Hattemer politiek stelt vragen over nieuwbouw (zorg)woningen

Tijdens de raadsvergadering van 21 september werden verschillende vragen gesteld in relatie tot wonen in Hattem. Zo pleitte de VVD voor meer sociale huurwoningen en seniorenappartementen en vroeg het CDA aandacht voor de continuïteit van wonen en zorg bij ouderen.

Sociale huurwoningen
De partij voor sociale huurwoningen in Hattem is Triada. Al jaren is er sprake van dat er nieuwbouw komt, bijvoorbeeld aan de Lippenoordweg. Volgens de fractie van de VVD blijven deze ontwikkellocaties te lang onbebouwd, terwijl het voor starters en senioren heel lastig is om een betaalbare huurwoning te krijgen in Hattem. Elk jaar bespreekt de raad van Hattem de prestatieafspraken die Triada met het college maakt. In die afspraken “het bod” staat bijvoorbeeld welke woningen ze gaan bouwen en voor welke doelgroepen. De VVD is van mening dat Triada meer woningen verkoopt en sloopt in Hattem en dat het aantal beschikbare huurwoningen daardoor terugloopt.

Triada vraagt nu aan de gemeente Hattem om borg te staan voor het aantrekken van leningen voor realisatie van deze woningen. Niet omdat Triada onvoldoende middelen zou hebben, maar omdat zij zo een lening kunnen afsluiten met een nóg lagere rente. Wat de VVD betreft moet het college in gesprek met Triada om het woningprobleem in Hattem écht op te lossen en eventueel in gesprek te gaan met andere woningcorporaties om zo de (monopolie)positie van Triada ye doorbreken.

Zorg- en ouderenwoningen
Binnenkort start de herbouw van de Nieuwe Hof van Blom. Daarnaast zal op termijn nieuwbouw plaats moeten vinden van De Bongerd. Teun Juk van het CDA constateert: “Dat er voor mensen met een verpleeghuis-indicatie geen plaats meer was in Hattem.” Hij wilde weten hoe ver het met deze plannen staat in verband met de continuïteit van zorg.

Teun Juk: “We moeten bij de Bongerd een situatie van afbraak en leegstand, zoals die zich met de Hof van Blom heeft voorgedaan, koste wat kost voorkomen. Met andere woorden: waar worden de bewoners gehuisvest als de boel plat gaat vanwege de nieuwbouw? Voor dat met nieuwbouw wordt begonnen, moet dit volstrekt duidelijk zijn”.

Daarnaast wijst de CDA-fractie op de toenemende problematiek bij echtparen waarvan de ene persoon dementerend is en de andere soms nog redelijk gezond of afhankelijk van beperkte zorg. Teun Juk: “Dit is voor echtparen soms erg zwaard. Kan hier in het nieuw zorg-concept voor De Bongerd in voldoende mate rekening mee worden gehouden?”.  Hij pleit voor een zorgconcept waarbij ouderen zolang mogelijk bij elkaar kunnen blijven wonen, maar als dat echt niet meer anders kan dat voor een van de twee een andere oplossing kan worden gevonden binnen een van de twee woonzorgzones. Hij vroeg het college deze problematiek wilde inbrengen bij de gesprekken met zorgpartijen in Hattem.

Wethouder Auke Schipper gaf aan dat de bouw van de Hof van Blom eind oktober van start gaan en dat de drie wethouders dat samen willen markeren. Verder bevestigde hij dat er hard wordt gewerkt aan nieuwbouwplannen voor Hanzeheerd De Bongerd. De punten die de CDA-fractie noemt zal hij inbrengen bij de planvormers. Wethouder Martijn Hospers gaf aan dat er in Hattem goed overleg is met de diverse zorgpartijen. Ook hij vindt continuïteit van zorg belangrijk. Op dit moment is nog niet duidelijk hoe het bouwproces gaat verlopen en of ouderen tijdelijk moeten verhuizen. Het specifieke punt van oudere echtparen en dementie zal hij inbrengen in het overleg met plaatselijke zorgpartijen. Het is goed dat vanuit de raad aandacht is voor de problematiek van dementie.

2 REACTIES

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in