Wat betekent de nieuwe Wet inburgering voor Hattem?

De nieuwe Wet inburgering treedt op 1 januari 2022 in werking. Met de invoering van deze wet krijgt de gemeente nieuwe taken op het gebied van inburgering voor asielstatushouders en gezins- en overige migranten. Zo komt de verantwoordelijkheid van de regie op het inburgeringstraject bij de gemeente te liggen.

Het doel van de nieuwe wet is dat statushouders sneller volwaardig meedoen aan de samenleving. Het liefst via betaald werk. Hierbij zijn een tijdige start, snelheid, maatwerk, dualiteit en kwaliteit als criteria benoemd. De beleidsnota die voorligt sluit aan bij deze criteria, waarbij als uitgangspunt is genomen dat activiteiten zo dichtbij mogelijk worden georganiseerd.

Samenwerking met diverse partners
Voor de uitvoering van de nieuwe wet werkt de gemeente Hattem samen met verschillende partners. Een belangrijke partner is de Stichting Vluchtelingen Contact Hattem. Voor de begeleiding naar betaald werk werkt Hattem samen met de 13 gemeenten van de Arbeidsmarktregio Zwolle. Ook werkt de gemeente Hattem voor de uitvoering van het gemaakte beleid nauw samen met de gemeente Oldebroek en samen met deze gemeente is een beleidsnota geschreven. Deze nota staat ter bespreking op de agenda van de Commissie Sociale Zaken van 30 augustus.

Uitvoeringskosten
In de beleidsnota staan de kosten genoemd die behoren bij de uitvoering van de wet. Elke gemeente ontvangt een vast bedrag hiervoor uit Den Haag. Het landelijke beeld is dat de beschikbare middelen niet toereikend zijn. De gemeente Hattem ervaart dit knelpunt ook. Minister Koolmees heeft een onderzoek aangekondigd naar de budgetten voor de Nieuwe Wet Inburgering later dit jaar.
Het verwachte jaarlijkse tekort voor de gemeente Hattem zal van 10.000 euro in 2022 oplopen naar 45.000 euro in 2025.

De afgelopen jaren heeft de gemeente al ingezet op de begeleiding van statushouders. Met Stichting Vluchtelingen Contact Hattem zijn al diverse gesprekken gevoerd over de komst van de nieuwe wet en de rol die zij kan vervullen. Ook met de bibliotheek is hierover gesproken. De Participatieraad is ook betrokken. Een aantal leden van de Participatieraad heeft een werkgroep gevormd. Zij hebben de beleidsnota beoordeeld en op een paar onderdelen input gegeven aan de gemeente.

De vergadering van de commissie Sociale Zaken is op 30 augustus 2021 en begint om 20.00 uur. De vergadering is live te volgen via de webstream van de gemeente Hattem.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in