Passende zorg voor mensen met een complexe zorgvraag

Zorgorganisatie ’s Heeren Loo en MEE Veluwe starten een gezamenlijk project om mensen met een (licht) verstandelijke beperking en een complexe zorgvraag beter passende zorg te kunnen bieden. Zij starten hiervoor, in opdracht van het ministerie van VWS een pilot. Mensen in Hattem die tot deze doelgroep behoren, kunnen hiervan mogelijk ook gebruik maken.

Een groeiende groep mensen met een complexe zorgvraag loopt vast in hun zoektocht naar passende zorg en ondersteuning. Het gaat hierbij om mensen met een (licht) verstandelijke beperking gecombineerd met (ernstige) gedragsproblematiek. Dit zijn veelal jongeren of volwassenen met een indicatie voor langdurige zorg. Maar het kan bijvoorbeeld ook gaan om jongeren die onder de Jeugdwet vallen. Het niet krijgen van passende zorg leidt bij hen tot verergering van de problematiek. Dit heeft grote impact op henzelf, hun naasten en hun sociaal leven en leidt vaak tot schrijnende situaties.

Meer nodig
Voor hulp bij de zoektocht naar passende ondersteuning of zorg kunnen zij nu al een beroep doen op onafhankelijke cliëntondersteuning, zoals geregeld in de Wet langdurige zorg (Wlz) en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Deze cliëntondersteuner ondersteunt mensen echter slechts kortdurend, terwijl de complexiteit van eerdergenoemde groep vraagt om intensievere ondersteuning om te komen tot passende zorg. De netwerkgidsen zijn daarmee in feite gespecialiseerde cliëntondersteuners. MEE vroeg al langer aandacht voor deze problematiek en is naar eigen zeggen dan ook heel blij om dit nu samen met ’s Heeren Loo en Ieder(in) aan te kunnen pakken.

Project Netwerkgids
Het project Netwerkgids is onderdeel van Volwaardig Leven, een programma van het ministerie van VWS om gehandicaptenzorg en complexe zorg meer passend te maken.

Het bestaat uit drie onderdelen:

  1. Cliënten en hun naasten krijgen een professionele onafhankelijke netwerkgids en – indien gewenst – een onafhankelijke ervaringsdeskundige, die hen ondersteunen in hun zoektocht naar passende zorg en ondersteuning en knelpunten voor hen oplost.
  2. Voor knelpunten in zorg- en dienstverlening worden oplossingen in kaart gebracht.
  3. Er wordt een rapportage opgesteld met de knelpunten, de oplossingen en/of verbeter-voorstellen en de beschrijving en effecten van de rol van de netwerkgids en ervaringsdeskundige.

Vanuit het programma Volwaardig Leven steunt en toetst Ieder(in) de pilot op de structurele inbreng van het cliëntperspectief. Ieder(in)-directeur Illya Soffer: “Het zorglandschap is ontzettend ingewikkeld geworden voor mensen met een beperking en hun naasten. Het is belangrijk dat zij goed geholpen worden hun weg te vinden. We hopen dat de lessen uit dit project zullen bijdragen aan een toegankelijker zorg en sociaal domein.”

 

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in