Gemeenteraad Hattem wil geen nieuwe windmolens

De gemeenteraad van Hattem heeft in een extra commissieverband, waarop de RES *) op de agenda stond, de Projectorganisatie RES Noord-Veluwe verzocht om de RES 1.0 zodanig te wijzigen dat het zoekgebied voor windturbines in Hattem en Hattemerbroek wordt geschrapt.

In de voorlopige RES 1.0 Noord-Veluwe is knooppunt Hattemerbroek vermeld als mogelijke plek voor meer windmolens. Er staat: “Als ambitie kan worden verkend of verdere doorgroei naar acht of negen turbines en 30 á 40 hectare zon mogelijk is op deze locatie.” Dat zou een doorgroei betekenen van de huidige vier windturbines naar acht of negen.

Tot 2030 geen uitbreiding windmolenpark Hattemerbroek
Inmiddels is duidelijk dat als gevolg van het windonderzoek deze ambitie in de ijskast is gezet. Uit het windonderzoek komt naar voren dat in Oldebroek geen zoekgebieden voor windmolens worden opgenomen. Er zal eerst een meerjarig onderzoek moeten worden gedaan naar voorkomen van beschermde diersoorten, met name de wespendief. Dit betekent dat de kans op realisatie van meer dan vijf windmolens voor het windmolenpark Hattemerbroek voor 2030 niet reëel is.

Gemeente Oldebroek
De gemeente Oldebroek had in de RES aangegeven voor klimaatneutraal te gaan in 2050. Daarvoor zouden alle daken vol zonnepanelen gelegd moeten worden, 21 windmolens geplaatst, 25 hectare zonnepark en 1 biovergister (of in een andere verhouding).
Door het windonderzoek heeft de gemeente Oldebroek hun ambities bijgesteld. In de Denkrichting Regionale energiestrategie staat nu dat op een andere manier moet worden toegewerkt naar een klimaatneutraal Oldebroek.

Volksgezondheid
Het CDA Hattem heeft zich jarenlang verzet tegen de komst van het windmolenpark in Hattemerbroek vanwege zorgen die er zijn over de gevolgen van windturbines voor de volksgezondheid. Uit ervaringen van omwonenden, persberichten en onderzoek blijkt, dat deze zorgen terecht zijn. Daarom moet volgens het CDA Hattem, in het kader van de zorgplicht van de overheid, altijd rekening worden gehouden met voldoende afstand tot woningen. Deze afstand moet minimaal 10 keer de tiphoogte van de windturbines zijn.

Het CDA is (als mede initiatiefnemer voor het standpunt) blij met de stellingname van de Raad. Harry Kremer: “Onze mooie gemeente wordt omsloten door Natura 2000-gebieden. De nu gebouwde vier windturbines staan ruimtelijk gezien op de grens met Hattem. Hoewel Hattem er geen voorstander van was, dragen we ruimtelijk gezien nu wel voor bijna 50% (2 windturbines) bij aan de RES 1.0 Noord-Veluwe. Hattem heeft geen ruimte voor nog meer hoge windturbines.’’

Lees hier de visie van de VVD-Hattem over de inbreng van Hattem in de plannen van de RES.

*) Nederland heeft het Klimaatakkoord van Parijs ondertekend en haar doelstellingen bepaald voor 2030. In dat jaar moet de CO2-emissie met 49% zijn verminderd ten opzichte van 1990. In 2050 moet de emissiereductie 80-95% zijn. Alle gemeenten moeten hieraan meewerken. Hiervoor zijn energieregio’s gevormd en Hattem maakt onderdeel uit van de regio Noord-Veluwe, tezamen met de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten.

Waarom een klimaatakkoord?
Het akkoord is gesloten om stappen te nemen waardoor de opwarming van de aarde wordt beperkt. Een van de onderdelen daarvoor is het verminderen van het gebruik van fossiele brandstoffen. De zeven gemeenten van de Noord-Veluwe hebben in overleg met diverse instanties (waaronder waterschap Vallei en Veluwe) een conceptakkoord geschreven: de Regionale Energie Strategie (RES) Noord-Veluwe. Hierin staan drie varianten waarbij het steeds de doelstelling is 0,5 TWH aan grootschalige energie op te wekken om daarmee te komen tot 55% CO2-reductie. In 2030 wordt dan ongeveer 60% van de gebruikte elektriciteit op de Noord-Veluwe duurzaam opgewekt in de regio via zonne- en windenergie. Dat is ongeveer 10 keer meer dan nu.

 

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in