#Hattemkiest – gemeenteraadsverkiezingen 2022 – nieuwe stellingen!

Hattem gaat naar de stembus. Woensdag 16 maart zijn de officiële landelijke gemeenteraadsverkiezingen. Iedere inwoner van Hattem van 18 jaar of ouder kiest dan de gemeenteraad.

Vorige week kwamen de eerste drie stellingen aan bod. Deze week een vervolg met drie nieuwe stellingen, waar alle politieke partijen op reageren.


Stelling 1.
Vliegveld Lelystad mag onder geen beding open. De overlast voor Hattem is te groot.

De opening van vliegveld Lelystad zorgt door de aangekondigde laagvliegroutes voor een toename van de geluidsoverlast. Wij zullen ons hier met alle mogelijke politiek-bestuurlijke middelen tegen verzetten. We werken samen met de landelijke fractie van ChristenUnie, die zich in de Tweede Kamer sterk maakt voor reductie van vliegverkeer en het voorkomen van de opening van de nieuwe luchthaven.

De huidige plannen voor de uitbreiding van vliegveld Lelystad leiden tot overlast in Hattem. Het CDA wil een herindeling van het luchtruim om overlast te beperken. Tot die tijd blijven we ons tegen uitbreiding verzetten. Dat deden we al op nationaal niveau. Tijdens een landelijk CDA-partijcongres diende CDA Hattem een resolutie in tegen uitbreiding van vliegveld Lelystad met laagvliegroutes. Deze resolutie werd aangenomen.

Niet een vliegveld, maar minder vliegen is de oplossing. Helaas gaat de mens steeds vaker vliegen en dus zit Schiphol vol. Daarbij vindt waarschijnlijk al overschrijding van een aantal wetten plaats. Dat er gezocht wordt naar een alternatief is logisch. Pas na aanpassing van het luchtruim en met de harde eis dat Lelystad aan alle eisen voldoet, mag het open.

De geluidsimpact van de geplande laagvliegroutes vanaf vliegveld Lelystad is enorm voor Hattem. Laagvliegroutes zijn voor ons uit den boze. Vliegen mag, maar niet laag. Zowel in de regio als in de provincie, maakt de VVD zich sterk om deze mogelijke laagvliegroutes te voorkomen.

De opening is onwenselijk met het oog op onder meer de klimaatdoelen, CO2 uitstoot en negatieve effecten op de natuur vanwege geluid en fijnstof. Zelfs met hoogvliegen vinden wij de opening van Lelystad niet wenselijk, laat staan zolang als er laag gevlogen wordt over Hattem.  D66 Hattem sluit zich aan bij de stellingname van de D66 fractie in de Tweede Kamer:

  1. Geen nacht- en vrachtvluchten, 2. Geen autonome groei en 3. Geen laagvliegroutes. Dus opgeteld vindt D66 Hattem: Lelystad mag en kan niet open. En dat moet snel, duidelijk en onomkeerbaar besloten worden.

HattemCentraal vindt dat zolang Lelystad Airport niet voldoet aan de voorwaarden – zoals het verdwijnen van de laagvliegroutes over onder andere Hattem – dit vliegveld niet open kan.


Stelling 2.
Snel meer woningen bouwen, eventueel tijdelijke woningen, en dan is de woningnood in Hattem opgelost.

In de afgelopen vier jaar zijn veel nieuwe woningen gerealiseerd of in aanbouw, zoals de woningen aan de Lippenoordweg en ’t Veen. De ChristenUnie wil dit tempo vasthouden. Onze inzet is passende woningen voor iedereen. Knarrenhoven voor ouderen, betaalbare huizen voor starters, passende woningen voor alle jongeren die graag in Hattem willen wonen. Deze plannen zijn gericht op inbreiding en mogen niet ten koste gaan van onze prachtige natuur.

Er moeten snel meer woningen worden gebouwd. Waar mogelijk moet een zelfbewoningsplicht worden ingevoerd. Het CDA staat open voor creatieve oplossingen, maar woningen moeten wél kwalitatief goed en duurzaam zijn. Tijdelijke woningen zijn niet de oplossing. De juiste plekken vrijmaken voor bouw is dat wel. Maar hoeveel we ook bouwen: woningnood is een regionaal probleem, dat regionaal moet worden opgepakt.

Landelijke problemen in Hattem oplossen. Deze stelling is wel erg kort door de bocht. Jarenlang na de kredietcrisis weinig bouwen, het sluiten van verzorgingshuizen, verdringing in de grote steden, corona én groeistad Zwolle, maken dat ook deze regio populair was en is. Toch doet Hattem veel op woninggebied, zo liet een onderzoek van Omroep Gelderland eerder zien. Maar de woningnood wordt niet zomaar opgelost.

De plannen om bedrijventerreinen zoals ’t Veen te transformeren naar een woongebied zijn al in ontwikkeling. De gemeente moet dit actief stimuleren en faciliteren. Het bouwen van meer (ruime) appartementen voor senioren bevordert de doorstroming. Er moet ook ruimte zijn voor kavelsplitsingen. Het accent bij woningbouw moet meer liggen op inbreiding dan op uitbreiding.

