Hattem trekt broekriem aan: (nog) geen verbouwing stadhuis

De gemeenteraad besprak maandag 8 juli de financiële situatie van de gemeente Hattem. De jaarrekening, voorjaarsnota en de meerjarenbegroting 2025-’28 vormden de aanleiding  voor de bespreking. Tijdens de bespreking lanceerden de partijen een aantal amendementen die onder meer leiden tot het ‘on hold’ zetten van de verbouwing van het stadhuis.

De ChristenUnie, HattemCentraal, PvdA/GL en D66 stellen in een amendement een taskforce voor die voorstellen moet formuleren om het begrotingstekort in de komende jaren om te buigen.

Dezelfde fracties willen de verbouw van het stadhuis ‘on hold’ zetten. Dit zou moeten neerkomen op géén keuze voor een scenario en de pot van 4 miljoen euro die hiervoor was gereserveerd weer vrij te geven. Eventuele haperende installaties zouden wel moeten worden vervangen door apparatuur met energielabel C.

CDA en HattemCentraal dienen een amendement in waarin het het college opdraagt om te zorgen voor ‘een goede  balans’ tussen ingehuurd (duur) en vast (goedkoper) personeel.

Lijst Borst vindt dat de noodlokalen bij de Van Heemstraschool die € 200.000 zouden moeten kosten niet gedekt mogen worden uit het budget voor de ontwikkeling van de WoonZorgZone. Het gaat hier, aldus André Borst om een voorziening als vervanging van de bestaande bouw, dus meer een exploitatielast.

Reactie wethouder financiën
Wethouder Tjitske Siderius (financiën) geeft in een reactie op de opmerkingen en vragen vanuit de raad aan dat de gemeente Hattem in een moeilijke periode zit, waarbij vooral de meicirculaire voor problemen zorgt. ‘Het is ieder jaar weer lastig inschatten wat de gevolgen zijn voor Hattem. De circulaire verschijnt overigens pas in juni en daarna kan Hattem pas beginnen met doorrekenen van de gevolgen. Daarnaast: stijgende kosten alom.’
Siderius benadrukt dat ‘…we het sociale karakter van Hattem overeind willen houden. De externe inhuur is in de afgelopen jaren inderdaad fors gestegen. Raad heeft uitgesproken de ommezwaai naar een vast kernteam te willen maken. Dat heeft geresulteerd in een arbeidsmarktbenadering, met als propositie: Werk van nu in historisch Hattem. Ook de banenmarkt kort geleden was een groot succes. Maar het neemt niet weg dat we af en toe toch externe krachten nodig hebben, ook vanwege de tijdelijkheid van de klus of het project.’
Siderius gaat er vanuit dat de externe inhuur scherp zal dalen in de komende tijd. De motie vraagt om een streefnorm, maar niet duidelijk is wat het zou betekenen wanneer we boven die norm dreigen te komen. In het amendement wordt gevraagd om sturingsmechanismen, maar daar voldoet de huidige planning en controlcyclus al aan. Bovendien waarschuwt het collega al bij dreigende overschrijdingen van het budget. De wethouder ontraadt derhalve het amendement.

Tjitske Siderius over de voorgestelde taskforce: ‘Op dit moment wordt de ambtelijke organisatie al uitgebreid bevraagd om mogelijkheden om te besparen. Deze worden beoordeeld op besparingspotentieel én maatschappelijke impact. Op het moment dat dit openbare zittingen worden, worden ambtenaren wellicht terughoudend met het doen van voorstellen. Risico’s op halve voorstellen en dingen die een eigen leven gaan leiden zijn aanwezig. In informatiesessies gaan we wel het gesprek aan met de raad  over de gedane voorstellen, waarbij ieder voorstel op zijn merites wordt beoordeeld. Amendement zoals het er nu ligt is niet werkbaar.

Over het amendement verbouwing stadhuis on hold geeft de wethouder aan:’Er is geen potje van  4 miljoen, maar  we werken met kapitaallasten. Het bedrag van 4 miljoen is afkomstig van het oude college. Het bedrag van 8 ton is de desinvestering die optreedt bij vervanging bij storing. Het amendement geeft wel richting, zodat we de vervangingsinvestering kunnen opnemen in de begroting. Ik laat het aan de raad om voor of tegen te stemmen.’

Uitslag stemmingen
De jaarrekening 2023 wordt ongewijzigd vastgesteld.

Het amendement financiering noodlokalen wordt unaniem aangenomen, zodat de financiering van de noodlokalen vanuit de exploitatieopzet van de woonzorgzone wordt voorzien. De kosten voor de nieuwe noodlokalen hebben dus geen invloed op het investeringsbudget van de woonzorgzone.

De voorjaarsnota wordt met algemene stemmen aangenomen.

Het amendement dat de verbouw van het stadhuis ‘on hold’ zet wordt door alle fracties omarmd, met uitzondering van de VVD en lijst Borst. De liberalen hebben onvoldoende inzicht in de financiële gevolgen van een keuze voor energielabel C bij vervanging van installaties.

Het amendement Taskforce bezuinigingen wordt met algemene stemmen aangenomen. Dit moet leiden tot een klein team van inhoudelijke experts dat heroverwegingsvoorstellen doet. De gemeenteraad besluit vervolgens over de begroting en heroverwegingsvoorstellen. De raad wordt tijdens het proces meegenomen door middel van informatiesessies.

Een aangenomen motie over de inhuur van personeel van het CDA is naar aanleiding van de bespreking uitgekleed. Het college gaat aan de slag met een quick scan om een streefnorm voor de verhouding tussen extern/vast personeel te bepalen en zal te zijner tijd de raad hierover informeren.

De kadernota zelf wordt unaniem aangenomen.

Van de redactie
Lees jij al HattemNieuws? Ontvang voortaan nieuws en achtergronden in je mailbox!

 

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in