Amendement CDA over nadeelcompensatie aangenomen

De drempel voor inwoners die nadeel ondervinden van gemeentelijke plannen wordt verlaagd. De gemeenteraad van Hattem heeft ingestemd met een amendement van het CDA Hattem waarin daartoe wordt opgeroepen. In plaats van de door het college voorgestelde drempel van 500 euro (een verhoging van de huidige drempel van 300 euro) stelde het CDA Hattem voor om de drempel zo laag mogelijk te houden en dus te verlagen naar 0. Na een boeiende discussie steunden de fracties van HattemCentraal, ChristenUnie, PvdA-GroenLinks en D66 het amendement. Enkel de VVD stemde tegen, omdat die partij het bedrag van 300 euro wilde handhaven.

Omgevingswet
Het amendement van het CDA Hattem had betrekking op de nieuwe Omgevingswet, die naar verwachting per 1 januari 2023 ingaat. Bij deze nieuwe wet wordt de term planschade vervangen door nadeelcompensatie. CDA Hattem vindt het belangrijk dat de gemeente erkent dat er inwoners zijn die nadeel ondervinden bij nieuwe omgevingsplannen. Teun Juk: “Natuurlijk moet er gekeken worden hoe dat nadeel zo beperkt mogelijk kan zijn. Daarvoor is er inspraak en participatie wat kan leiden tot betere plannen en meer draagvlak.  Maar nadeel is er soms gewoon. Het accepteren van nadeel hoort ook een beetje bij het risico van het leven. En niet ieder nadeel wordt financieel gecompenseerd.”

Open, eerlijk, duidelijk
CDA Hattem vindt het belangrijk dat de invoering van deze nieuwe wet gepaard gaat met een nieuwe en andere bestuurscultuur. Fractievoorzitter Teun Juk: “In dat kader dient de informatieverstrekking en communicatie door de gemeente en de participatie met inwoners flink verbeterd te worden. Open, eerlijk en duidelijk. En vooral proactief. Daarover ging het immers tijdens de gemeenteraadsverkiezingen.”

De Hattemse praktijk leert dat het aantal aanvragen beperkt is. Het gaat dus niet om grote aantallen. Daarom zag CDA Hattem geen aanleiding om het recht te verhogen van 300 euro naar 500 euro. En daarom is er op dit moment wat betreft het CDA Hattem ook geen aanleiding om extra drempels op te werpen door leges te vragen. Teun Juk: “Dit los van het feit dat het principieel onjuist is om leges te betalen omdat de overheid zelf schade of nadeel heeft berokkend.”

De ChristenUnie wilde wel graag de vinger aan de pols houden en pleitte voor een evaluatie een jaar na invoering. Dat vonden de andere partijen prima. Indiener Teun Juk kijkt terug op een boeiend debat. “Partijen stonden er open in en er werd goed geluisterd naar de argumenten. Ik ben blij met het resultaat.”

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in