#Hattemkiest – gemeenteraadsverkiezingen – de laatste stellingen!

De maand maart is aangebroken. Over precies twee weken, op woensdag 16 maart, zijn de officiële landelijke gemeenteraadsverkiezingen. Iedere inwoner van Hattem van 18 jaar of ouder kiest dan de gemeenteraad.

Deze week de laatste aflevering met drie nieuwe stellingen, waar alle politieke partijen op gereageerd hebben. Op 9 maart is dan het slot met onder andere de uitleg over de verkiezingsslogans en de praktische informatie over de gemeenteraadsverkiezingen.


Stelling 1.
Sporten is gezond, goed en gewenst. Juist nu. Om meer inwoners aan het bewegen te krijgen, moet elke Hattemer één sport gratis kunnen beoefenen.

De ChristenUnie vindt het belangrijk dat ieder de mogelijkheid heeft om te sporten. Er mogen dan ook geen financiële beperkingen zijn om actief te zijn met sport. Daarnaast heeft de coronapandemie heeft ons ook laten zien hoe belangrijk het is om mogelijkheden te hebben voor een dagelijks ommetje. Daarom wil de ChristenUnie ook investeren in mogelijkheden tot bewegen in de buurt zoals een goed wandelnetwerk, de bewegingsboulevard en speeltuinen.

Sporten is cruciaal voor een goede gezondheid en belangrijk voor sociale contacten. Daarom is CDA Hattem blij met onze vele voorzieningen én ondersteuningsmogelijkheden. Sport hoeft niet voor iedereen gratis te zijn, maar waar er een drempel bestaat nemen we die weg. Bijvoorbeeld via de activiteitenbijdrage of regelingen rondom aangepast sporten.

Sport is inderdaad heel belangrijk voor ieders gezondheid. De meeste Hattemers zijn gelukkig zelf in staat om hun sport te betalen. Voor diegenen die het niet zelf kunnen betalen, moet de gemeente bijspringen. Dit laatste is op dit moment al mogelijk, maar dient misschien wat beter onder de aandacht gebracht te worden.

De VVD wil zich inzetten voor al die mooie sportverenigingen die Hattem rijk is. Daarom zijn wij ook van mening dat niet alleen jeugdleden, maar ook volwassenen zouden moeten meetellen voor het verkrijgen van de jaarlijkse subsidie. Gratis sporten kan iedereen door te hardlopen, te fietsen of te wandelen. Een gratis lidmaatschap van een vereniging of sportschool is geen realistisch plan.

D66 wil iedereen aan het sporten krijgen én houden, te beginnen bij de jeugd. Van lagere school tot einde vervolgonderwijs. Stimuleringsprogramma’s van scholen en sportverenigingen zijn daarbij erg belangrijk. Kinderen mogen niet afhaken om financiële redenen. Dreigt dat, dan zullen zij via een meedoenregeling met subsidie geholpen worden. Daarnaast moet aan inwoners van middelbare leeftijd en senioren ook ruimhartig sport worden aangeboden, zo nodig met subsidie. Individueel sporten,  zoals hardlopen, joggen of mountainbiken,  wil D66 extra faciliteren. Kortom, D66 wil samen bouwen aan een sportieve en gezonde toekomst voor iedereen.

De openbare ruimte moet uitnodigen tot bewegen en ontmoeten. Om te voorkomen dat inwoners met een laag inkomen in een sociaal isolement terechtkomen, is het belangrijk dat zij een sport kunnen beoefenen. Bijvoorbeeld dankzij een activiteitenbijdrage vanuit de minimaregeling of als het om kinderen gaat, het Kindpakket. HattemCentraal wil daarnaast ook gebruik gaan maken van andere financieringsstromen en subsidies, zoals het Volwassenfonds Sport en Cultuur (speciaal voor 18-plus).


Stelling 2.
De woningnood is urgent. De gemeente moet de mogelijkheden onderzoeken om Saturn Petcare te motiveren te verhuizen en op die locatie woningen bouwen.

