Ontwerp Omgevingsvisie Hattem en milieu-effectrapportage ter inzage

Hoe ziet Hattem er in 2040 uit? Dat is de belangrijkste vraag voor de Omgevingsvisie. Daarin staat hoe Hattem zich gaat ontwikkelen. De ontwerp Omgevingsvisie Hattem 2040 is nu klaar. Deze ligt van 21 oktober tot en met 1 december in het Stadhuis ter inzage en is dan ook online te bekijken. In deze periode kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze* indienen.

Het college van burgemeester en wethouders hebben dinsdag ingestemd met de ontwerp Omgevingsvisie. De Omgevingsvisie is een brede visie op de toekomstige inrichting van Hattem.

Wonen en duurzame energie
Belangrijke onderwerpen hierbij zijn wonen en duurzame energie. De gemeente Hattem wil 1.100 woningen bouwen in de periode tot 2040 voor de natuurlijke groei en een bijdrage aan de regionale woningbehoefte. De gemeente Hattem gaat maximaal inzetten op zonnepanelen op daken van woningen en bedrijven en kijkt zorgvuldig naar de mogelijkheden voor zonnevelden. Er is geen ruimte voor grote windmolens in Hattem.

Zorgvuldig met beperkte ruimte
De afgelopen jaren heeft de gemeente Hattem samen met inwoners, ondernemers, andere overheden en Hattemse organisaties gewerkt aan deze Omgevingsvisie. Wethouder Auke Schipper: “We hebben mooie gesprekken gevoerd met alle betrokkenen. Het is goed dat zij deze visie mede vorm hebben gegeven. Het resultaat is een ontwerp Omgevingsvisie, waarmee we Hattem gaaf houden richting 2040. Daarbij is het belangrijk dat we zorgvuldig omgaan met de beperkte ruimte die wij beschikbaar hebben in onze mooie Hanzestad Hattem.”

PlanMER
Onderdeel van het maken van een Omgevingsvisie is een milieu-effectrapportage (planMER). Daarin zijn de milieugevolgen van de ontwerp Omgevingsvisie in beeld gebracht. De ontwerp Omgevingsvisie Hattem 2040 en het planMER zijn nog niet definitief. Ze liggen vanaf 21 oktober tot en met woensdag 1 december ter inzage in het Stadhuis Beide plannen zijn dan ook digitaal in te zien op www.hattem.nl. en www.samenhattem.nl. Iedereen kan dan schriftelijk of mondeling reageren door een zienswijze in te dienen. Het is de bedoeling dat de gemeenteraad de Omgevingsvisie in het eerste kwartaal van 2022 vaststelt.

Informatiebijeenkomst
De gemeente Hattem organiseert op 11 november tussen 17:30 uur en 20:00 uur een informatiebijeenkomst voor geïnteresseerden over de ontwerp Omgevingsvisie en de planMER. Meer informatie daarover volgt later.


*Een zienswijze is een reactie die een belanghebbende (een natuurlijke of rechtspersoon) aan het bevoegd gezag, zoals de gemeente Hattem, kan sturen als reactie op een ontwerp-besluit. Het bevoegd gezag houdt eventueel rekening met ingediende zienswijzen. Vervolgens neemt het bevoegd gezag een besluit

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in