Hattems (politieke) antwoord op o.a. Ter Apel en samenleven

Door de situatie in Ter Apel, maar ook vanwege het gesprek over de komst van flexwoningen heeft RTV Hattem de Hattemse politiek een aantal vragen voorgelegd. Dit zijn de reacties op volgorde van binnenkomst.

Jaap van Tiel van GroenLinks/PvdA: “We doen er alles aan om de statushouders die we moeten opnemen een vaste plek in Hattem te geven, zodat ze niet nog een keer moeten verhuizen. Dat is de lijn van alle politieke partijen in Hattem. Gelukkig wel. We maken hier geen politiek van.
Je zit met het punt dat Triada maar een beperkt aantal woningen heeft. We adviseren Triada wel om te letten op een goede spreiding. Een á twee gezinnen in een straat integreren makkelijker dan vijf naast elkaar.
Wat de situatie in Ter Apel betreft, we hebben hier geen opvang zoals een hotel of zo. Wel is er een convenant met omliggende gemeentes waarmee we gaan samenwerken als we vluchtelingen moeten gaan opvangen, bijvoorbeeld als de spreidingswet wordt aangenomen.
Toen de Oekraïners kwamen, is het ons ook gelukt. Nu wonen ze nog in de Bongerd en bij particulieren. Als de flexwoningen klaar zijn, kunnen ze daar gaan wonen omdat ze naar verwachting tijdelijk blijven.”

“In Hattem doen we het goed met elkaar. De gemeente ontvangt om de zoveel tijd nieuwe bewoners. En als ik kijk naar Vluchtelingencontact Hattem maar ook naar de medewerkers van de gemeente:… Ik durf te stellen dat Hattem een van de betere plekken is. Ook door de Hattemers worden nieuwe mensen goed opgenomen. Ik heb nog nooit over problemen met statushouders gehoord.
Helaas hebben we te maken met beeldvorming. Op tv zien we voornamelijk mannen en we horen over herrieschoppers, de zogenaamde veiligelanders. Maar het gros (slechts 15% van alle migranten) zijn gewone mensen met net zoals de Nederlander (uiteindelijk) een gewoon leven met baan, buren en gezelligheid. De gemiddelde statushouder is een gemiddelde Nederlander.”

Arend Palland van de ChristenUnie roemt ook de Hattemse gastvrijheid: “Wij willen een gastvrije stad zijn en hebben ook laten zien dat we dat kunnen. Hattem heeft veel Oekraïners opgevangen en er zijn ook een flink aantal statushouders gehuisvest in onze stad.”

“De CU heeft oog voor kwetsbare vluchtelingen. Elk mens is een schepsel van God en moet recht gedaan worden. Daarin willen we zoeken naar een goede balans tussen goede opvang in de regio, beperken van instroom en oog voor de kwetsbare vluchtelingen en respect voor fundamentele mensenrechten.
In breedste zin van het woord is de CU voor een betere opvang in de regio en in Europees verband voor afspraken maken over terugkeer en snellere procedures rondom asiel. Natuurlijk kunnen we als Hattem niet alle problemen van de wereld op onze schouders nemen. We moeten ons aandeel leveren, passend bij de schaal van Hattem.”

Ook Teun Juk van het CDA complimenteert de Hattemse samenleving: “Er wonen er nu ruim 350 statushouders in Hattem en dat gaat best goed. En ook Hattem zal zijn aandeel moeten leveren om Ter Apel te helpen.”

“De komende jaren moet er veel meer gebouwd worden in de sociale sector. Op dit moment loopt het college achter de feiten aan. CDA Hattem heeft geadviseerd om in Hattem tien locaties aan te wijzen waar nieuwkomers (inclusief Oekraïners) gehuisvest kunnen worden. Dit naast de twee locaties waar het college al mee bezig is. Om het draagvlak te behouden dienen dit kleinschalige projecten te zijn. Maximaal tien woningen. Goed gespreid over heel Hattem.
Daarbij moet het ook mogelijk zijn om hier Hattemers in nood/ spoedzoekers te huisvesten. Het liefst zien wij nieuwbouw, maar, om het probleem op te lossen, kunnen het ook tijdelijke wisselwoningen zijn. Zo wonen bijvoorbeeld mensen in Groningen tijdelijk in wisselwoningen wanneer hun huis wordt hersteld van aardbevingsschade. Wonen is een grondrecht. Dat geldt zowel voor Hattemers als voor statushouders. Graag verwijs ik naar mijn beschouwingen bij de vaststelling van de gemeentebegroting voor 2024.”

Gina Guldenaar van HattemCentraal: “HattemCentraal beseft dat er een beroep op de gemeenten wordt gedaan, maar zien ook dat het best complex is, ook gezien het aantal woningen in Hattem wat beschikbaar is en komt. Een directe oplossing zien wij dan ook niet. Wij denken dat de Hattemmer indien nodig hun betrokkenheid zullen tonen.”

Erwin Kwakkel, D66: “Hattem heeft evenals alle andere steden de verplichting om een evenredig aantal statushouders aan huisvesting te helpen en zal er alles aan moeten doen om deze aantallen te bereiken. Statushouders zijn mensen die in Nederland gaan blijven en hier een leven op gaan bouwen. Hoe sneller deze groep mensen kan integreren hoe beter. Helaas zijn er meer doelgroepen waarbij de nood hoog is. Naast statushouders is de nood bijvoorbeeld ook zeer hoog bij jongeren. De doorstroom op de woningmarkt moet beter.”

