Gemeente: Geluidsonderzoek WZZ voldeed en voldoet aan normen

De Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG) bracht op verzoek van de Belangengroep Geldersedijk een rapport uit over het geluidsonderzoek. Door dit rapport en de inspreekreactie tijdens de commissievergadering door mevrouw Westerink van de belangengroep, is er bij een aantal raadsfracties de behoefte ontstaan om nader geïnformeerd te worden. Deze informatie is nu beschikbaar.

De NSG had diverse opmerkingen over het akoestisch onderzoek dat bij het bestemmingsplan Woonzorgzone Geldersedijk hoort. Zo zou het onderzoek zijn gedaan aan de hand van een pleinindeling van het IKC dat niet overeenkomt met het Stedenbouwkundig Plan (SP). En de beschrijving van het verkeer in het geluidsonderzoek en het stikstofonderzoek komt niet overeen met de beschrijving van het verkeer in het SP.

Onderzoekmethode gebruikelijk in de ruimtelijke ordeningspraktijk in Nederland
Het college schrijft in haar antwoord dat het “in de ruimtelijke ordeningspraktijk in Nederland is het gebruikelijk om bij gebiedsontwikkelingen waar meerdere functies een plek vinden te werken van ‘grof’ naar ‘fijn’.” Het Stedenbouwkundig Plan is in verschillende fases tot stand gekomen; van het vaststellen van uitgangspunten, via het vaststellen van de visie tot het SP wat uiteindelijk tot het voorliggende bestemmingsplan heeft geleid. In al deze fases heeft de gemeenteraad positieve besluiten genomen.

“Een stedenbouwkundig plan vormt dus uiteindelijk de basis voor het bestemmingsplan. In het bestemmingsplan dat voor 13 december 2021 ter vaststelling aan de raad is voorgelegd, zijn bouwvlakken opgenomen voor het IKC en de woon(zorg)gebouwen. Deze wijze van bestemmen biedt ruimte om bij het verder ontwerpen van bouwplannen voor het IKC en de woonzorggebouwen de exacte locatie van bijvoorbeeld het IKC en de pleinen nog aan te passen. Dat is in de praktijk niet alleen gebruikelijk maar ook gewenst, juist om in het kader van het verdere ontwerpproces te kunnen optimaliseren ten opzichte van het stedenbouwkundig plan,” aldus het antwoord van het college.

Kaders en exacte uitvoering
Voor het akoestisch onderzoek betekent dit dat voor het onderzoek wordt uitgegaan van een representatieve invulling van de maximale planologische mogelijkheden en niet van het exacte SP dat als basis diende voor het bestemmingsplan. Sommige zaken liggen nog niet vast. Bijvoorbeeld hoe de appartementengebouwen er precies uit komen te zien. Hoewel dus nog niet precies bekend is hoe alles er exact uit komt te zien, zijn de kaders daarvoor wel bepaald en daar dient de bouwer zich aan te houden. Op basis van deze vastliggende kaders is het geluidsonderzoek uitgevoerd.

Einde aan discussie maken
De gemeente wil evenwel een einde aan de discussie maken en heeft daarom aan Adviesburo Van der Boom opdracht gegeven de geluidsbelasting van de woningen door te berekenen aan de hand van het definitieve ontwerp van het IKC. De conclusie van dit onderzoek is dat: “de geluidsproductie binnen de normen valt, zodat aan een goed woon- en leefklimaat kan worden voldaan en het bestemmingsplan uitvoerbaar is.”

Toename verkeersbewegingen
Over het verkeer wordt opgemerkt dat “Niet ontkend kan worden dat omwonenden gaan merken dat er nieuwe functies op de oude ijsbaan komen. Dat uit zich ook in toenemende verkeersbewegingen. Verkeer neemt toe. Tussen de beschrijvingen in het SP en de akoestische en stikstofonderzoeken zit inderdaad verschil.” Volgens een eerder gegeven antwoord zal dit in de praktijk meevallen, omdat de berekeningen zijn gedaan op basis van de meest slechte situatie en de daarbij behorende maximale effecten. “Dit houdt onder meer ook in dat de akoestische en stikstofeffecten in de praktijk vermoedelijk geringer zullen zijn,” aldus het antwoord van het college.

Andere geluidsbronnen
“Verder wordt door NSG aangegeven dat sommige bronnen niet zijn opgenomen in het model. Dat is juist. Dat was gedaan omdat het niet nodig is in deze fase van de planvorming” aangezien het gaat om kaders en nog niet een definitief en exact SP. Om ook hier een einde aan de discussie te maken, zijn deze bronnen nu ook meegenomen in het onderzoek van Van der Boom.

Het antwoord van het college luidt tot slot: “Al met al is dit plangebied straks een fraai gemengd woongebied met een aantal verschillende functies nabij elkaar dat voorziet in een grote woonbehoefte en een aantrekkelijk woonmilieu oplevert wat (inderdaad) een ander woonmilieu is dan een ‘rustige woonwijk’ zoals dat centraal staat in de uitgave ‘Bedrijven en Milieuzonering’ van de VNG.”

Maandagavond 13 december 2021 ligt het bestemmingplan ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad van Hattem. Deze vergadering is vanwege de corona-maatregelen digitaal en begint om 20.00 uur.

De vergadering wordt live uitgezonden via radio, tv en webstream.
Klik hier voor de frequenties van RTV Hattem.

Luister live Radio Kijk live TV

 

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in