Nieuwbouwplannen De Bongerd aangepast

In september vorig jaar presenteerde IJsselheem/De Bongerd en Woningcorporatie Habion de nieuwbouwplannen voor De Bongerd. Het resultaat hiervan was dat de buurtbewoners fel protesteerden tegen de plannen. De appartementengebouwen zouden te hoog zijn, te massaal en te dicht tegen de randen van het kavel liggen. Buurtbewoners vreesden voor minder zon en inkijk in hun woningen.

De protesten hebben tot resultaat gehad dat initiatiefnemers in gesprek zijn gegaan met de gemeente en omwonenden en dat de plannen zijn aangepast. De initiatiefnemers hebben gesproken met een representatief deel van de bewoners.

Om aan de bezwaren van omwonenden tegemoet te komen, worden door de initiatiefnemers aanpassingen aan bouwhoogte en situering gedaan. Deze aanpassingen bestaan uit (zie ook de schetstekening bovenaan bij dit artikel):

Gebouw Aanpassing Bijdrage aan draagvlak Kanttekening
A Het gebouw wordt in noordelijke richting verlengd. §  Bouwhoogte aan zijde Van Galenstraat blijft beperkt tot drie lagen. Noordelijke helft van het gebouw telt vier lagen.

§  Totale bouwtijd wordt korter (er wordt meer gesloopt, waardoor gebouw C eerder gebouwd kan worden)

§  Uitgangspunt van 1 x verhuizen voor de kwetsbaarste groep moet worden losgelaten.
B Het gebouw wordt gespiegeld en iets zuidwaarts verschoven. Ingang blijft aan oostzijde. §  Hoek Bongerd/Grote Gracht wordt ruimtelijker.

§  Bouwhoogte blijft beperkt tot drie lagen (hele gebouw).

§
C Het gebouw verschuift in zuidelijke richting en wordt met kleinere footprint ontworpen §  Afstand tot noordelijke en westelijke perceelgrens wordt vergroot.

§  Volume van het gebouw wordt kleiner.

§  Ruimte voor bomen aan noordzijde plangebied.

§  Bezonning noordzijde plangebied wordt beter.

§  Gedeeltelijk verschuiven parkeerplaatsen naar de noordzijde (langsparkeren Bongerd).

§  Een tweede lift vervalt (afwijking van technisch PvE Habion).

§  Drie jeu de boulesbanen zijn niet te handhaven a.g.v. verdeling parkeren.

§  Er vervallen vier appartementen.

Met deze aanpassingen van het Structuurontwerp is er sprake van een Voorlopig Ontwerp, ruim voldoende voor de bestemmingsplanprocedure. Een heel aantal bezwaren van omwonenden ziet op aspecten die bij het vergunningtraject aan bod komen. Habion heeft toegezegd om in die fase de buurt nadrukkelijk te betrekken.

Bouwplan – september 2021

Draisma/Habion ziet geen kans de gewenste 18 banen voor Gelre petanque op te nemen in de voorgestelde positionering van gebouwen, parkeren en groen – er vervallen drie petanquebanen die naast de gymzaal aan de Eijerdijk zouden komen. In plaats hiervan zijn hier nu parkeerplaatsen gekomen. De parkeerstrook daar tegenover is gedeeltelijk verplaatst naar de voorzijde van het gebouw aan De Bongerd.

Het college schrijft in de raadsinformatie dat “het maximale is gedaan aan buurtcommunicatie sinds 23 september 2021. Meer schuifruimte binnen de uitgangspunten en het model is er niet; het ontwerp is nog steeds stedenbouwkundig aanvaardbaar. Het college constateert dat er nu een afweging moet gemaakt worden tussen individueel en collectief belang voor dit plan.”

 

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in