We zetten alles op alles om voor iedereen die een passende woning zoekt, een aanbod te realiseren. Naast de realisatie van de Lippenoord weg (60 woningen) en de WoonzorgZone Geldersche Dijk (120 woningen) verdient ’t Veen de eerste aandacht. Met de transitie van bedrijventerrein ‘t Veen naar een woonwijk van 640 woningen, kunnen we grote stappen zetten om voor iedereen een passende woning te realiseren. Verplaatsing van Saturn is de komende vier jaar niet realistisch. We zijn er wel voor om samen met dit bedrijf een meer lange termijnvisie voor de locatie te ontwikkelen, die beter past bij het Hattem van de toekomst.

Er moet flink worden gebouwd in Hattem. De locatie Saturn is een prachtige plek voor herontwikkeling. CDA Hattem ziet daar liever woningbouw dan de huidige fabriek. De kosten voor het verplaatsen van de fabriek zijn helaas niet realistisch. Daarom zet CDA Hattem vol in op de herontwikkeling van ’t Veen en willen we nadenken over een nieuwe uitleglocatie.

Het is inderdaad erg jammer dat de Saturn fabriek zo dicht bij het historische centrum ligt. Veel liever zagen we daar een mooi woonwijkje voor lagere en middeninkomens. Gelukkig hebben we nog voldoende ruimte in ‘t Veen en het bebouwde gebied om de benodigde woningen te bouwen. Wellicht komt er in de toekomst een nieuwe kans.

Saturn Petcare heeft nog niet zo lang geleden voor miljoenen uitgebreid. Een verhuizing is daarom kostbaar en zal altijd in goed overleg moeten met het bedrijf zelf. Als aan de financiële en juridische voorwaarden kan worden voldaan, is het een mooie plek om woningen te bouwen voor starters en senioren. Uitzoeken wat de mogelijkheden zijn om deze locatie voor de toekomst voor woningbouw te reserveren, is daarom een goede zaak.

D66 Hattem wil bedrijven die dicht bij het centrum zitten of in een woonlocaties liggen verleiden om te verhuizen. Dat geldt ook voor Petcare. Die locatie zou een logische plek zijn voor woningbouw niet ver van het centrum. D66 Hattem wil dat het toekomstige college met Saturn het gesprek aangaat om te kijken of het bedrijf zou kunnen verhuizen. We moeten echter wel eerlijk zijn over de haalbaarheid. De gemeente zal een flinke financiële bijdrage moeten leveren om Petcare te laten verhuizen. Ook moet bodemonderzoek plaatsvinden, dat samen maakt dat het de komende jaren nog niet haalbaar is. Er werken veel Hattemers voor Saturn, voor hen is het dan ook belangrijk dat Saturn voor de regio behouden blijft.

HattemCentraal is van mening dat de gemeente Hattem, door de grote woningbehoefte, meer aan actief grondbeleid moet doen. Er moeten in een hoger tempo, meer goedkope, duurzame en financieel bereikbare woningen voor Hattemers met een smalle beurs worden gebouwd om zo aan de behoefte te voldoen. Helaas heeft Saturn Petcare recent nog aangegeven niet van plan te zijn om te verplaatsen en zo ruimte te maken voor woningbouw.


Stelling 3.
De gemeente moet meer dan alleen meer financiële middelen vrijmaken om de armoede te bestrijden in Hattem.

Armoede kan zo leiden tot een sociaal isolement en de stress van geldgebrek is slecht voor de gezondheid. Net als in de afgelopen vier jaar, willen we mensen rond de armoedegrens helpen. In die periode hebben we als coalitiepartij gezorgd voor het Kindpakket en voorkomen dat bezuinigd is op schoolzwemmen.
De ChristenUnie wil meer focus op de schadelijke effecten van de schuldenindustrie door een saneringskrediet, zodat mensen sneller van hun schulden af zijn. Maar ook samen met Stichting Welzijn Hattem zorgen voor hulp om te voorkomen dat mensen in de schulden komen. Mensen met een bijstandsuitkering moeten parttime kunnen bijverdienen als opstapje naar bestaanszekerheid door betaald werk.

