#Hattemkiest – gemeenteraadsverkiezingen – drie nieuwe stellingen!

Binnenkort is het zover. Dan gaat Hattem naar de stembus. Woensdag 16 maart zijn de officiële landelijke gemeenteraadsverkiezingen. Iedere inwoner van Hattem van 18 jaar of ouder kiest dan de gemeenteraad.

Deze week weer drie nieuwe stellingen, waar alle politieke partijen op gereageerd hebben. Dat gebeurt op 2 maart ook, waarna op 9 maart een afsluitend algemene aflevering volgt.


Stelling 1.
De gemeente moet meer geld besteden aan faciliteiten voor onze jongeren. Denk aan het aanleggen van pannakooien, chillplekken, basketbalvelden of een crossbaan.

Eens, niet over jongeren praten, maar mét jongeren praten. We gaan op een positieve manier samen met jongeren werken aan een mooier Hattem. De ChristenUnie wil investeren in trapveldjes, een graffitiwall, crossbaantje en pumptrack. We willen jongeren actief betrekken bij het uitzoeken en onderhouden van deze ontmoetingsplekken.

Een deel van de jongeren verveelt zich, met name door coronabeperkingen. Verveling leidt te vaak tot overlast. Het CDA wil jongeren positief activeren door bijvoorbeeld een pannakooi bij De Marke. Investeringen gaan helaas nog niet snel genoeg. Nieuwe plekken moeten goed worden afgestemd met de buurt, omdat angst voor hangplekken leidt tot weerstand.

Wij hebben nu jongerencentrum Ons Plekkie en een aantal jongerenwerkers die prima werk leveren. Wel willen wij de openingstijden van het jongerencentrum uitbreiden. Daarnaast vinden we het belangrijk dat de contributie van een club – of het nu de muziek, sport of welke vereniging dan ook is  – nooit een belemmering mag zijn om daar lid van te worden.
In overleg met die verenigingen bepaal je als gemeente welke voorzieningen, zoals die in de stelling staan, een juiste bijdrage zijn. Daardoor is de kans het grootst dat je een goede investering doet. En zo zorg je er ook voor dat je de jeugd nauw betrokken houdt bij de samenleving.

Corona en de daar bijbehorende lockdowns hebben er bij de Hattemse jongeren stevig ingehakt. Recent heeft de gemeente al 20.000 euro extra uitgetrokken om het jongerenwerk uit te breiden. Dat is een goede zaak, want met alleen repressieve maatregelen gaan we de overlast niet oplossen. Jongeren moeten actief betrokken worden bij gemeentelijke beslissingen die over hun welzijn gaan.

D66 Hattem kiest ervoor dat er permanent wordt geïnvesteerd in geschikte jeugdplekken en activiteiten. Dit doen we in nauw overleg met de jongeren zelf en de jeugd- en jongerenwerkers. De politiek moet niet bepalen wat er komt. Dat kunnen jongeren prima zelf. De politiek moet wel zorgen dat er geld beschikbaar voor komt.

HattemCentraal vindt het belangrijk dat de openbare ruimte uitnodigt tot bewegen en ontmoeten. Er moet een nieuw beleidsplan ‘spelen en bewegen in de openbare ruimte’ komen, dat een impuls moet zijn voor de gemeentelijke speelplekken, sportvelden en openbare schoolpleinen. Bij de (her)inrichting moet er aandacht zijn voor het ontmoeten van jong en oud in hun eigen wijk. Speelplekken hebben ook een sociale functie en worden zo ingericht dat kinderen met en zonder beperking kunnen samenspelen. HattemCentraal wil met de jeugd en omwonenden in contact komen. Om in een actieve rol samen met ze te onderzoeken waar kleinschalige sportvelden en (jeugd)honk mogelijk zijn.


Stelling 2.
Hattem moet stevig inzetten op duurzaamheid. Het plaatsen van windmolens, de aanleg van zonnevelden én een vuurwerkverbod zijn daarbij onvermijdelijk.

