De gemeenteraad, al jaren voor u aan de slag

Hattemer raadsleden spreken zich uit over hun werk
“Zelfs tijdens raadsvergaderingen appen inwoners”
De gemeenteraad vertegenwoordigt de inwoners, bepaalt op hoofdlijnen wat de gemeente doet en controleert het werk van burgemeester en wethouders op basis van de gemeentewet. Hier leest u hoe dat in de praktijk gaat.

Inwoners vertegenwoordigen
“We luisteren goed, maar dat wil niet zeggen dat we altijd iedereen tevreden kunnen stellen’’
“Inwoners weten de raadsleden goed te vinden. Ze appen, mailen of bellen thuis aan. Dan delen ze hun zorgen, bijvoorbeeld over een verkeersonveilige situatie in hun buurt. Ook sturen ze brieven en mails aan de griffie, die de griffie dan weer doorstuurt naar de raadsleden en/of de verantwoordelijke ambtenaren. Vaak kijken de raadsleden direct of de gemeenteraad er iets mee kan. Veel zorgen van inwoners gaan over hun directe leefomgeving. Bij onderwerpen waar de gemeenteraad geen invloed op heeft, worden inwoners doorverwezen naar de juiste instanties. Doordat we een relatief kleine gemeente zijn, is de drempel om contact met ons op te nemen laag. Er zijn veel manieren om met Hattemse raadsleden in contact te komen.

Ledenvergaderingen van politieke partijen kunnen vaak door iedereen die dat wil bijgewoond worden. Voorafgaand aan raadsvergaderingen houden de fracties van de politieke partijen een spreekuur voor inwoners. De gemeenteraad betrekt inwoners actief bij de onderwerpen waarover we in de gemeenteraad besluiten. Ook bereiken we inwoners via sociale media. We streamen onze raadsvergaderingen op de website van de gemeenteraad en ook de lokale omroep RTV Hattem zendt ze uit. Die uitzendingen worden goed bekeken en beluisterd. Sinds kort heeft de raad ook een Facebookpagina en een Instagramaccount: @gemeenteraadHattem.

“We doen er alles aan om ook in deze tijd van corona goed bereikbaar te zijn. Dat we benaderbaar zijn en goed luisteren, wil trouwens niet zeggen dat we altijd iedereen tevreden kunnen stellen.’’

Kaders stellen
“Achter elk cijfertje zit een verhaal’’
“Als gemeenteraad bepalen we de speelruimte van de burgemeester en de wethouders. We stellen bijvoorbeeld de begroting vast. Dat lijken misschien saaie cijfertjes, maar achter elk cijfer zit een verhaal. Bij sommige kostenposten heb je weinig te kiezen: de hoogte van sociale uitkeringen zijn bijvoorbeeld wettelijk bepaald. Bij andere onderwerpen is er meer ruimte voorpolitieke keuzes. Waar bouwen we scholen? Waar leggen we 30-kilometer zones aan? Ook houden we ons als gemeenteraad nadrukkelijk bezig met de voorzieningen in Hattem, zoals het zwembad, de bibliotheek en het sociaal welzijn (ouderenhulp, jeugdwerk, uitkeringen etc.). Ook maatregelen over duurzaamheid, klimaat en energie zijn een belangrijk onderdeel van ons werk.”

Burgemeester en wethouders controleren
“Dat we elkaar goed kennen, weerhoudt ons er niet van het college stevig aan de tand te voelen’’
“Als gemeenteraad controleren we of onze burgemeester en wethouders hun werk goed doen. Dit doen we bijvoorbeeld door in de raadsvergaderingen met ze in gesprek te gaan. Dat we elkaar in onze kleine gemeente goed kennen, weerhoudt ons er niet van ze kritisch aan de tand te voelen. Een zakelijke opstelling en een goede persoonlijke sfeer gaan prima samen. We geven elkaar normaal gesproken voor en na het debat een hand en drinken na afloop samen een glas. Door corona is dat nu helaas even niet mogelijk. Als raadsleden dienen we moties en amendementen in over zaken die we belangrijk vinden. Met een motie kunnen we het college een opdracht geven en met een amendement kunnen we een bestaand voorstel aanpassen. Zo is er laatst een motie aangenomen die het college oproept om inwoners en ondernemers meer te betrekken bij de plannen voor duurzame manieren van koken en verwarmen, de zogenoemde Transitievisie Warmte. Voor moties en amendementen ga je op zoek naar steun binnen je eigen fractie en bij andere fracties. Want een meerderheid van de gemeenteraad moet het eens zijn met een motie of amendement om deze te kunnen aannemen en uitvoeren. ’’

Over de gemeenteraad
De gemeenteraad bestaat uit 15 leden van vijf politieke partijen: ChristenUnie (4 zetels), CDA (4), PvdA (3), VVD (2) en D66 (2). De gemeenteraad benoemt de wethouders die met de burgemeester het college van B&W vormen. De wethouders in deze collegeperiode zijn van ChristenUnie, CDA en PvdA. Daarnaast zijn er bij bijna iedere partij commissieleden, die de raadsleden helpen met hun werk en de voorbereiding voor de raadsvergaderingen. De raads- en commissieleden roepen iedereen op om mee te denken in de besluitvorming en met voorstellen en ideeën te komen om het leven en wonen in onze mooie Hanzestad nog mooier te maken.

Dit is de eerste in een serie artikelen over het werk van de gemeenteraad.

Vragen? Meepraten of inspreken? griffie@hattem.nl en www.hattem.nl/gemeenteraad

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in