Zonnepark Wielink in commissievergadering

Maandag 7 september zijn de raadsleden weer terug van zomerreces. Die avond komt de Commissie Algemene en Ruimtelijke Zaken in MFC De Marke bij elkaar. Op de agenda staat dan onder meer de Omgevingsvergunning zonnepark Wielink.

Het gaat hier om het aanleggen van een zonnepark ter grootte van circa 15 hectaren op diverse percelen in de buurt van knooppunt Hattemerbroek. Het plaatsen van een zonnepark past niet binnen de geldende bestemming ‘Agrarische doeleinden’ en daarom wordt aan de commissieleden gevraagd een verklaring van geen bedenking te geven.
Het college van B&W is voornemens een vergunning te verlenen in afwijking van het geldende bestemmingsplan omdat het project in overeenstemming is met een goede ruimtelijke orde.

Energietransitie
Het zonnepark draagt significant bij aan de doelstellingen met betrekking tot de energietransitie van de gemeente Hattem. Met de realisatie van dit zonnepark wordt voorzien in duurzame hernieuwbare energie voor ongeveer 4.000 (van de ca. 5.300) huishoudens in de gemeente Hattem.
De weilanden waarop het park aangelegd gaat worden, zijn gekwalificeerd als restpercelen waarvan de agrarische waarde laag is. Daarmee vallen ze in de tweede trede van de zonneladder en zijn ze ruimtelijk geschikt voor de toepassing van een zonnepark.

Natuuronderzoek
De aanvraag is gebaseerd op een quickscan natuuronderzoek. Daarom zal er nog aanvullend onderzoek moeten plaatsvinden naar flora (doorwerking op het leefgebied van beschermde vissen), o.a. grote modderkruiper, kwabaal en rugstreeppad, alsmede aanvullend onderzoek naar de poelkikker en de kamsalamander. Daarnaast dient beschreven te worden of de zandwinplas als belangrijke slaapplaats voor vogels fungeert.

Geluidsoverlast
De panelen komen naast de snelweg A28 en de autoweg N50. Het plan dient aan te tonen dat de plaatsing van panelen niet leidt tot lichtreflectie die negatieve invloed kan hebben voor automobilisten. De geluidsreflectie van panelen is anders dan de normale reflectie van bodem en bodembedekker (gras). Initiatiefnemer dient aan te tonen dat geluid, afkomstig van wegverkeer op A28 en N50, niet leidt tot onacceptabele toename voor omwonenden als gevolg van geluidsreflectie van zonnepanelen.

Na het afgeven van de ontwerp verklaring van geen bedenkingen zal het college het ontwerp besluit omgevingsvergunning en de ontwerp verklaring van geen bedenkingen ter inzage leggen. Na deze ter inzagelegging, die zes weken duurt, kan vervolgens een definitief besluit worden genomen.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in