D66 vindt dat iedereen die in Hattem wil wonen een geschikte en betaalbare woning in een prettige leefomgeving moet kunnen vinden. Op dit moment zijn er te weinig woningen die aan deze eis voldoen. Tegelijkertijd bestaat er druk vanuit de regio om een bijdrage te leveren aan het oplossen van de woningnood. We zoeken een balans tussen een verantwoorde groei en behoud van onze leefomgeving.
Naast bouwen wil D66 ook kijken naar alternatieve manieren om meer woningen te creëren zoals het splitsen van woningen. Tijdelijke woningen passen wat ons betreft niet in Hattem. D66 Hattem zet zich in voor structurele oplossingen.

In eerste instantie wil HattemCentraal voor de Hattemse vraag bouwen en niet voor de regionale opgave. De woningmarkt is te kwetsbaar om mensen van buiten Hattem voor te laten gaan. Bouwen voor ouderen brengt de doorstroming op de woningmarkt op gang. Een bijdrage kan ook geleverd worden door snel woningen te bouwen op plaatsen waar tijdelijk de bestemming veranderd wordt in wonen. Tiny houses of verplaatsbare woonunits bieden ook mogelijkheden als tijdelijke oplossing voor jongeren.


Stelling 3.
De locatie van zowel het tweede als derde integraal kind centrum (IKC) is een uitgemaakte zaak.

Het onderwijs is gebaat bij gezonde, moderne en energiezuinige gebouwen. Gebouwen waar iedere Hattemer trots op kan en mag zijn. De ChristenUnie is blij met de plannen voor de realisering van IKC 1, het IKC waar de Zaaier en de Van Heemstraschool een plek krijgen. De ChristenUnie vindt dat samen met de ouders en de scholen gezocht moet worden naar een geschikte locatie voor IKC 2. Daarbij zijn de veiligheid van de kinderen in Hattem en goede spreiding van scholen belangrijke randvoorwaarden.

Kinderen moeten niet ver te hoeven reizen om naar school te gaan. Daarom wil het CDA een goede spreiding van scholen over Hattem. Het CDA ziet graag een tweede IKC naast De Marke, op de plek van de voormalige Noordgouw. Dat daar een school komt is geen uitgemaakte zaak, net als de locatie van een derde IKC. Deze keuzes worden gemaakt in zorgvuldig overleg met betrokkenen als de scholen zelf.

Nee. Dat is zeker niet zo. Wel zijn wij een zeer groot voorstander van waar IKC 2 komt (inclusief openbaar onderwijs), ten oosten van de Apeldoornseweg, waar nieuwbouwwijk Het Veen ontwikkeld wordt. Pas daarna willen we nadenken of, hoe en waar er een volgende IKC komt.

Een locatiekeuze voor het IKC is geen gemakkelijke zaak. De scholen hebben hier een wettelijk veto in en scholen kunnen niet gedwongen worden om naar een locatie te verhuizen. Voor het eerste IKC speelde mee dat de scholen niet naar het terrein van de Noordgouw wilden verhuizen, waardoor deze optie afviel. De locatiekeuzes voor het IKC 2 en 3 moeten nog genomen worden en hangt in hoge mate af van hoe de toekomst van de scholen eruitziet. Zolang de gemeenteraad nog geen democratisch besluit heeft genomen, is het geen uitgemaakte zaak.

Het tweede IKC moet op de plek komen van de voormalige Noordgouw, naast De Marke. De ABC buurt, het Rode Dorp en de nieuwe woonwijk ’t Veen verdienen een school aan die kant van de Apeldoornseweg. De locatie voor het derde IKC ligt wat de VVD betreft nog helemaal open.

HattemCentraal ondersteunt de bouw van het eerste IKC op locatie van de oude Noordgouw, maar niet op de Woonzorgzone, zodat de huidige Woonzorgzone bestemd blijft voor woningen. Het bevordert de doorstroom op de woningmarkt en er kan sneller worden gebouwd tegen financieel betere condities. De locatiekeus voor IKC  2 en 3 zal in samenspraak moeten gaan. Niet alleen met de scholen, maar zeker ook de omwonenden van de beoogde locaties.


De opkomst van de gemeenteraadsverkiezingen in Hattem
was vier jaar geleden 66,5%. In 2014 was dat 68,1%.


Drie dagen
De gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden op woensdag 16 maart. In het stadhuis is het mogelijk om op 14 en 15 maart al een stem uit te brengen. Het stembureau in het stadhuis is die drie dagen geopend van 7.30 tot 21.00 uur.

Stembureaus
Op woensdag 16 maart zijn 7 stembureaus in Hattem geopend van 7.30 tot 21.00 uur. Naast het stadhuis zijn dat Emmaüskerk, Ontmoetingskerk, mfc De Marke, Vrije Baptistengemeente Hattem, de Open Poort en het IJsbaangebouw. Kijk voor de openingsdagen en openingstijden van de stembureaus op www.hattem.nl/verkiezingen

Uitslag
De voorlopige verkiezingsuitslag is woensdagavond 16 maart bekend. Een aantal dagen later de definitieve uitslag en dan weten we welke vijftien raadsleden in de gemeenteraad van Hattem komen.De verkiezingsprogramma’s 2022 zijn:

  1. Christenunie: ‘Met vertrouwen verder
  2. CDA: ‘Samen voor Hattem
  3. PvdA / Groen Links: ‘Sociaal, groen en betrouwbaar
  4. VVD: ‘Positief resultaat voor iedereen
  5. D66: ‘Samen bouwen aan de toekomst
  6. HattemCentraal: ‘Samen verder met een Hattem waar iedereen meedoet

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in