Nieuws van de gemeenteraad van Hattem

Weet u welke Hattemers er in de gemeenteraad zitten en wat zij precies doen? Weet u hoe u als inwoner van Hattem mee kunt praten met de raadsleden en uw mening kunt geven? De gemeenteraad gaat u maandelijks informeren over het werk van de raad en de mogelijkheden voor u om invloed uit te oefenen. Veel leesplezier!

Info/contact
Op hattem.bestuurlijkeinformatie.nl vindt u veel informatie over de gemeenteraad zoals de vergaderingen met agenda’s en vergaderstukken, de samenstelling van de raad, manieren om in- en mee te spreken, overzichten van vragen aan het college, toezeggingen van het college, moties en amendementen, etc. Wilt u meer weten, neem dan contact op met de raadsgriffie via griffie@hattem.nl. Zij helpen u graag verder!

Vergaderingen van de raadscommissies 16 mei
Agenda van de commissie ARZ (Algemene Ruimtelijke Zaken)– aanvang 20.00 uur,
kijk en lijster via RTV Hattem
1. Opening
2. Vaststelling van de agenda en mededelingen
3. Vaststelling besluiten- en toezeggingenlijst commissie ARZ d.d. 14 februari 2022
4. Bespreken – rapportage programma duurzaamheid
5. Vaststellen verordening uitvoering en handhaving Omgevingsrecht
6. Vaststellen verordening nadeelcompensatie
7. Definitieve verklaring van geen bedenkingen drijvend zonneveld Oostersedijk
8. Bekrachtigen geheimhouding ENSIA verantwoording 2021
9. Jaarstukken 2021, Concept programmabegroting 2023-2026, Begrotingsw. 2023 VNOG
10. Mogelijkheid tot indienen zienswijze op de jaarstukken 2021 en de
programmabegroting 2023 – 2026 van de Omgevingsdienst Noord-Veluwe (ODNV)
11. Lijst Ingekomen Stukken-04
12. Voortgang afhandeling vragen en toezeggingen
13. Mededelingen van en vragen aan het college
15. Sluiting

Agenda van de commissie SZ (Sociale Zaken)– aanvang 20.00 uur.
1. Opening
2. Vaststelling van de agenda en mededelingen
3. Vaststelling besluiten- en toezeggingenlijst commissie SZ d.d. 14 februari 2022
4. Financiële stukken GGD – mogelijkheid indienen zienswijze
5. Jaarrekening 2021, kadernota 2023-2026 en concept begroting 2023-2026 PlusOV
6. Duidingspresentatie – leerplicht en RMC.
7. Lijst Ingekomen Stukken-04
8. Voortgang afhandeling vragen en toezeggingen
9. Mededelingen van en vragen aan het college
10. Sluiting

Raadsvergadering maandag 30 mei
De agenda van deze vergadering hangt mede af van de besprekingen in de commissies op 16 mei. Vanaf 18 mei is de raadsagenda te raadplegen op www.hattem.nl/gemeenteraad. De vergaderingen zijn live te volgen via RTV Hattem. Kijk voor frequenties op de website www.rtvhattem.nl. Via deze website is de vergadering ook live te volgen en/of terug te kijken op bijvoorbeeld uw pc, tablet of telefoon.


Raadslid in de schijnwerpers

Jan-Jaap Zijlstra
raadslid ChristenUnie
janjaapzijlstra@hattem.nl

 

 

Wat is jouw favoriete plekje in Hattem?
Nog met enige regelmaat ontdek ik nieuwe plekken in Hattem. De variatie in natuur, cultuur en historie vind ik erg leuk om te ontdekken. Als ik moest kiezen dan kies ik voor het bos rond Molecaten. Ik mag daar graag hardlopen of een wandeling maken.