“Wat betreft Ter Apel, het is sociaal en zeer wenselijk wanneer wij de inwoners en collega politici in de provincie Groningen kunnen ondersteunen. Het is niet alleen een Gronings probleem. Tijdens de  raadsvergadering van 18 december hebben wij met GroenLinks/PvdA, CU en CDA een motie ingediend om het college op te roepen om zich tot het uiterste in te spannen om meer statushouders tijdelijk te kunnen huisvesten. Die motie is aangenomen.”

“Wereldwijd zijn helaas meer dan 100 miljoen mensen op de vlucht. De meeste opvang van vluchtelingen gebeurt in de regio. Slechts een klein deel van de vluchtelingen komt uiteindelijk naar Europa en naar Nederland. We hebben een gedeelde verantwoordelijkheid om mensen op de vlucht te beschermen.”

“In Nederland hebben we de asielketen verwaarloosd. Daarom hebben we nu capaciteitsproblemen in de opvang en verlopen procedures te traag. Deze problemen stapelen op de stokkende woningmarkt, waar zowel de asielketen, zorgketen en de reguliere woningzoekenden mee te kampen hebben. Vluchtelingen hebben recht op een menswaardige opvang en moeten zo snel als mogelijk meedoen in onze maatschappij. De opvang van bijna 100.000 Oekraïners door gemeenten en particulieren hebben we anders aangepakt dan die van reguliere asielzoekers. Zij konden direct aan het werk, er was lokale betrokkenheid bij de opvang en in Europees verband werden oplossing gezocht. Dat werkt, voor iedereen. En dus moeten we daarvan leren.
Van de Nederlandse samenleving verwacht ik dat wij deze problematiek met zijn allen oppakken. Het lost zich niet vanzelf op, er zullen oplossingen moeten komen. Ook Hattem ontkomt er niet aan om een bijdrage te leveren.”

Erik Kleinpenning, VVD: “Het woningtekort in Hattem treft verschillende doelgroepen, waaronder ook statushouders. De gemeente Hattem moet voldoen aan de wettelijke taak die de landelijke overheid ons heeft gegeven. Met de plannen voor tijdelijke huisvesting kan de gemeente een stap in de goede richting zetten. Het is voor iedereen duidelijk dat de noodzaak hoog is. Bovengenoemde plannen worden komend jaar besproken in de Raad en VVD Hattem zal zich constructief opstellen in dit debat. Hattem moet zijn bijdrage leveren en kleinschalig opvangen waar mogelijk.
Hattem kan een bijdrage leveren aan de oplossing van de problemen in Ter Apel door statushouders op te vangen. Dit bevordert de doorstroming. Hattem is in onze ogen niet geschikt voor asielopvang. Als er in de regio asielzoekers zouden komen, dan kan de gemeente wel een steentje bijdragen aan deze opvang door ondersteuning op bijvoorbeeld ambtelijk niveau aan te bieden. Binnen de stadsgrenzen zien wij geen geschikte opvanglocaties. In oktober 2021 heeft het college al eens de mogelijkheden bekeken voor dergelijke opvang en kwam tot de conclusie dat zij geen mogelijkheden zien voor (tijdelijke) opvang van asielzoekers in Hattem. De focus moet liggen op kleinschaligheid. Dat past bij een kleine gemeente als Hattem.
Opvang van statushouders is echt landelijke politiek. Lokaal zijn we op dit onderdeel uitvoerend en willen we ‘ons steentje bijdragen’ binnen het draagvlak van de lokale bevolking.”

“Van de Hattemse bevolking vragen we om in alle redelijkheid het gesprek aan te gaan met een open blik. Zorgen zijn begrijpelijk, maar laten we niet vergeten dat er al veel statushouders in Hattem wonen. Deze mensen zijn goed geïntegreerd in onze gemeenschap. Vaak is er onduidelijkheid over het verschil tussen statushouders en asielzoekers. Statushouders zijn mensen met een verblijfsvergunning en hebben dus een legitieme reden hier te zijn, deze moeten snel een woning vinden zodat ze zich kunnen vestigen in Nederland, kunnen werken en een bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij. Neemt niet weg dat er veel beter gecommuniceerd zal moeten worden vanuit de gemeente. Omwonenden moeten goed worden geïnformeerd.”

André Borst van Lijst Borst: “Statushouders huisvesten is moeilijk omdat er te weinig woningen vrijkomen, voor statushouders en voor inwoners van Hattem. De gemeente is daarbij vooral afhankelijk van Triada, die ook beperkte mogelijkheden heeft.
Maandag 18 december werd een motie behandeld in de raad om meer tijdelijke huisvesting te (laten) plaatsen. Dit plan is alleen acceptabel als er niet alleen voor statushouders wordt gezorgd maar ook voor Hattemse jongeren en spoedzoekers in deze tijdelijke woningen. Als we een hulpaanbod voor de actuele problematiek in Ter Apel willen doen, zou je enkele weken een vrijwel leegstaand gymlokaal beschikbaar kunnen stellen voor de piek in Ter Apel.”

“Alle instroom moet drastisch verminderen vanwege het tekort aan woonruimte, zowel studiemigratie als arbeidsmigratie en asielmigratie.”

“De Hattemer bevolking en met name onze lokale begeleiders van de statushouders via VluchtelingenContact hebben al lange tijd veel gedaan voor de integratie van de immigranten. Er wonen al 350 mensen met een immigratieachtergrond probleemloos in Hattem.”

RPM

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in