Belangengroep WZZ Geldersedijk dient klacht in bij ombudsman

De belangengroep Woonzorgzone Geldersedijk heeft schriftelijk een klacht ingediend bij de Nationale Ombudsman over de besluitvorming voor de vestiging van het eerste IKC van Hattem in de woonzorgzone. Dit besluit is op 11 maart 2019 genomen in de gemeenteraad.

De belangengroep heeft het besluit om ook het IKC aan de Geldersedijk te realiseren niet als democratisch ervaren, omdat de omwonenden niet in de besluitvorming zijn betrokken. In de commissievergadering van 29 november 2021 noemde Jolanda Westerink, die insprak namens de belangengroep, het besluit van maart 2019 ondemocratisch. Fractievoorzitter Arend Palland van de CU reageerde hierop fel en vond mevrouw Westerink haar woorden moest terugnemen. De fracties van D66 en ChristenUnie wezen de Belangengroep er nogmaals op dat de beslissing door een meerderheid van de raad is genomen tijdens een openbare raadsvergadering die voor iedereen toegankelijk was en waar alle inwoners de mogelijkheid hadden om in te spreken en mee te denken. “De raad is een democratisch orgaan die zorgvuldige beslissingen neemt,” aldus Palland.

Participatiecode
In de brief aan de ombudsman schrijft de belangengroep: “De buurt heeft op geen enkele wijze kunnen participeren in de besluitvorming op 11 maart 2019. Dat is in strijd met de Participatiecode, die de gemeenteraad in mei 2017 zelf heeft vastgesteld.” Verderop in de brief schrijft de belangengroep dat het besluit niet strookt met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Daarbij beroept de belangengroep zich op het Zorgvuldigheidsbeginsel omdat: “Slechts de belangen van de ouders en de 2 scholen zijn meegewogen. De belangen van de wijk, de ouderen en andere belanghebbenden zijn niet onderzocht.” Daaruit volgt, aldus de belangengroep, dat het besluit niet voldoet aan het gelijkheidsbeginsel. En tot slot beroep de groep zich op het Fair play-beginsel want: “Er is voor 11 maart 2019 op geen enkele wijze aan de omwonenden van het gebied Oude IJsbaan/Van Heemstraschool, noch aan de doelgroepen van de in dat gebied geplande woonzorgzone, duidelijk gemaakt, welke nieuwe plannen er waren voor dat gebied in de vorm van een IKC.”

Twijfel aan zorgvuldigheid
De Belangengroep twijfelt ook aan de zorgvuldigheid in de inmiddels groeiende onderzoeken en rapporten die aan het bestemmingsplan ten grondslag liggen. Bij de fracties van Hattem Centraal en D66 klinken geluiden om het plan aan te houden tot er meer duidelijkheid is.

Reactie wethouder
Tijdens de commissievergadering van 29 november 2021 zijn deze bezwaren ook naar voren gebracht. Wethouder Schipper antwoordde in deze vergadering “Wij vinden dat de participatie goed en uitgebreid is vormgegeven. Een aantal bewoners ziet dit anders. Er zijn talloze avonden geweest met de buurt vanaf het begin van het planproces in juni 2019. Met een aantal vaste uitgangspunten in de hand zijn we toen met een ‘leeg vel’ de buurt ingetrokken om van de bewoners, gebruikers, omwonenden en (zorg)organisaties te horen wat zij als waardevol zien voor een woonzorgzone met IKC, welke functies eventueel nog meer in het gebied thuishoren en hoe dat in het gebied vorm kan krijgen. Daaruit is een visiedocument opgetekend dat is vastgesteld door de gemeenteraad. De visie is vertaald in een Stedenbouwkundig Plan (SP), een technische vertaling van het visiedocument. Ook het SP is vastgesteld door de gemeenteraad en iedereen heeft daar kennis van kunnen nemen en op in kunnen spreken.”

Maandagavond 13 december 2021 ligt het bestemmingplan ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad van Hattem. Het ligt niet in de lijn der verwachting dat er dan al een reactie is van de ombudsman is ontvangen.
Deze vergadering is vanwege de corona-maatregelen digitaal en begint om 20.00 uur.

De vergadering wordt live uitgezonden via radio, tv en webstream.
Klik hier voor de frequenties van RTV Hattem.

Luister live Radio Kijk live TV

 

(Artikel gemaakt i.s.m. De Hattemer)

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in