Armoede leidt tot maatschappelijke uitsluiting. CDA Hattem staat juist voor een gemeente waar iedereen meedoet. Armoede moet niet alleen worden bestreden met geld, maar ook in natura (bijvoorbeeld via Stichting Leergeld) en ondersteuning om de financiële situatie te verbeteren (via bijvoorbeeld Op Koers). De beste armoedebestrijding is echter werk. Daarom zet de gemeente vol in op mensen aan het werk krijgen via werkmakelaars en herscholing.

Geld is niet voor alles een oplossing. Soms is aandacht en zorgvuldige begeleiding nodig om mensen uit een moeilijke situatie te helpen. Daar heeft de gemeente ook een belangrijke rol in. Vroegtijdig schulden signaleren en helpen met oplossen is een voorbeeld van gericht begeleiden.

De gemeente moet nog beter communiceren wat er al mogelijk is op het gebied van armoedebestrijding. Zo kan Stichting Leergeld helpen bij schoolreisjes of een sportlidmaatschap. Veel mensen schamen zich om hulp te vragen. Huisartsen, scholen en de bibliotheek zouden hier een belangrijke rol bij kunnen spelen. Naast voorlichting is het ook belangrijk dat de gemeente zich blijft inzetten voor een collectieve ziektekostenverzekering voor mensen met een laag inkomen.

Het tegengaan van armoede is veel meer dan alleen geld. Financiële middelen beschikbaar stellen is belangrijk, maar zeker niet genoeg. Voor D66 Hattem is het belangrijk dat iedereen zichzelf kan ontplooien, en dat de overheid er is voor de mensen waar dit niet zelfstandig lukt. Iedere Hattemer is van waarde, ongeacht de financiële status, en moet de kans krijgen om volwaardig mee te doen.
Dat kan met onderwijs en/of bijscholing, met sport en spel, met deelname aan het verenigingsleven, met hulp en steun bij zelfontwikkeling en met hulp en steun om passend werk te vinden en te houden. Kortom, het tegengaan van armoede is meer dan geld. D66 wil voor iedereen samen bouwen aan de toekomst.

HattemCentraal is zich bewust van de stille armoede in Hattem. Hoewel er in Hattem voldoende financiële ondersteuning beschikbaar is, blijft het belangrijk stille armoede op te sporen of vroeg te signaleren. Vroegsignalering is enorm belangrijk. Dit doen we door actief de samenwerking op te zoeken met onder andere woningcorporaties, energiebedrijven en zorgverzekeraars. HattemCentraal wil inzetten op het overwinnen van schaamte door publiciteit en voorlichting.


Heeft u de stempas op 3 maart nog niet ontvangen?
Neem dan contact op met de gemeente Hattem.De verkiezingsprogramma’s 2022 zijn:

  1. Christenunie: ‘Met vertrouwen verder
  2. CDA: ‘Samen voor Hattem
  3. PvdA / Groen Links: ‘Sociaal, groen en betrouwbaar
  4. VVD: ‘Positief resultaat voor iedereen
  5. D66: ‘Samen bouwen aan de toekomst
  6. HattemCentraal: ‘Samen verder met een Hattem waar iedereen meedoet

Drie dagen
De gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden op woensdag 16 maart. In het stadhuis is het mogelijk om op 14 en 15 maart al een stem uit te brengen. Het stembureau in het stadhuis is die drie dagen geopend van 7.30 tot 21.00 uur.

Stembureaus
Op woensdag 16 maart zijn 7 stembureaus in Hattem geopend van 7.30 tot 21.00 uur. Naast het stadhuis zijn dat Emmaüskerk, Ontmoetingskerk, mfc De Marke, Vrije Baptistengemeente Hattem, de Open Poort en het IJsbaangebouw. Kijk voor de openingsdagen en openingstijden van de stembureaus op www.hattem.nl/verkiezingen

Uitslag
De voorlopige verkiezingsuitslag is woensdagavond 16 maart bekend. Een aantal dagen later volgt de definitieve uitslag en dan wordt duidelijk welke vijftien raadsleden in de Hattemer gemeenteraad komen.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in