Duurzaamheid begint in onze eigen huizen bij consuminderen. We zetten vol in op isolatie van de woningen in Hattem en helpen mensen met een kleine beurs om maatregelen te treffen. De ChristenUnie wil dat de gemeente het goede voorbeeld geeft en eind 2023 energieneutraal werkt. Bij het opwekken van energie sluiten wij geen duurzaamheidsinitiatieven op voorhand uit. Vuurwerk leidt elk jaar weer tot luchtvervuiling, materiële schade en overlast. De ChristenUnie wil dat in Hattem anders organiseren. Door bijvoorbeeld zelf een vuurwerkshow te organiseren of vuurwerk alleen op specifiek aangewezen locaties toe te staan.

Ja, het CDA zet stevig in op duurzaamheid, maar dat kan ook zonder hoge windmolens, meer zonnevelden of een vuurwerkverbod. Er is nog veel winst te boeken met zon op daken, accu’s en creatieve oplossingen als warmtewinning uit asfalt. Investeren in duurzaamheid moet hand in hand gaan met behoud van kwaliteit van onze ruimtelijke omgeving.

Wij zijn zeer terughoudend met windmolens. Ook willen we weten welke impact de Van Werven molens voor Hattem op de langere termijn hebben. Als het gaat om elektriciteit opwekken, dan leggen wij de prioriteit op zon op daken. Onlangs hebben we de gemeente nog gevraagd naar de mogelijkheden voor de binnenstad. Daarnaast hebben we de zonnevelden van het Wielink project goedgekeurd. Dat is goed voor het elektriciteitsverbruik van ongeveer 6600 huishoudens. Stevig inzetten op duurzaamheid betekent ook flink inzetten op woningen isoleren. Dit als onderdeel van de warmtevisie die uiteindelijk in 2050 moet leiden tot aardgasloze woningen. Vuurwerk veroorzaakt jaarlijks veel schade aan milieu, goederen, dieren en mensen. Daarom willen wij vuurwerk sterk terugdringen door bijvoorbeeld vuurwerkvrije zones.

In 2030 willen we dat 60% van onze energie in Hattem duurzaam is. Om dat te kunnen bereiken moeten we vol inzetten op zonne-energie, niet alleen op daken. De VVD is daarom voorstander van een zonneveld op de voormalige vuilstort. We zijn tegen windmolens op Hattems grondgebied en een lokaal vuurwerkverbod is moeilijk te handhaven.

Duurzaam is voor D66 een grondhouding in alles wat wij doen. Wij zien in Hattem nog veel ruimte om zon op daken te realiseren. Ons grondgebied is beperkt en D66 Hattem hecht waarde aan behoud van onze ruimtelijke kwaliteit. Windmolens passen dan ook niet in Hattem. D66 wil het buitengebied van Hattem open houden. Zonnevelden op reststukken zonder het open karakter aan te tasten, kunnen wel. Op gemeentelijke grond is nog veel mogelijk om groene energie op te wekken. Zonnepanelen in de openbare ruimte kunnen alleen geplaatst worden in overleg met omwonenden. D66 kiest voor vuurwerkvrije zones om overlast en het aantal vuurwerkgerelateerde ongevallen terug te dringen. Dit kunnen bijvoorbeeld zones zijn in de buurt van woon- en zorgcentra.

HattemCentraal ziet een groeiende weerstand tegen windparken en grote zonnevelden. Wij delen dit en zien geen mogelijkheden hiervoor in Hattem. Daarom zetten wij in op zon op dak en het isoleren van woningen. HattemCentraal wil dat de Gemeente Hattem een fysiek lokaal duurzaamheidsloket inricht. De aangestelde duurzaamheidsambtenaar adviseert en ondersteunt inwoners van Hattem. Zoals bij het isoleren van woningen, het aanvragen van subsidies en collectieve inkoop van zonnepanelen. Ondernemers kunnen daar terecht voor vragen, voorbeelden en informatie over circulair ondernemen.


Stelling 3.
Het betrekken van inwoners bij besluiten blijft belangrijk. Per onderwerp of ontwikkeling is een vooraf vastgestelde aanpak door de gemeente verplicht.

De ChristenUnie is het eens met deze stelling. De raadsleden in Hattem moeten een luisterend oor bieden en duidelijk zijn over verwachtingen. Maar we willen ook toekomstige generaties een stem geven. Dit doen we door het benoemen van een kinderburgemeester en door in elke raadsvergadering een lege stoel te plaatsen die symbool staat voor toekomstige inwoners van Hattem. De ChristenUnie wil bij elk besluit niet alleen nadenken over wat dat betekent voor de huidige inwoners van Hattem, maar ook voor de Hattemer over 70 jaar.

