Raad Hattem keurt begroting goed

In de raadsvergadering van 8 november 2021 heeft de gemeenteraad van Hattem de begroting goedgekeurd.

De 4 fracties van CU, CDA, PvdA en D66 stemden voor en die van Hattem Centraal (HC) stemde tegen. (tekst gaat verder na de video)


In een stemverklaring gaf fractievoorzitter Gina Guldenaar van HC aan dat deze partij niet met de begroting kon instemmen vanwege grote investeringen die worden gedaan. Zij gaf aan dat het beter is deze uit te stellen tot na de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 (GR22). Als voorbeeld noemde zij de plannen voor verbouwing van het stadhuis en de vestigingsplaats en kosten van IKC1.

Ook Erik Kort van D66 gaf een stemverklaring en wel dat hij het vreemd vond dat de extra gelden die Hattem heeft ontvangen uit Den Haag voor jeugdzorg als sneeuw voor de zon zijn verdwenen in de begroting. Daar heeft D66 moeite mee. Overleg met het ambtelijk apparaat maakte hem duidelijk dat een deel daadwerkelijk wordt aangewend voor jeugdzorg en een deel ook niet. Toch besloot D66 de begroting goed te keuren.
Het CDA verklaarde van harte in te stemmen met de begroting omdat dit de basis legt voor de toekomst voor een duurzaam en sociaal Hattem.

Terugblik
In hun beschouwingen blikten de fractievoorzitters terug op de afgelopen 4 jaar. De goedgekeurde begroting is de laatste begroting die in de huidige gemeenteraad is vastgesteld aangezien er in maart 2022 gemeenteraadsverkiezingen (GR22) zijn. Over het algemeen toonden de fractievoorzitters zich tevreden over de afgelopen 4 jaar. HC gaf er de voorkeur aan een aantal grote projecten en bijbehorende hoge kosten over de verkiezingen heen te tillen in het kader van participatie.

Handhaven
Het verkeersgedrag liep als een rode draad door de beschouwingen. Alle fracties zijn het erover een dat dit aangepakt moet worden. In het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) staat dat er in Hattem 30 km zones moeten komen. Die zijn er nu, maar de inrichting van de wegen op de hoofdroute nodigen uit tot te hard rijden. Volgens verantwoordelijk Wethouder Auke Schipper zijn metingen gedaan en de cijfers zijn nu bekend. Deze worden geanalyseerd waarna er zo nodig aanpassingen volgen. Diverse fracties gaven aan dat er meer gehandhaafd moet worden en dat daar ook op ingezet moet worden.

Amendementen
Door HC zijn voor de vergadering 3 amendementen ingediend. Een amendement betrof het scheiden van afval, waarbij HC voorstelt om na de GR22 aan de inwoners voor te leggen of dit beter kan. Met een tweede amendement wilde HC de kredietaanvraag voor IKC1 en het bestemmingsplan Woonzorg Geldersedijk over de verkiezingen heen tillen. Het derde amendement tenslotte betrof de investering van een toekomstbestendig Stadhuis waarbij HC eerst samen met inwoners de criteria wil bepalen. Met uitzondering van HC stemden alle partijen tegen deze amendementen.

Parkeren sportvelden
De partijen hadden een gezamenlijk amendement ingediend over het parkeren rond de sportvelden. Vanzelfsprekend stemden alle partijen hiermee in. Volgens de begroting wilde het college de problematiek van het parkeren rond de sportaccommodaties aan de Konijnenbergerweg doorschuiven naar 2023. De raad was echter van mening dat de omwonenden en sportverenigingen van goede wil zijn en dus moet de gemeente n煤 initiatief tonen en doorpakken.

Hetzelfde geldt voor het amendement over de aanschaf van een cameravolgsysteem om de raadsvergaderingen, informatieavonden en webinars goed in beeld te brengen via RTV Hattem. Alle partijen waren hier voor en in samenspraak met RTV Hattem zal dit verder worden onderzocht.

Zelfbewoningsplicht
Tot slot werd gestemd over de motie van HC over de zelfbewoningsplicht. Hiermee moet worden geregeld dat partijen die een huis kopen hier ook zelf in moeten gaan wonen. Daarmee moet worden voorkomen dat investeerders woningen kopen waardoor de druk op de woningmarkt toeneemt. 聽Alle partijen, met uitzondering van HC, stemde tegen omdat deze problematiek wordt ondervangen in het Woonplan dat door de raad is geschreven en dat door het college wordt uitgevoerd.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in