Gemeente Hattem komt met vierde pakket steunmaatregelen

De gemeenteraad van Hattem heeft een vierde pakket steunmaatregelen vastgesteld. De maatregelen uit dit pakket moeten bijdragen aan het verzachten van de effecten van de maatregelen om het coronavirus in te dammen. Met het pakket maatregelen is zo’n
€ 100.000,- gemoeid.

Burgemeester Marleen Sanderse ziet dat de coronamaatregelen onverminderd grote impact hebben in Hattem: ‘We proberen zo goed mogelijk een vinger aan de pols te houden hoe het met Hattemers gaat. De coronamaatregelen hebben op iedereen in meer of mindere mate effect. We zien dat inwoners, ondernemers en organisaties veerkrachtig zijn, hun best doen om de schouders er onder te zetten en het beste proberen te maken van de situatie. Maar sommige situaties zijn echt schrijnend. Voor dit pakket steunmaatregelen hebben we opnieuw samen met partners gekeken waar knelpunten zitten. Hopelijk kunnen deze maatregelen er voor zorgen dat meer ondernemers en verenigingen deze lockdown kunnen uitzingen.’

Griffier Tamara Weeda reageert namens de raads- en commissieleden: ‘Het college heeft de gemeenteraad voorafgaand aan de vaststelling van dit vierde steunpakket gevraagd om zijn input te geven voor het pakket. De raad vindt het belangrijk dat we aandacht hebben voor Hattemers die tussen wal en schip raken. Er zijn al veel regelingen, maar het is belangrijk dat we in de gaten houden dat er geen mensen tussen de maatregelen doorglippen. De raad roept dan ook iedereen op hulp te zoeken en zich te melden als de lokale en landelijke maatregelen niet het door ons gewenste steuneffect hebben.’

Sport
Net als bij het derde pakket heeft de gemeenteraad ook voor het tweede kwartaal van 2021 besloten om geen huur in rekening te brengen bij sportverenigingen die een accommodatie huren van de gemeente. Daarnaast krijgen verenigingen met een eigen accommodatie een vergoeding ter hoogte van de OZB. Sportverenigingen kunnen door deze  lagere lasten enigszins compenseren voor dalende inkomsten uit bijvoorbeeld kantine en verhuur.

Jongeren in coronatijd
Uit het landelijke programma ‘jeugd aan zet’ heeft Hattem eenmalig een budget van € 10.000,- ontvangen voor activiteiten die de negatieve effecten van de coronamaatregelen op jongeren voorkomen of beperken. Stichting Welzijn Hattem (SWH)heeft met deze middelen haar maatjesproject uitgebreid naar jongeren.
Het maatjesproject Mattie4u richt zich op het werven van jongeren die als maatje een ander willen helpen. En het koppelt vrijwilligers aan jongeren die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Geïnteresseerde jongeren kunnen contact opnemen met SWH via jongerenwerk@swhattem.nl of via de jongerenwerkers Susanne Berends en Hakan Soykan, 06-2004 6859. “Naast het maatjesproject worden verschillende gelegenheden aangegrepen om jongeren te wijzen op mogelijkheden om ondersteuning te ontvangen en om het gesprek aan te gaan om te horen wat er onder jongeren speelt”, aldus de gemeente.

Ondernemers en belastingen
Door de lockdown is de situatie van ondernemers in de afgelopen periode verslechterd. De steunmaatregelen uit 2020 worden daarom ook doorgezet in 2021. Voor het belastingjaar 2021 wordt door de gemeente Hattem geen precariobelasting geheven voor terrassen en ook wordt geen reclamebelasting opgelegd. De opbrengsten van de reclamebelasting komen normaal gesproken in het Ondernemersfonds, een fonds waarmee gezamenlijke activiteiten regelen, zoals promotie en marketing. Om ondernemers toch in de gelegenheid te stellen hun activiteiten uit het Ondernemersfonds uit te voeren, stort de gemeente een eenmalige bijdrage in het fonds.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in