na afloop van de termijn wordt aan de raad het eventueel gewijzigde ontwerp-bestemmingsplan aangeboden ter vaststelling, met de eventuele zienswijzennota als bijlage.

Bestemmingsplan
Het plan is nu al te zien op de website van de gemeente. Het college wil de formele periode waarbinnen zienswijzen ingediend kunnen worden niet grotendeels binnen de schoolvakantie laten vallen. Daarom begint de formele periode op 18 augustus 2022. De gemeenteraad is het bevoegde orgaan om over het bestemmingsplan het finale besluit te nemen. Bij een bruikbaar bestemmingsplan kan de initiatiefnemer vervolgens vergunning aanvragen. Bij het voorbereiden van de vergunningaanvraag en de inrichtingstekening zal Habion de omgeving opnieuw betrekken.

Bekijk hier het filmpje dat Habion over de nieuwbouw Bongerd heeft gemaakt.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in