Uit de raadsvergadering

In de eerste raadsvergadering van dit jaar heeft de gemeenteraad van Hattem maandag 10 februari onder andere ingestemd met de uitgangspunten voor de begroting 2021 van de GGD Noord- en Oost Gelderland.

Ook is een nieuw lid van de Rekenkamercommissie benoemd en is de Verordening gegevensverstrekking basisadministratie personen vastgesteld. In deze regeling is vastgelegd aan wie en onder welke voorwaarden, gegevens uit de basisregistratie mogen worden verstrekt.

Tijdens de rondvraag zijn twee moties ingediend en aangenomen. De eerste motie gaat over Lelystad Airport. De raad verzoekt het college om de inwoners van Hattem te informeren over de dreigende opening van Lelystad Airport en over wat het laagvliegen gaat betekenen het woon- en leefklimaat voor de inwoners van Hattem, de lokale economie en de toeristische sector en onze kostbare en kwetsbare natuur. Ook vraagt de raad aan het college om de inwoners daarbij te attenderen op de mogelijkheid om vóór 1 april via een stuitingsbrief een schadeclaim voor mogelijke waardevermindering van de woning bij het ministerie in te dienen ter behoud van rechten.
Zie ook: Hattem gaat inwoners helpen met bezwaar maken tegen Lelystad Airport

De tweede motie betreft de Verhuurdersheffing. De raad maakt zich zorgen over de negatieve gevolgen van deze heffing. Om die reden heeft de raad het college gevraagd om als gemeente Hattem samen op te trekken met andere verontruste gemeenten en woningcorporaties. Tevens verzoekt de raad het college om er bij het Rijk op aan te dringen dat de verhuurdersheffing per direct wordt afgeschaft en daarnaast dat er voldoende nieuwe financiële rijksmiddelen beschikbaar komen voor nieuwbouw en verduurzaming van de sociale huursector.

Meer weten over de vastgestelde visies en plannen en de aangenomen moties en het amendement? Kijk dan op www.hattem.nl/gemeenteraad bij de raadsvergadering van 10 februari 2020. Daar staat ook de besluitenlijst van deze vergadering.

@Gemeente Hattem

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in