Uit de raadsvergadering

In de laatste raadsvergadering van dit jaar heeft de gemeenteraad maandag 16 december een aantal belangrijke besluiten genomen voor de toekomst van Hattem.

De raad heeft de Stedenbouwkundige visie Oude IJsbaan en omgeving vastgesteld en het college is onder andere verzocht om deze visie voortvarend uit te werken naar een stedenbouwkundig plan. Ook is aan het college verzocht om te onderzoeken hoe de realisatie van de zorgfunctie in het gebied kan worden versneld.

’t Veen
Voor het gebied ’t Veen heeft de raad een gewijzigd bestemmingsplan vastgesteld waardoor de bouw van maximaal 130 woningen mogelijk wordt op deelgebied ’t Veen-Noord. Dit deelgebied omvat de locaties plaatselijk bekend als Antarctica, BeterBed en Kringloop. Naast het bestemmingplan heeft de raad het ontwikkelkader ’t Veen vastgesteld, hiermee zijn de spelregels voor duurzame transformatie vastgesteld voor de verdere transformatie van bedrijventerrein ’t Veen naar gemengd woongebied.

Regionale Energie Strategie
Een heel ander onderwerp dat aan de orde kwam is de Bestuurlijke Startnotitie RES Noord-Veluwe. Deze notitie is door de raad vastgesteld. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de doelstelling voor grootschalige duurzame energieopwekking (op land) regionaal uitgewerkt en gerealiseerd moet worden. Hiertoe zijn 30 energieregio’s gevormd. Eén van deze regio’s is de regio Noord-Veluwe waarvan Hattem deel uitmaakt. De regio’s hebben de opdracht gekregen Regionale Energiestrategieën op te stellen. Met het vaststellen van deze startnotitie komen de overheden in deze overeen dat de komende jaren in deze samenstelling, op de voorgestelde wijze, intensief wordt samengewerkt aan de energietransitie.

2e Tank Auto Spuit
Tijdens deze vergadering zijn verschillende moties en een amendement ingediend die ook zijn aangenomen, met uitzondering van een motie over het Beeldkwaliteitsplan ’t Veen. Een belangrijke motie inzake de Toekomstvisie van de Veiligheidsregio Noord Oost Gelderland, een samenwerkingsverband waar de Hattemse brandweer deel vanuit maakt, is raadsbreed aangenomen. De raad is van mening dat de implementatie van de bezuinigingen m.b.t. de 2e Tank Auto Spuit (TAS) moet worden uitgesteld totdat er, naast een begroting op basis van het voorliggende scenario, ook een begroting wordt opgesteld met een scenario op basis van het huidige dienstverleningsniveau zoals in de brief van de VNOG op 11 april 2019 aan de raden is toegezegd.

Meer weten over de vastgestelde visies en plannen en de aangenomen moties en het amendement? Kijk dan op www.hattem.nl/gemeenteraad bij de raadsvergadering van 16 december 2019. Daar staat ook de besluitenlijst van deze vergadering.

@Gemeente Hattem


 

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in