Het Hoofdlijnenakkoord en Hattemse opvang

RTV Hattem vroeg zich na het presenteren van het Hoofdlijnenakkoord door het aanstaande kabinet af, hoe reageert de gemeente Hattem op het voornemen van het aanstaande kabinet om de Spreidingswet in te trekken en om de huisvesting van statushouders anders te regelen? We legden de gemeente een aantal vragen voor.

Spreidingswet
Op 23 januari hebben wij als RTV Hattem geschreven dat de gemeente zal meewerken aan de Spreidingswet. De wet zou op provinciaal niveau uitgevoerd worden. Is er aan de Provinciale Regietafel gesproken over de nieuwe ontwikkeling en is daar een besluit genomen? Zo nee, wanneer zal dit op de agenda komen van de Regietafel?

Wat is het standpunt van de gemeente Hattem aan die Regietafel? Blijft zij meewerken aan opvang van vluchtelingen en asielzoekers of trekt de gemeente haar samenwerking in, zoals sommige andere gemeentes inmiddels doen?

‘Als onderdeel van de Provinciale Regietafel Gelderland betreurt gemeente Hattem het voornemen om de Spreidingswet in te trekken en de wet daarmee niet ten uitvoer te brengen. Er is al meerdere jaren een tekort aan opvangplaatsen, niet omdat er veel meer asielzoekers naar Nederland komen maar omdat de afgelopen jaren veel opvangplekken zijn opgeheven. Het gevolg is dat gemeenten met grote regelmaat het verzoek krijgen om te voorzien in noodopvang, waarbij het sluiten van de ene locatie dwingt tot het realiseren van andere, eveneens tijdelijke, locaties. Dit leidt tot veel onrust, zowel onder de asielzoekers zelf als onder onze inwoners. De Spreidingswet helpt om te komen tot een stabiel, duurzaam en evenwichtig opvanglandschap met meer langjarige opvanglocaties, meer evenredig verdeeld over de provincies en gemeenten. De wet draagt daarnaast ook bij aan solidariteit tussen de gemeenten: iedere gemeente heeft een wettelijke taak om een bijdrage te leveren aan de oplossing voor het opvangprobleem. Men kan elkaar daar ook op aanspreken en in helpen.

Wij gaan daarom voorlopig verder op de ingezette lijn, waarbij gemeenten, provincie en COA samen aan de Provinciale Regietafel overleggen over de realisatie van de opvangopgave, zowel op de korte als op de langere termijn. Er is sprake van een groot en acuut opvangtekort in Nederland. De nood is hoog en blijft de komende tijd onverminderd hoog. De gepresenteerde plannen en voornemens in het Hoofdlijnenakkoord veranderen daar voorlopig niets aan en bieden op korte termijn geen oplossing voor dit probleem. In lijn met de Spreidingswet blijven we in Gelderland toewerken naar een stabiel, duurzaam en evenwichtig opvanglandschap en dragen we waar mogelijk en naar vermogen bij aan noodopvang.

Verder wachten we de uitwerking van het Hoofdlijnenakkoord op dit punt af en gaan vervolgens bezien wat dit voor de langere termijn betekent.’

Huisvesting
Met betrekking tot de huisvesting van statushouders, voert de gemeente op dit moment het oude beleid uit m.b.t. voorrang verlenen van huisvesting aan statushouders (zoals ook andere doelgroepen voorrang krijgen op de woningmarkt)?
Blijft de gemeente zich inzetten voor huisvesting van statushouders alszijnde een van de doelgroepen met urgentie, of zal deze doelgroep geschrapt gaan worden als het nieuwe kabinet aantreedt? Of voert de gemeente nu al vooruitlopend op de komst van het nieuwe kabinet het hoofdlijnenakkoord uit, zodat er nu al geen sprake meer is van voorrang?

‘Het huidige beleid is nog steeds van toepassing. De gemeente Hattem blijft dus het huidige beleid hanteren totdat er vanuit het Rijk een ander formeel besluit is genomen.’

Hoeveel mensen wachten momenteel in AZC’s op een huis in Hattem? Hoe groot is de kans dat zij dit jaar een huis in Hattem krijgen?

‘De gemeente Hattem heeft momenteel 7 koppelingen ontvangen vanuit het COA, deze bestaan uit 10 personen. Onze inzet is om te voldoen aan de huisvestingstaakstelling.’

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in