Aan de slag als voorzitter Adviesraad Sociaal Domein Hattem?

De gemeente Hattem is op zoek naar een enthousiaste en gedreven voorzitter, die zijn/haar kennis en/of ervaring in willen zetten voor een beter en mooier Hattem! Wilt u aan de slag als voorzitter van de Adviesraad?

De gemeente Hattem heeft sinds het voorjaar van 2016 een Adviesraad (voorheen: Participatieraad). Leden zijn sparringpartners voor het college en een spreekbuis voor inwoners. De Adviesraad werkt vanuit de visie op het sociale domein, waaronder de visie op participatie. De visie op participatie houdt in dat iedere inwoner meedoet, ongeacht beperking, afkomst, leeftijd of inkomen. Belangrijke aandachtsgebieden zijn: zorg, welzijn, wonen, jeugd(hulp), werk, inkomen, participatie en leefbaarheid.

Wat is de Adviesraad Sociaal Domein?
De Adviesraad is sparringpartner van het college van burgemeester en wethouders met de
doelstelling ‘zelfredzaamheid en participatie van de inwoners te bevorderen en de kwaliteit van gemeentelijk beleid te verbeteren.’ Iedereen moet volwaardig mee kunnen doen in de Hattemse samenleving. De Adviesraad gaat met inwoners in gesprek over de effecten van de huidige regelingen en over hun ideeën met betrekking tot toekomstig beleid. De Adviesraad pikt signalen op en weet wat er speelt. De Adviesraad vormt een zo evenwichtig mogelijke afspiegeling van de inwoners van Hattem en bestaat uit vertegenwoordigers van: ouderen, jeugd, mantelzorgers, vrijwilligers, kerken, mensen met een beperking etc.

Wat wordt er van u verwacht?
U bent een betrokken inwoner van Hattem en spreekt op persoonlijke titel;
U heeft affiniteit, kennis of ervaring met een of meer bovengenoemde aandachtsgebieden;
U bent in staat verbindingen te leggen tussen beleid en praktijk;
U bent verbonden met de Hattemse samenleving en heeft een relevant netwerk dat u zoveel mogelijk betrekt bij uw meningsvorming en advisering;
U bent een plezierige samenwerkingspartner en werkt vanuit een open houding;
U luistert goed, denkt constructief mee en respecteert de inbreng van anderen;
U draagt er actief aan bij dat de Adviesraad goed zichtbaar is binnen Hattem;
U komt met ideeën en voorstellen voor verbetering van (uitvoering van) het gemeentelijk beleid;
U bent gewend digitaal te werken of bereid dit te gaan doen;
U woont in de gemeente Hattem en hebt geen strijdige belangen in relatie tot deelname aan de Adviesraad.

Wat wordt specifiek van de voorzitter verwacht naast bovenstaande competenties en vaardigheden?
De Adviesraad wil een nieuwe weg inslaan, meer bekendheid binnen Hattem verwerven en nog actiever betrokken zijn bij de inwoners. U bent in staat de leden hierbij te ondersteunen en heeft ideeën om dit vorm te geven.
U bent procesgericht, stimuleert de sociale cohesie binnen de Adviesraad en draagt als bindende factor bij aan voldoende draagvlak voor de gekozen standpunten en het uitbrengen van weloverwogen adviezen;
U heeft feeling voor politiek-bestuurlijke verhoudingen;
U leidt de vergaderingen en stemt de voorbereiding, waaronder de agenda, af met de secretaris en de ambtelijke vertegenwoordiger;
U bepaalt de data en tijdstippen van de vergaderingen;
U bent verantwoordelijk voor het opstellen van het jaarverslag voor het college van
burgemeester en wethouders over de verrichte werkzaamheden;
U vertegenwoordigt de Adviesraad extern.

Wat betekent het nog meer om voorzitter te zijn?
U geeft (kwetsbare) inwoners van Hattem een stem. U draagt bij aan een betere kwaliteit van gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan, waardoor de zelfredzaamheid en participatie van Hattemers zichtbaar worden versterkt. De reguliere vergaderingen vinden ongeveer één keer per 6 weken plaats. Leden van de Adviesraad ontvangen een jaarlijkse vergoeding.

Bent u geïnteresseerd?
Dan ontvangen de gemeente Hattem graag een brief met de volgende informatie:
Uw motivatie om voorzitter van de Adviesraad te worden;
Met welke doelgroep(en) en aandachtsgebieden u zich verbonden voelt;
Uw ervaringen met deze doelgroep(en) en aandachtsgebieden.

U kunt uw sollicitatiebrief tot 12 februari 2022 sturen naar: Gemeente Hattem, ter attentie van mevrouw W. (Wytske) Verschoor, Postbus 93, 8050 AB Hattem. Voor meer informatie kunt u haar bellen op nummer (038) 443 16 16 of mailen naar wytskeverschoor@hattem.nl

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in