Betrekken van inwoners is en blijft belangrijk. Per onderwerp moet worden bepaald welke vorm van participatie past. Niet alleen de gemeente initieert participatietrajecten, ook inwoners doen dat in de nieuwe omgevingswet. Goede participatie is een collectieve verantwoordelijkheid. Iedereen met een belang heeft een morele plicht om deel te nemen aan participatie.

Het betrekken van inwoners is en blijft belangrijk en het gebeurt ook. Volgens ons doet het college van B en W er alles aan om de inwoners te betrekken bij de projecten en besluiten. Er zijn afspraken over welk participatiemodel bij welk project ingezet wordt.
Participatie betekent zeker meedenken en praten, maar helaas niet gelijk krijgen. Vaak ligt de verantwoordelijkheid ook bij initiatiefnemers en dus niet bij de gemeente. Burgers kiezen hun gemeenteraad als vertegenwoordiging namens de inwoners, om tot gedragen besluiten te komen. Dat neemt niet weg dat bij onderwerpen met een grote impact, participatie belangrijk is.

Participatie van inwoners is op bijna alle beleidsterreinen wenselijk en soms zelfs verplicht. Het is een goede zaak dat de gemeente initiatiefnemers een leidraad aanreikt en hulp biedt bij de participatie. Ook de gemeente zelf moet veel meer aandacht besteden aan participatie bij de inpassing van wijzigingen in de bestaande omgeving. Wat D66 betreft haalt de gemeente actief ideeën op over hoe de samenwerking met inwoners kan worden vormgegeven. Ook op andere terreinen wil D66 de inwoner meer invloed geven op de besluitvorming. Bijvoorbeeld door een agendarecht of via referenda.

Hattem heeft weliswaar al een participatiecode, maar toch voelen veel inwoners zich niet gehoord. Uiteindelijk valt of staat participatie altijd bij communicatie en verwachtingen. Hattemers moeten kunnen meepraten over ontwikkelingen in hun buurt. En het moet vooraf duidelijk zijn hoe het besluitproces tot stand komt. Meepraten kan een voorstel beter maken en zorgt voor begrip over en weer.

We gaan dit doen door inwoners proactief te betrekken en mee te laten praten bij wijzigingen van plannen in de directe (leef)omgeving. Dat kan onder andere door een burgerpeiling. Wij zetten in op wijkteams, een gebiedsregisseur en buurthuizen waar gemeente en inwoners elkaar ontmoeten en met elkaar in gesprek kunnen gaan. Zo staan we dicht bij de inwoners, wordt de betrokkenheid vergroot en horen we direct wat er in de wijk speelt. Persoonlijk contact, het hebben van één aanspreekpunt en actief meepraten over problemen en oplossingen. Zo worden inwoners volgens HattemCentraal gehoord.


Op 21 maart 2018 behaalden zowel CDA en als ChristenUnie tijdens
de gemeenteraadsverkiezing vier zetels.De verkiezingsprogramma’s 2022 zijn:

  1. Christenunie: ‘Met vertrouwen verder
  2. CDA: ‘Samen voor Hattem
  3. PvdA / Groen Links: ‘Sociaal, groen en betrouwbaar
  4. VVD: ‘Positief resultaat voor iedereen
  5. D66: ‘Samen bouwen aan de toekomst
  6. HattemCentraal: ‘Samen verder met een Hattem waar iedereen meedoet

Drie dagen
De gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden op woensdag 16 maart. In het stadhuis is het mogelijk om op 14 en 15 maart al een stem uit te brengen. Het stembureau in het stadhuis is die drie dagen geopend van 7.30 tot 21.00 uur.

Stembureaus
Op woensdag 16 maart zijn 7 stembureaus in Hattem geopend van 7.30 tot 21.00 uur. Naast het stadhuis zijn dat Emmaüskerk, Ontmoetingskerk, mfc De Marke, Vrije Baptistengemeente Hattem, de Open Poort en het IJsbaangebouw. Kijk voor de openingsdagen en openingstijden van de stembureaus op www.hattem.nl/verkiezingen

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in