Raad Hattem unaniem vóór begroting 2024

De gemeenteraad van Hattem keurde afgelopen maandag de begroting van 2024 met algemene stemmen goed. Meer zorgen waren er over het financiële meerjarenperspectief van de gemeente Hattem. Twee wijzigingsvoorstellen aangaande het verkeer met gevolgen voor de begroting konden ook rekenen op raadsbrede instemming.

Unaniem
“Het is heel lang geleden dat we als raad unaniem konden instemmen met een begroting”, aldus één van de Hattemse politici. Maar er zijn er ongetwijfeld meer die zich achter de oren moeten krabben om te kunnen vertellen wanneer dat voor het laatst was. Bovendien lopen de meningen uiteen als het gaat om het financiële toekomstplaatje van de gemeente Hattem. Tijdens de stemming geven de woordvoerders van VVD, Hattem Centraal, fractie Borst en het CDA aan dat ze weliswaar voor de programmabegroting 2024 stemmen, maar dat ze minder fiducie hebben in de voorspellingen voor de komende jaren. Deze zouden te rooskleurig zijn en positief eindigen door de lasten middels OZB-verhogingen af te wentelen op de inwoners.

Sluitende begrotingen door OZB verhoging?
Met een door het CDA geïnitieerde motie “premature OZB verhoging” vragen bovengenoemde partijen aandacht voor de voorgestelde OZB-verhogingen als dichter van gaten in de begrotingen in de toekomst. De lastenverhogingen komen weliswaar niet zozeer voort uit uitgaven door de gemeente zelf, maar door wijzigingen in de rijksbijdrage  in de komende jaren. Vermoedelijk pakken deze negatief uit voor Hattem. Door desondanks geen OZB verhoging op te nemen in de meerjarenbegroting, wordt tenminste duidelijk dat het financiële gat van de gemeente rond 2026 richting de 1 miljoen euro gaat. De coalitiepartijen ChristenUnie, PvdA/GL en D66 stemmen echter niet in met deze aanpassing van de meerjarencijfers, waarmee deze motie verworpen is.

Stoepen, fietspaden, busstroken en autowegen veilig voor minder
Een ander amendement op initiatief van ChristenUnie en Hattem Centraal en ondersteund door alle andere partijen heeft meer succes. Hierin wordt het college verzocht om het onderhoud en verbeteren van Hattemse wegen goedkoper aan te pakken zonder in te leveren op veiligheid. Tot 2027 zou hier maar 9 miljoen euro aan mogen worden uitgegeven, aldus de indieners. Ook het door het college omarmde stappen-trappen-OV-persoonlijk autoverkeer principe moet binnen dat budget wel verder gestalte krijgen. Met dit principe wordt bij de (her)inrichting van wegen éérst gedacht aan wat voetganger en fietser nodig hebben, om pas daarna in te gaan op de belangen van het OV en de bezitters van een personenauto.

Een fietstunnel bij MFC de Marke?
Ook wordt het college in een motie verzocht om onderzoek te doen naar de kosten en effecten van een fietstunnel onder de rotonde Nieuweweg-Apeldoornseweg – Hoopjesweg. Het toenemende fietsverkeer als gevolg van de nieuwe woonwijk in ’t Veen doet de kans op aanrijdingen toenemen. Ook bij de stemming over deze motie zouden alle handen omhoog gaan. Maar doordat alle partijen de motie gezamenlijk indienen, is een stemming niet nodig, aldus voorzitter Burgemeester Marleen Sanderse.

En verder…
Het bovenstaande is slechts een greep uit alles wat er afgelopen maandag is besproken. Wie alle voorstellen, moties en amendementen wil nalezen, getuige wil zijn van de beëdiging van Roel Janssen als tijdelijk raadslid namens PvdA/GL of de nieuwe griffier wil leren kennen, kan terecht op de betreffende pagina van de Gemeente Hattem.   Wie de hele raadsvergadering wil terugkijken, surft naar het gemeente-videokanaal.

^HH

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in