Plan Buitengebied Hattem

Het plangebied van het Chw bestemmingsplan bestaat uit het buitengebied van Hattem, met uitzondering van de Uiterwaarden van de IJssel en de bedrijventerreinen. Voor het buitengebied geldt op dit moment het verouderde bestemmingsplan ‘Buitengebied 2007’. Om het gebied te voorzien van een actueel planologisch kader is een nieuw bestemmingsplan opgesteld.

De gemeente kan door de Crisis- en Herstelwet (ChW) naast de traditionele regels over bouwen en gebruik, regels stellen aan andere aspecten van de fysieke leefomgeving in een bestemmingsplan. Voorbeelden hiervan zijn duurzaamheid, gezondheid, ruimtelijke kwaliteit en veiligheid. De gemeente wil het buitengebiedbestemmingsplan vormgeven volgens het principe van uitnodigingsplanologie. Gebruikers worden hierdoor uitgenodigd zelf met voorstellen en initiatieven te komen.

Woonfunctie toestaan
Het buitengebied van Hattem wordt doorsneden door de snelwegen A50, de provinciale weg N50, de snelweg A28, de spoorlijnen van de Veluwelijn en de Hanzelijn en verschillende lokale ontsluitingswegen. Hoewel uit onderzoek blijkt dat de geluidsbelasting voor verschillende wooninitiatieven te hoog is, is de gemeente toch van mening dat de kwaliteit van het plangebied ruimschoots voldoende is om woonfuncties toe te staan. De gemeente wil daarom onderzoeken of voor dit deel van het plangebied kan worden afgeweken van de Wet Geluidhinder. De te volgen procedure voor dit alles staat beschreven in het rapport Geluidsbelasting binnen het buitengebied Hattem.

Informatieavond
Donderdag 11 november 2021 is een inloopbijeenkomst in het Stadhuis, Markt 1 te Hattem over onder meer dit plan. De bijeenkomst begint om 17.30 uur en duurt tot 20.00 uur. Aanmelden voor deze avond is (nog niet) nodig, maar er wordt rekening gehouden met de dan geldende corona-maatregelen.
Kijk voor meer informatie op het participatieplatform www.samenhattem.nl .

Ter inzage
Het plan ligt vanaf donderdag 28 oktober 2021 gedurende zes weken op afspraak ter inzage in het stadhuis (tot en met woensdag 8 december 2021). Voor het inzien van de stukken kan je een afspraak maken via www.hattem.nl/afspraak of via telefoonnummer (038) 443 16 16.

De stukken kan je ook online inzien. Het ontwerp-Chw bestemmingsplan Buitengebied, met onder andere het MER en de ISM-onderbouwing als bijlagen, zijn digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl via identificatienummer NL.IMRO.0244.bpChwBuitengebied-0002 en op de website van de gemeente Hattem. Het ontwerp-Afwegingskader is alleen te raadplegen via de website van de gemeente.

 

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in