“Uw zorg is ook de gemeenteraad een zorg”

We brengen allemaal wel eens een bezoekje aan de dokter of de tandarts. Gelukkig zijn deze voorzieningen volop aanwezig in Hattem en zijn we er allemaal voor verzekerd. Maar voor andere vormen van zorg moet de gemeenteraad soms in actie komen. Over hoe hij dat doet en wat u daaraan heeft als inwoner gaat dit artikel in deze serie over het werk van de gemeenteraad van Hattem.

Een coronavaccin krijgt u via uw huisarts, van de GGD, net als een COVID-19 testje. Als u deelneemt aan een bevolkingsonderzoek, regelt de GGD dat voor u. En wanneer u naar een ver buitenland wilt, laat u zich tegen vervelende ziekten inenten bij de GGD. De Gemeentelijk Geneeskundige Dienst werkt voor de gemeente Hattem aan een heel aantal taken. De belangrijkste zijn de jeugdgezondheidszorg en de vermijding en bestrijding van infectiezieken.

Niet iedere gemeente heeft zijn eigen gezondheidsdienst. Dat zou vooral voor kleinere gemeenten niet goed mogelijk zijn. Hattem werkt met een heel aantal gemeenten in Noordoost-Gelderland samen in de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland (GGD-NOG). Veel zaken die de GGD-NOG uitvoert komen voort uit landelijke wettelijke verplichtingen. Daarnaast zijn het de gezamenlijke gemeenten die de koers van de GGD bepalen.

Daarmee lijkt het alsof de gemeenteraad geen invloed heeft op wat nodig is voor de inwoners van Hattem. Voor een deel is dat zo. Ook Hattemers moeten net als iedere Nederlander een coronaprik kunnen krijgen of deel kunnen nemen aan een bevolkingsonderzoek om bijvoorbeeld darm- of borstkanker in een vroeg stadium op te kunnen sporen. Dat is landelijk beleid dat ook in Hattem moet worden uitgevoerd en waar gelukkig ook landelijke vergoedingen tegenover staan.

Hattem draagt jaarlijks ook zo’n 16 euro per inwoner bij aan de GGD-NOG. Als gemeenteraad hebben we op twee momenten in het jaar énige invloed op de besteding van dat bedrag van een kleine € 200.000. Het eerste moment is wanneer de GGD ons laat weten hoe ze de begroting gaat opstellen. Het tweede moment is wanneer de GGD-NOG haar daadwerkelijke plannen en begroting voorlegt aan de raden in de regio, dus ook aan de gemeenteraad van Hattem. In mei is dat weer het geval. Als raad kunnen we dan onze mening over de plannen en kosten geven via een zogenaamde zienswijze. In het verleden hebben we dat ook een aantal malen gedaan.

De meeste raadsleden hebben geen geneeskundige achtergrond. Meestal gaan we dan ook zonder meer akkoord met de inhoudelijke plannen. Wel kijken we vooral kritisch naar de hoogte van de inwonersbijdrage, de al genoemde zestien euro. In 2019 dienden we als raad dan ook een ‘zienswijze’ in op de conceptbegroting. We vroegen samen met enkele andere gemeenten de GGD-NOG nadrukkelijk om besparingsmogelijkheden in kaart te brengen. Of het geholpen heeft? Het was in ieder geval een duidelijk signaal aan de GGD-NOG dat het hier om gemeenschapsgeld gaat. Bovendien houden we als raad de vinger aan de pols om te zien of de GGD-NOG hier ook werk van maakt.

Dat de GGD een groot goed is, is in het afgelopen jaar wel duidelijk geworden voor wie het nog niet wist. Toch blijven we als gemeenteraad deze dienst positief-kritisch volgen. En we horen ook graag van u als inwoner. Wat vindt u van het werk van de GGD? Zijn er zaken die we in mei kunnen meenemen bij de bespreking van de GGD-NOG begroting? Laat het ons weten via één van de raadsleden, of via onze griffier via griffie@hattem.nl.

De commissievergaderingen staan gepland voor 17 mei, de raadsvergadering staat gepland voor 31 mei, alle vergaderingen aanvang 20.00 uur. Te volgen via RTV Hattem of de website van de gemeente.

Vragen? Meepraten of inspreken? griffie@hattem.nl en www.hattem.nl/gemeenteraad

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in