Landelijke en Hattemer standpunten Lelystad Airport

Dit weekeind ontplofte Twitter over Vliegveld Lelystad. Aanleiding vormden de discussie in het radioprogramma´Hattem Actueel´tussen PvdA en HoogOver Hattem én de ingebrachte motie van de fractie van het CDA Hattem tijdens het landelijke partijcongres.

Vanavond, maandag 5 november is er een Raadsvergadering in Hattem en fractievoorzitter Gina Guldenaar van de VVD wil vragen stellen dit onderwerp.

Standpunt landelijke partij Standpunt fractie Hattem
VVD We willen dat de luchthavens in Eindhoven en Lelystad kunnen uitbreiden om een deel van de extra reizigers op te vangen. Luchtvaart staat gelijk aan banen. Wij vinden dat de opening van Lelystad Airport moet worden uitgesteld, zolang de herindeling van het Nederlandse luchtruim nog niet heeft plaatsgevonden. Het vliegverkeer moet op grotere hoogte komen, zodat Hattem en de regio geen last hebben van het lawaai.
D66 Lelystad komt er voor slechts een doel: als overloop luchthaven van Schiphol. Het vliegveld kan pas open als er goed onderzoek aan ten grondslag ligt.

 

Overlast van de luchthaven Lelystad Airport zoveel mogelijk beperken. Wij vinden dat er een zorgvuldige afweging moet worden gemaakt, rekening houdend met overlast van vliegverkeer in alle gevallen, ook als het luchtruim nog niet opnieuw is ingedeeld en vliegtuigen lager overvliegen.
CU Het kabinet doet er verstandig aan het besluit op te schorten tot duidelijk is hoe de nieuwe indeling van het luchtruim, die voorzien is in 2023, eruitziet. Uit het in december verschenen plan van aanpak voor die luchtruimherziening blijkt dat dit vanaf 2020 duidelijk kan zijn. Vanaf dan zou Lelystad kunnen beginnen met de opstartfase, om in 2023 volledig operationeel te zijn. De CU kan zich voorstellen dat we eerst wachten op het eindplaatje, voordat we met iets beginnen zonder dat we weten waar het eindigt. Als lokale ChristenUnie ondersteunen we het landelijke standpunt van harte. De toename van vliegtuiglawaai bij ongewijzigde uitvoering van het besluit heeft teveel negatieve gevolgen voor de volksgezondheid en het toerisme in onze mooie regio.

 

CDA Zorgvuldigheid boven snelheid. Transparantie met de betrokken provincies, gemeenten en inwoners. Het is belangrijk dat zekerheid wordt gegeven over het aantal vliegtuigbewegingen en de vlieghoogtes. Ook zal de herziening van het luchtruim zo snel mogelijk worden uitgevoerd. De vlieghoogtes zijn in samenspraak met alle belanghebbenden zoveel mogelijk hoger en ontzien waar mogelijk.

Opening van Lelystad Airport is gebonden aan een herziening van het luchtruim in 2023 en tegen die tijd moeten de laagvliegroutes verdwenen zijn. Bovendien moet er tweemaal per jaar een voortgangsrapportage komen, zodat voor de regio’s het proces inzichtelijk blijft en zodat het proces gecontroleerd kan worden.

Het CDA is tegen de plannen van het kabinet om vliegtuigen van Airport Lelystad laag over Hattem te laten vliegen. Dat tast de woonkwaliteit in Hattem sterk aan. Wij zetten ons er voor in dat de huidige plannen ingrijpend worden aangepast. Dat kan door de herinrichting van het luchtruim af te ronden voordat het vliegveld open gaat.
PvdA Eerst het luchtruim op orde dan pas denken aan uitbreiding van luchthaven Lelystad.
Schiphol, Eindhoven en Lelystad zijn van vitaal belang voor de Nederlandse economie en blijven dus in overheidshanden.
Wij zijn voor uitbreiding van Lelystad Airport als door inzet van stille en schone vliegtuigen lawaai en klimaatoverlast wordt geminimaliseerd. Schiphol is belangrijk voor onze economie en straks draagt ook Lelystad Airport haar steentje bij. Alleen ander consumentengedrag kan het vliegverkeer verminderen, maar dat is alleen internationaal op te lossen. Schiphol moet streven naar voldoende draagvlak onder de omwonenden, provincies en gemeenten en dit geldt ook voor Lelystad Airport.


Coalitieakkoord
Wat staat er in het coalitieakkoord tussen CUCDA en PvdA?
“We blijven ons er voor inzetten dat er helderheid komt over de gevolgen van Lelystad Airport voor de gezondheid en het woongenot van onze inwoners. Insteek blijft daarbij: geen laagvliegroutes, eerst een herindeling van het luchtruim.”

 

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in