Uit de Raadsvergadering van 14 december

Afgelopen maandag heeft de raad van Hattem de laatste vergadering van 2020 gehad. Opnieuw is er digitaal vergaderd. Op de agenda stonden diverse bespreekstukken. Zo heeft de raad uitgebreid stil gestaan bij de Transitievisie warmte en de gevolgen van de transitie voor Hattem. De visie is vastgesteld en dient als basis voor de wijkuitvoeringsplannen die de komende jaren per wijk samen met de bewoners, bedrijven en instellingen tot stand moeten komen.

De raad heeft ingestemd met het derde steunmaatregelenpakket waarin is vastgelegd op welke wijze verschillende doelgroepen in Hattem ondersteuning wordt geboden om de gevolgen van de coronacrisis te verzachten. Ook is de Huisvestingsverordening vastgesteld, in deze verordening zijn de toewijzingsregels voor sociale huurwoningen vastgelegd.

Bij de rondvraag is een motie vreemd aan de orde van de dag besproken welke met meerderheid van stemmen is aangenomen. Met deze motie wordt het college onder andere opgeroepen om besprekingen te openen met schoolbesturen en overige relevante partners om te komen tot een plan met betrekking tot de gewenste locatie en realisatie van een tweede IKC.

Ook stonden op de agenda een aantal hamerstukken. Hamerstukken zijn be-sluiten die zonder nadere toelichting en debat door de raad worden genomen. De raad heeft gisterenavond de belastingverordeningen 2021 vastgesteld en het Beleids- en beheerplan water en riolering. Daarnaast heeft de raad een coördinatiebesluit genomen voor de Kerkstraat 27-29-31.

Op maandag 25 januari 2021 vergaderen de commissies Sociale Zaken en de commissie Algemene Ruimtelijke zaken via de digitale weg. De agenda’s moeten nog worden bepaald, u kunt deze uiterlijk tien dagen voor de vergaderingen raadplegen via de website van de gemeente.

Meer weten over de genomen besluiten, de ingediende moties en een amendement?
Kijk dan op www.hattem.nl/gemeenteraad bij de raadsvergadering van 14 december 2020. Daar staat ook de besluitenlijst van deze vergadering.

@Gemeente Hattem


Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in