Motie ‘Aanhoudende schrijnende situatie Ter Apel’ aangenomen

Maandagavond 18 december heeft de gemeenteraad gesproken over de schrijnende situatie in Ter Apel. De fracties D66, GroenLinks/PvdA, CDA en CU diende een motie in waarin ze het college van burgemeester en wethouders vroegen om een uiterste inspanning te doen om Ter Apel te ontlasten.
Op dit moment wonen er meer dan 300 statushouders in Hattem. Dit jaar zijn er 21 komen wonen en volgens de afspraken met het rijk, die elke gemeente heeft, moeten er nog 7 gehuisvest worden. In de eerste helft van 2024 heeft Hattem de verplichting nog 14 mensen op te nemen.
Statushouders hebben de procedure doorlopen waarin hun vluchtverhaal is getoetst. Ze zijn erkend vluchteling. Elke gemeente moet naar rato mensen huisvesten.

de motie
De gemeenteraad van Hattem, in vergadering bijeen op 18 december 2023,
Constaterende dat
• Ter Apel een opvanglocatie is met een capaciteit van 2.000 personen
• Dat Ter Apel te maken heeft met een najaarspiek in de instroom van asielzoekers
• De overvolle opvang gevolg is van de ingeperkte capaciteit door de NL overheid tijdens corona die na corona niet meer is opgeschaald
• We in afwachting zijn van de Spreidingswet die de opvangcapaciteit in tijden van piekbelasting eerlijk en evenredig gaat verdelen over alle Nederlandse gemeentes

Overwegende dat
• de voltallige gemeenteraad van Stadskanaal de rest van de Nederlandse gemeente heeft opgeroepen om niet meer weg te kijken en hun bijdrage te leveren
• De afgelopen weken Ter Apel voor de zoveelste keer geconfronteerd wordt met een te  volle opvang waar veiligheid en hygiëne niet meer geboden kon worden
• Onze collega’s in Ter Apel er op dit ogenblik helemaal alleen voor staan om deze overvolle opvang op te lossen
• De overvolle opvang in Ter Apel een zware emotionele  belasting is voor onze landgenoten/medelanders daar, zijnde de inwoners van Ter Apel en omgeving
• Er de komende weken nog 3 tot 4 duizend extra opvangplekken nodig zijn
• we vooruitlopend op de aankomende Spreidingswet kunnen en mogen acteren
• Dat we in Nederland met 342 gemeentes zijn die, als we de handen ineen slaan, samen in staat moeten kunnen zijn om 3 tot 4 duizend tijdelijke plekken te vinden
• Veel statushouders plekken bezet houden in asielzoekerscentra

Verzoekt het college om:
tot een uiterste inspanning om Ter Apel te ontlasten tijdens deze en komende piekbelastingen:
• door extra tijdelijke noodopvang voor statushouders binnen de gemeente Hattemte zoeken,
• en de taakstelling voor het plaatsen van statushouders in Hattem versneld na te komen.
• door collega gemeentes aan te sporen hun bijdrage te leveren in het zoeken van extra tijdelijke noodopvang

en gaat over tot de orde van de dag.

Namens de volgende fracties:
D66: Erwin Kwakkel
PvdA/GL: Jaap van Tiel
CDA: Teun Juk
CU: Arend Palland

De reactie van wethouder Margriet Brouwer: “Wij kennen de beelden uit Ter Apel en hebben de noodkreet van de burgemeester van Westerwolde en de staatssecretaris gezien. Ook wij vinden de situatie in Ter Apel niet houdbaar. We kunnen ons voorstellen dat het heftig is voor de mensen die daar met man en macht werken aan opvang voor asielzoekers. We zien helaas dat de hele asielketen vastloopt.

In Hattem zetten we intensief in op het vraagstuk huisvesting van statushouders. Al geruime tijd werken wij voor het huisvesten van statushouders samen met onze maatschappelijke partners (bijvoorbeeld Vluchtelingencontact en het onderwijs). Aan de taakstelling die we vanuit het Rijk krijgen om statushouders te huisvesten, hebben we voldaan in het 1e halfjaar van 2023. Ook voor het tweede halfjaar zijn we een eind op weg. We hebben hierbij ook goede contacten en afstemming met Triada. Om onze opgave te versnellen zijn we daarnaast bezig met het project Tijdelijke Huisvesting. Hiermee proberen we samen met Triada de woningvoorraad voor diverse doelgroepen, waaronder statushouders, te vergroten. Om uitstroom uit het AZC te bespoedigen wijzen we, waar dat mogelijk is, ook al huizen toe aan statushouders waarbij gezinshereniging nog moet plaatsvinden.”

Voor het weekend heeft RTV Hattem aan de politieke partijen gevraagd om een reactie op de situatie in Ter Apel en gevraagd naar hun brede visie over de opvang van vluchtelingen. Dit artikel zal uiterlijk woensdagmiddag op deze website verschijnen.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in