Moet je als raadslid een geboren en getogen Hattemer zijn? Waar stond jouw wieg en hoe lang woon je al in Hattem?
Ik denk dat de gemeenteraad vooral een afspiegeling moet zijn van de stad. Dat er geboren en getogen Hattemers in de raad moeten zitten, lijkt me daarom ook erg goed. Maar dit moet volgens mij niet gelden voor ieder raadslid. Bij ons in de fractie is die afspiegeling er, en ben ik met mijn krappe twee jaar in Hattem de nieuweling. Dit heeft mijn inziens ook zijn voordelen als raadslid. Je bekijkt dingen vanuit een andere en frisse blik. Zelf ben ik geboren en getogen in Elburg en ben ik, na wat omzwervingen vanwege studies, samen met mijn vrouw in Hattem komen wonen.

Waar krijg jij energie van?
Er zijn veel dingen die mij energie geven. In mijn baan als docent krijg ik energie als kwartjes vallen of als ik gesprekken voer die van betekenis mogen zijn. Ook het samen optrekken met mensen in bijvoorbeeld de buurt of in de kerk geeft mij energie. Sowieso krijg ik energie van dingen samen doen! Verder krijg ik veel energie van voldoende slapen en genoeg sporten. Als ik na een dag werken richting huis fiets of ’s avonds nog even op de racefiets stap, dan kan ik er weer helemaal tegenaan.

Hoe ga jij het verschil maken in de gemeenteraad?
Vooral in samenwerking met anderen. Volgens mij gaat het er niet zo zeer om of ik verschil maak als individu, maar moeten we als raad samen optrekken om in zijn geheel het verschil te blijven maken. Het zou mooi zijn als we over vier jaar kunnen zeggen: Hattem is er beter op geworden. Ik hoop daar zeker aan bij te dragen!

Hoe ziet jouw ideale Hattem er over 20 jaar uit?
Het ideale Hattem over 20 jaar heeft haar gezamenlijkheid behouden. Er is oog voor de ander en we leven samen. De stad staat bekend om haar bloeiende gemeenschap en is een waardevolle plek om naar toe te komen. Ieder mag (en kan!) er mee doen.


In de commissies
Een raads(commissie)lid vertelt over een onderwerp dat aan bod komt in de eerstvolgende commissievergadering. Waar gaat het over? Wat betekent het voor Hattem? Wat wordt er van de raad verwacht?

Griffie
Tamara Weeda en Ellen Landman
griffie@hattem.nl

Op de Lijst Ingekomen stukken staat alle post (brief of e-mail)  die de gemeenteraad ontvangt. Post die aan de gemeenteraad wordt gestuurd is openbaar: iedereen kan de post bekijken. Sommige brieven worden vanwege privacy of op verzoek van de afzender geanonimiseerd (de zwarte balkjes). Op die manier kan niemand zien wie de afzender is. Dit doen we zo min mogelijk om alles transparant te houden.

De brieven en e-mails worden door de griffie (de medewerkers die de gemeenteraad adviseren en ondersteunen) verzameld in de “Lijst ingekomen Stukken” . Er wordt bij geschreven wat met de post gedaan wordt: moet de gemeenteraad zelf een reactie sturen, is het alleen ter informatie, of kan het college van burgemeester en wethouders namens de raad een antwoord sturen/de behandeling overnemen. Deze lijst wordt vervolgens in de raadsvergadering vastgesteld. De vastgestelde lijsten worden daarna bij de stukken van de raad op de website van de gemeenteraad gepubliceerd, als raadsbesluit.

Wilt u eens zien wat de raad allemaal ontvangt? Kijk dan op www.hattem.nl/gemeenteraad en bekijk in de agenda’s van de commissies de bijlagen bij het agendapunt –LIS. Bij vragen kunt u contact opnemen met de griffie. U kunt ons mailen op griffie@hattem.nl of bel (038) 443 16 16.

Praat mee!
U bent van harte welkom bij de commissievergaderingen om mee te praten over een onderwerp aan de digitale vergadertafel of in te spreken. Neem contact op met griffie@hattem.nl  voor meer informatie hierover.

Vragen? Meepraten of inspreken? griffie@hattem.nl en www.hattem.nl/gemeenteraad

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in