Uit de Raadsvergadering van 23 november

Afgelopen maandag heeft de raad van Hattem opnieuw digitaal vergaderd en besluiten genomen. Helaas bleek dat via de livestream niet alle raadsleden goed verstaanbaar waren voor de mensen die de vergadering op afstand hebben gevolgd. In de vergadering zelf hebben de raadsleden daar geen hinder van ondervonden. Voor de volgende vergadering is dit probleem hopelijk ook opgelost.

Stedenbouwkundig plan Oude IJsbaan
Op de agenda stond het Stedenbouwkundig plan Oude IJsbaan. Dit document beschrijft het stedenbouwkundig plan voor ‘de oude ijsbaan en omgeving’. Op deze plek, wordt plaats geboden aan twee sociaal-maatschappelijk relevante programma’s, te weten een woonzorgzone (WZZ) en een integraal kind centrum (IKC). Het stedenbouwkundig plan vormt de technische en ruimtelijke uitwerking van de stedenbouwkundige visie ‘oude ijsbaan e.o.’, die op 16 december 2019 is vastgesteld door de gemeenteraad. Het stedenbouwkundig plan vormt de grondslag voor planuitwerking in de vorm van bestemmingsplan, beeldkwaliteitplan en inrichtingsplan.

Petitie
Het onderwerp en het plan leeft onder de Hattemers. Dit blijkt onder andere uit een petitie die tijdens de vergadering aan de gemeenteraad is aangeboden door mevrouw Westerink namens de belangengroep Woonzorgzone. De petitie is getekend door meer dan 500 Hattemers die het niet eens zijn met het plan. Daarnaast heeft de gemeente(raad) ook diverse steunbetuigingen voor het plan ontvangen van onder meer Triada, Driezorg en de MR oudergeleding De Zaaier en de Van Heemstraschool. Deze steunbetuigingen staan als bijlagen bij de agenda van de vergadering en zijn daar te lezen.

Het plan is in twee termijnen behandeld. De raadsfracties hebben hun standpunten kenbaar gemaakt en over en weer een aantal vragen gesteld. Na de tweede termijn is het voorstel in stemming gebracht. Voorzitter burgemeester Sanderse meldde dat deze digitale stemming een noviteit voor Hattem was, aangezien de gemeenteraad nog niet eerder een digitale stemming had. De nieuwigheid bleek ook uit het feit dat niet alle raadsleden precies wisten hoe zij hun stem uit konden brengen. De fracties van de CU, het CDA, de PvdA en D66 hebben voor het plan gestemd. De VVD heeft tegen het plan gestemd. De VVD heeft een stemverklaring afgelegd.

Hamerstukken
Ook stonden op de agenda een aantal hamerstukken. Hamerstukken zijn besluiten die zonder nadere toelichting en debat door de raad worden genomen. De raad heeft gisterenavond de najaarsnota vastgesteld en ingestemd met een begrotingswijziging van PlusOV.

Op 30 november vergaderen de commissies Sociale Zaken en de commissie Algemene Ruimtelijke zaken samen via de digitale weg. Op de agenda van ARZ staat in elk geval de Transitievisie warmte en het beleids- en beheerplan water en riolering.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in