Masterplan IJsselvallei vastgesteld

De stroom bezoekers en recreanten op de Veluwe neemt toe. Tegelijkertijd staan de natuurwaarden in ons grootste natuurgebied op land sterk onder druk. De VeluweAlliantie vroeg een masterplan te ontwikkelen binnen de context van de VeluweAgenda 2030. Daarom is een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheid om de flanken van het Veluwemassief – zoals de IJsselvallei – te gebruiken met het doel de toeristenstroom op de Veluwe te ontlasten en een economische en ruimtelijke kwaliteitsimpuls te geven.

Van Hattem tot Dieren
Op 27 november jl. heeft de VeluweAlliantie het Masterplan voor de westelijke IJsselvallei met veel waardering vastgesteld. Het masterplan vormt het verslag van een gezamenlijke zoektocht naar een ‘Vitaal, weerbaar en veelkleurig landschap’ in de IJsselvallei de komende decennia. De IJsselvallei biedt mogelijkheden als het gaat om het versterken van de kwaliteit van lucht, bodem en water, het kansen bieden voor agrarisch ondernemerschap, het beleven van het gebied door eigen inwoners en het versterken van cultuurtoerisme.

Werkatelier
Voor het masterplan zijn de grote maatschappelijke opgaven door middel van de methodiek van een werkatelier onderzocht. De grote opgaven in het gebied van de IJsselvallei zijn klimaatadaptatie en -mitigatie, invulling geven aan het begrip ‘kringlooplandbouw’ met meer aandacht voor een gezonde bodem en biodiversiteit én het versterken van cultuurtoerisme en leefbaarheid in het gebied. Door de coronamaatregelen is het derde werkatelier via een reeks van ‘video-interviews’ georganiseerd.

In de werkateliers is onderzocht wat er al aan beleid is, welke initiatieven er spelen en waar mogelijke koppelkansen liggen met de andere opgaven in het gebied. In een afsluitende bijeenkomst is de oogst verwoord en verbeeld in een visie met een integraal handelingsperspectief voor het plangebied als geheel en met aandacht voor grensoverstijgende systemen als grondwater- en recreatiestromen. Het handelingsperspectief resulteert in een lijst met twaalf kansrijke hoofdprojecten die de komende jaren voor uitvoering in aanmerking komen.

Het complete Masterplan IJsselvallei met daarin de kansrijke hoofdprojecten is hier te lezen.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in