Hattemers willen meer woningbouw

De gemeente Hattem heeft bewoners gevraagd hun mening te geven op het Koersdocument Omgevingsvisie Hattem. In dit document staat beschreven welke koers Hattem gaat varen op weg naar 2040. De inventarisatie van meningen is gedaan aan de hand van de volgende drie thema’s:

  • Vitale samenleving;
  • Samen duurzaam;
  • Levendig landschap tussen Veluwe en IJssel.

Vitale samenleving
Voorbeelden van onderwerpen die hieronder vallen zijn: woningbouw, scholen, sport. Uit de inventarisatie blijkt dat veel mensen die hebben meegedaan, vinden dat de ambities van Hattem mooi zijn, maar niet allemaal realiseerbaar. Zo is regelmatig opgemerkt dat twee IKC’s voldoende zijn in plaats van de geplande drie.

Woningbouw
Het onderwerp woningbouw scoort hoog bij het thema vitale samenleving. Veel mensen die reageerden pleiten voor bouw van woningen voor Hattemers op plaatsen waar andere gebouwen worden gesloopt binnen de bebouwde kom. Hierbij heeft men een voorkeur voor starterswoningen en woningen voor ouderen en 1 en 2-persoonshuishoudens. De eigen woningbehoefte van Hattem aan nieuwe woningen is 600. De gemeente wil echter rekeninghouden met de regionale behoefte en gaat daarom uit van 1.500 nieuwe woningen, waarvoor ook locaties buiten de bebouwde kom moeten worden gevonden.

Samen duurzaam
Om Hattem duurzaam te maken volstaat niet alleen het inzetten van zonnepanelen. 41% van de deelnemers vindt de ambitie dat Hattem in 2040 energieneutraal is te ambitieus. Onder Hattemers is een groot draagvlak voor zonnepanelen op daken. Als mogelijke locaties, buiten daken, worden genoemd de oude vuilstort aan de Oranje Nassaulaan en het open gebied boven de A28. Powered by Hattem (PbH) heeft recent onderzoek uitgevoerd waaruit zou blijken dat een zonnepark op de voormalige vuilstort mogelijk is en dat dit zelfs zou bijdragen aan de biodiversiteit. Op basis daarvan wordt nu een vergunningsaanvraag voorbereid. Vereniging Landschap en Milieu Hattem (VLMH) is hier tegen aangezien het hier om Natura2000-gebied gaat.

Om de klimaat-ambities waar te kunnen maken in Hattem zullen dan ook andere vormen van energieopbrengst gerealiseerd moeten worden zoals: lagere windmolens, geothermie, energie uit de IJssel en kernenergie.

Levendig landschap tussen Veluwe en IJssel
De inwoners van Hattem pleiten voor meer ruimte voor fietsers en voetganger. De Groenvisie vormt een mooie basis om te komen tot meer biodiversiteit.
Het draagvlak voor uitbreiding van recreatie lijkt minder groot, terwijl recreatie wel een belangrijke economische pijler voor Hattem is.

Praat mee!
De resultaten van de burgerparticipatie op het koersdocument zijn uitgewerkt en aan de leden van de gemeenteraad gestuurd om dit te bespreken. Het is een drietal forse documenten dat vol tips, suggesties en opmerkingen van de geraadpleegden staat. De documenten zijn in te zien op de website van de gemeente Hattem.
De bevolkingsraadpleging heeft een veelheid aan reacties gegeven en de onderzoekers schatten dat 5% van de Hattemers hierin heeft geparticipeerd. Als Hattemer kan je gemakkelijk meepraten via het online-platform Samen Hattem. Meld je hier aan bij dit participatieplatform van de gemeente Hattem, zodat óók jouw stem meetelt.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in