Nieuws van de gemeenteraad van Hattem

Weet u welke Hattemers er in de gemeenteraad zitten en wat zij precies doen? Weet u hoe u als inwoner van Hattem mee kunt praten met de raadsleden en uw mening kunt geven? De gemeenteraad gaat u maandelijks informeren over het werk van de raad en de mogelijkheden voor u om invloed uit te oefenen. Veel leesplezier!

Info/contact
Op hattem.bestuurlijkeinformatie.nl vindt u veel informatie over de gemeenteraad zoals de vergaderingen met agenda’s en vergaderstukken, de samenstelling van de raad, manieren om in- en mee te spreken, overzichten van vragen aan het college, toezeggingen van het college, moties en amendementen, etc. Wilt u meer weten, neem dan contact op met de raadsgriffie via griffie@hattem.nl. Zij helpen u graag verder!

Vergadering van de raadscommissie 14 februari
Agenda van de commissie ARZ (Algemene Ruimtelijke Zaken)– aanvang 20.00 uur,
te volgen via RTV Hattem
1. Opening
2. Vaststelling van de agenda en mededelingen
3. Vaststelling besluiten- en toezeggingenlijst commissie ARZ d.d. 17 januari 2022
4. Raadsvoorstel besluitvorming rondominwerkingtreding Omgevingswet: bindend
adviesrecht en participatie

5. Vaststellen van de omgevingsvisie
6. Veen/tracé ondergrondse hoogspanning
7. Bespreken Raadsinformatie Evaluatie hoofdroute
8. Lijst Ingekomen Stukken-02
9. Voortgang afhandeling vragen en toezeggingen
10. Mededelingen van en vragen aan het college
11. Sluiting

Agenda van de commissie SZ (Sociale Zaken)
Aanvang 20.00 uur, te volgen via website gemeente
1. Opening
2. Vaststelling van de agenda en mededelingen
3. Vaststelling besluiten- en toezeggingenlijst commissie SZ d.d. 17 januari 2022
4. Benoeming leden adviescommissie bezwaarschriften
5. Wijzigen van de WMO-verordening 2022
6. Ingekomen brief Stuurgroep Schone Lucht Akkoord Gezondheid en Luchtkwaliteit
7. Lijst Ingekomen Stukken-02
8. Voortgang afhandeling vragen en toezeggingen
9. Mededelingen van en vragen aan het college
10. Sluiting

Raadsvergadering maandag 7 maart
De agenda van deze vergadering hangt mede af van de besprekingen in de commissies op 14 februari. Vanaf 16 februari is de raadsagenda te raadplegen op www.hattem.nl/gemeenteraad. De vergaderingen zijn live te volgen via RTV Hattem. Kijk voor frequenties op de website www.rtvhattem.nl. Via deze website is de vergadering ook live te volgen en/of terug te kijken op bijvoorbeeld uw pc, tablet of telefoon.


Raadslid in de schijnwerpers

Tonny Keizer
Fractievoorzitter PvdA
tonnykeizer@hattem.nl

Waar stond jouw wieg en wat is je favoriete plekje in
Hattem?
Mijn wieg stond aan het Apeldoorns Kanaal nabij Epe. Sinds 1990 woon ik in Hattem, de geboorteplaats van mijn vrouw Gerda. En ook nog eens op een plekje dat de “Mulders” al meer dan een eeuw bewonen. Tot 2000 woonde ome Jaap van Gerda daar en na diens overlijden hebben wij er een nieuw huis laten bouwen. Heel spannend was dat maar we zijn er ook heel blij mee. Het is mijn favoriete plekje. Het is onzin dat je als raadslid een geboren Hattemer moet zijn maar een stevige band met de stad hebben lijkt me raadzaam. Van mezelf vind ik dat ik die zeker heb. Ik kan me niet voorstellen nog ooit te verhuizen
naar een andere plaats.

Waar krijg jij energie van?
Ik krijg heel veel energie van de prachtige omgeving van Hattem. Met mijn hond Bohdy en regelmatig samen met Henk de Graaf wandel ik in de vroege morgen een rondje Hezenberg. Een sportieve start van de dag van 6 km. Waarbij we altijd genieten van wat we zien. Bijvoorbeeld de bever en de vele mooie zonsopkomsten en ondertussen het nieuws van de dag bespreken.
Ook uit mijn eigen gemaakte schilderijen die in huis hangen kan ik elke dag nog energie halen. In de beginperiode van Corona heb ik 7 dagen per week keihard gewerkt om het KPN-netwerk geschikt te krijgen voor massaal thuiswerken. Ook van een goed raadsbesluit krijg ik energie alsook de samenwerking met GroenLinks hetgeen zeer inspirerend is. En last but not least, mijn gezin.

