Hattem krijgt dynamisch programma wonen

Afgelopen maandag 27 mei werd het Programma Wonen unaniem door de Hattemse gemeenteraad vastgesteld, al waren er wel dilemma’s waarover gestemd moest worden. Met het programma wordt duidelijk dat Hattem in de komende jaren vooral binnen de huidige bebouwde kom en in de hoogte op zoek gaat naar bouwmogelijkheden.

Initiatief lag bij de gemeenteraad
Het is redelijk uniek dat een gemeenteraad zelf het initiatief neemt om tot een visie op wonen en een programma wonen te komen. In 2021 nam de Hattemse gemeenteraad unaniem die stap en afgelopen maandag besprak de raad het resultaat. De ingediende moties maakten duidelijk waar de verschillen van inzicht in de Hattemse raad liggen. Het gaat daarbij samengevat over de vraagstukken inbreiden of uitbreiden, de doelgroepen die eventueel voorrang moeten krijgen in het programma en de bestemming van het vereveningsfonds.

Inbreiden of uitbreiden
Tot 2030 wordt er in Hattem alleen binnen de bestaande bebouwing gewerkt aan uitbreiding van het aantal woningen. Een motie van CDA, D66 en Lijst Borst om ook voor 2030 al buiten de bestaande grenzen te mogen bouwen, haalde het niet.
PvdA-GroenLinks, ChristenUnie en HattemCentraal wilden met een motie juist benadrukken dat bebouwing binnen de huidige grenzen moet plaatsvinden. De drie partijen willen dat dan wel gerealiseerd zien ‘in een goede balans tussen bouwen en groen.’ In de toelichting op de motie is te lezen dat de ruimte voor groen ten koste zal moeten gaan van ruimte voor de auto. Marinus Kers (ChristenUnie) licht toe: ‘We moeten wat meer de hoogte in. Groen ontzien én grondgebonden bouwen gaat niet samen, dus moeten we de lucht in.’

Vereveningsbijdrage voor sociale woningbouw
Wie duurt bouwt, levert ook een financiele bijdrage aan woningen voor de lagere inkomens, dat is in het kort de functie van een vereveningsfonds. CDA en Lijst Borst wilden met een motie er voor zorgen dat dit fonds daarnaast ook bijdraagt aan ‘publieke voorzieningen en natuur en landschap en sociale woningbouw’. Ook deze motie haalde het niet, zodat het vereveningsfonds geheel ten goede blijft komen aan sociale woningbouw.

Woningen tussen wal en schip
VVD, CDA, HattemCentraal en ChristenUnie dienden een motie in om nieuwe woningen bij het centrum voor bepaalde groepen ouderen financieel beter bereikbaar te maken. Het gaat hierbij om ouderen die tussen de wal en het schip dreigen te komen: te veel inkomen om in aanmerking te komen voor sociale woningbouw en te weinig om een duur koopappartement te kunnen financieren. Deze motie werd bijna unaniem aangenomen, alleen Lijst Borst kon er niet mee instemmen.

Verschillende reacties
Het CDA stemde voor het Programma Wonen, maar: ‘We hebben geprobeerd het woonprogramma te wijzigen, zodat alle mogelijke middelen worden ingezet om onze Hattemers aan een woning te helpen. Helaas hebben onze amendementen over inbreiding/uitbreiding en actieve grondpolitiek niet voldoende steun gekregen. We zijn teleurgesteld dat de ChristenUnie, PvdA-GroenLinks en HattemCentraal niet bereid waren om tot een compromis te komen. Wel hebben we voor elkaar gekregen dat de gemeente gaat onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor uitbreiding en actieve grondpolitiek, en dat er meer aandacht komt voor onze Hattemse senioren bij woningbouwprojecten. Om die reden hebben we – met een kanttekening – voor het programma wonen gestemd.’

De ChristenUnie toonde zich bij monde van initiatiefnemer Marinus Kers verheugd: ‘In 2021 zijn we begonnen met dit traject, waarvan ik hoopte dat het resultaat raadsbreed gedragen zou worden. Die droom is gelukkig uitgekomen. Het is als het ware de rode loper die we uitleggen voor de komende woningbouwprojecten. Met dit programma wordt duidelijk wat kansrijk is en wat niet. Maar we kunnen het ook bijstellen als uit nieuw onderzoek blijkt dat de woningbehoefte verandert, het is een dynamisch document.’

HattemCentraal laat in een persbericht onder meer weten: ‘Het woonprogramma weerspiegelt enkele belangrijke punten uit het verkiezingsprogramma van HattemCentraal, zoals het prioriteren van woningtoewijzing aan Hattemers, de Starterslening, Zelfbewoningsplicht en Antispeculatiebeding. Ook de mogelijkheid tot het splitsen van woningen voor familiegebruik is opgenomen.
Ook is HattemCentraal verheugd dat de motie waarin we het college oproepen om bij bouwinitiatieven niet alleen sociale woningen, maar ook koopappartementen te bouwen in het midden en dure segment voor die mensen die net boven de inkomensgrens zitten, door de raad is aangenomen.
Het woonprogramma vormt een solide basis voor verdere actie. Er mag nog iets meer de nadruk op de huisvesting van Hattemers komen te liggen door voldoende en diverse woningvormen te bouwen, waardoor doorstroom wordt bevorderd.’

Ook D66 is verheugd dat het woonprogramma is aangenomen, maar plaatst wel een kanttekening: ‘Samen met het CDA en Fractie Borst heeft D66 een aantal punten naar voren gebracht die voor ons van belang zijn. Een van die onderwerpen betreft het inbreiden versus uitbreiden om voldoende woningen te kunnen bouwen in Hattem. Wij zijn van mening dat wij ons moeten voorbereiden op mogelijke uitbreidingsplannen. Hattem staat voor de uitdaging om betaalbare woningen te bouwen voor al onze inwoners, met behoud van onze Hattemse kwaliteit. Omdat deze voorbereidingen jaren kunnen duren, vinden wij het belangrijk dat de politiek hier nu al plannen voor maakt. Op die manier kunnen we snel aan de slag wanneer de mogelijkheden voor inbreiding in Hattem niet langer voorhanden zijn of veel te duur blijken te worden. Een meerderheid van de raad kiest ervoor om nu de focus nu nog op inbreiding te houden.’

 

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in