Wat wil jij voor de toekomst van Hattem?
Voor de toekomst van Hattem zie ik vooral dat heel veel wat goed is goed moet blijven. En er is erg veel goed waar we zuinig op moeten zijn. Bijvoorbeeld de historische binnenstad, de  mooie groene omgeving. De energietransitie wordt een verschrikkelijk grote klus die alles uiteindelijk veel beter en mooier gaat maken.

Waar sta je op de kieslijst en waarom ben je weer verkiesbaar?
Sinds 2018 zit ik in de gemeenteraad voor de PvdA. We mogen blij zijn met de democratie die we in Nederland hebben. Samen werken aan nog beter. Democratie is heel belangrijk en daar wil ik een steentje aan bijdragen. Misschien beter gezegd; mij voor inzetten. Ik sta 2e op de kieslijst en ben de linkerhand van Jaap van Tiel die zo verschrikkelijk veel energie en tijd in Hattem steekt. We discussiëren wel eens over het feit of raadslid zijn er toe doet. Daar kun je soms aan twijfelen. Keer op keer concluderen we: Ja, het doet er toe!

Ten slotte worden Hattemse successen gevierd. Klein of groot, als raad gerealiseerd, waar ben jij trots op?
Terugkijkend ben ik trots op het resultaat van de Markt waar ik binnen de raad gestuurd en beïnvloed heb voor de huidige oplossing met klinkers. Niet geheel onbelangrijk is dat we deze periode een min of meer sluitende begroting hebben waardoor alle sociale voorzieningen in Hattem niet ter discussie komen te staan. Ook op bijvoorbeeld een samenkomplek voor ouderen op de oude IJsbaan. De vuilcontainers ter voorkoming van zwerfvuil aan de IJssel. Heel belangrijk vind ik de samenwerking binnen de raad. De burger is daar zeer bij gebaat. Wij zijn een voorbeeld voor Den Haag en niet andersom!


In de commissies
Een raads(commissie)lid vertelt over een onderwerp dat aan bod komt in de eerstvolgende commissievergadering. Waar gaat het over? Wat betekent het voor Hattem? Wat wordt er van de raad verwacht?

Margriet Brouwer
Raadslid ChristenUnie
margrietbrouwer@hattem.nl

Commissie SZ
In de komende commissievergadering van het Sociaal Domein op 14 februari 2022 staat de wijziging verordening WMO op de agenda.

De raad moet besluiten om de ‘Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Hattem 2022’ vast te stellen en in werking te laten treden op 1 januari 2022, onder intrekking van de ‘Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Hattem 2020’.

Vanuit de WMO zijn er verschillende verplichtingen om regels te stellen over bijvoorbeeld de wijze waarop het persoonsgebonden budget is vastgesteld. Eventuele wijzingen in de regels worden door het college voorgesteld en moeten door de raad worden goedgekeurd. De wijzigingen komen onder andere door veranderende bedragen, dan moet de verordening aangepast worden.

Als commissieleden ontvangen wij alle stukken die betrekking hebben op dit onderwerp. Er wordt beschreven wat er goedgekeurd moet worden, welke wijzigingen er zijn en wat het beoogt effect is. Dit is altijd een belangrijk item, wat gaat dit betekenen voor Hattem? Het is voor de gemeente van belang om de continuïteit en kwaliteit van de zorg aan onze inwoners te borgen. Het is dus belangrijk om de verordeningen up-to-date te hebben voor alle Hattemers die zorg nodig hebben. De wijzigingen zijn ook voorgelegd aan de Adviesraad Sociaal Domein Hattem. Zij geven advies over de wijzigingen.

Er is veel informatie en op basis daarvan bespreken we de stukken in de commissie. Via  www.hattem.nl/gemeenteraad kunt u de agenda en stukken inzien.

Praat mee!
U bent van harte welkom bij de commissievergaderingen om mee te praten over een onderwerp aan de digitale vergadertafel of in te spreken. Neem contact op met griffie@hattem.nl  voor meer informatie hierover.

Vragen? Meepraten of inspreken? griffie@hattem.nl en www.hattem.nl/gemeenteraad

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in