Raad Hattem: Oekraïners welkom in Rode Kruisgebouw

Tijdens de vergadering van afgelopen maandag stemde de Hattemse gemeenteraad in met het voorstel om het Rode Kruisgebouw geschikt te maken voor tijdelijke bewoning door Oekraïense vluchtelingen. Er wordt een budget van 290.000 euro uitgetrokken om het pand geschikt te maken voor bewoning. De uitslag van de stemming was niet eensluidend en aan het college werden nog wat toezeggingen ontlokt om de buurt actiever te betrekken bij de uitvoering van de plannen.

Fractie Borst: Slecht en duur plan
André Borst (Fractie Borst) hield voldoende bezwaren over om tegen het voorstel te stemmen. Hij noemde het ‘een slecht plan dat ook nog eens 290.000 euro kost’. Verder maakte Borst zich zorgen over de reserve voor opvang Oekraïners die met de uitvoering van dit plan ongeveer uitgeput is. Tenslotte maakte de eenmansfractie nogmaals bezwaar tegen het proces dat doorlopen is bij de totstandkoming van de plannen. Daarbij haalde hij wethouder Margriet Brouwer aan die eerder verklaarde dat in een democratisch proces eerst alle belangen moeten zijn gehoord en afgewogen. Borst: ‘Dat is in deze situatie niet gebeurd. Ik kan het dan ook niet goedkeuren, niet qua inhoud en niet qua proces.’

PvdA/GL: Aandacht voor verduurzaming
Jaap van Tiel (PvdA/GL) vestigde de aandacht op een vergeten aspect: het vertrek van een vestiging van Het Rode Kruis uit Hattem. Hij betreurde het vertrek van deze thuisbasis voor vrijwilligers. 
Verder betoogde de groene socialist: ‘Blijkens de plannen voldoet het gebouw aan eisen voor bewoning. Maar dat er niet meteen wordt gewerkt aan verduurzaming is een gemiste kans.’ Hij gaf het college nog mee om hier waar mogelijk wel aandacht aan te geven.
Over het proces zei Van Tiel: ‘Goed dat er een les is geleerd zodat er nu wel zicht is op een proces na vertrek van de Oekrainers. PvdA/GL kan instemmen met voorstel zoals het er nu ligt.’

CDA: Visie gevraagd
Teun Juk (CDA) vroeg het college om een visie op de opvang van vluchtelingen en statushouders: ‘Veel Nederlanders willen grip krijgen op migratie. De verwachtingen voor 2024 zijn hoger dan voor 2023. We moeten rekenen op zo’n 50 tot 80.000 nieuwkomers. Al die mensen moeten worden opgevangen en dus moet Hattem zijn aandeel leveren. Dit vraagt om visie en beleid.’
Verder pleitte Juk voor het ook betrekken van omwonenden, sportverenigingen en de naastliggende zorginstellingen bij het verder uitwerken van de opvangplannen.

HattemCentraal: Meer parkeer- en buitenruimte
Gina Guldenaar (HattemCentraal) uitte haar ergernis over het proces: ‘HattemCentraal heeft zich enorm gestoord aan het proces. Het was een vervelend aanlooptraject. De haast van het college snappen we niet. Al in oktober is het pand aangekocht, in november is er al een ontwerp voor de inrichting, in  december dient het in de raad en zelfs dan is nog niet vermeld dat er vooronderzoek is gedaan.’
Ook pleitte Guldenaar bij opvang van vluchtelingen voor locaties met voldoende parkeer- en buitenruimte om te kunnen recreëren. Iets waar volgens HattemCentraal bij deze locatie onvoldoende sprake van is.

ChristenUnie: Prima plek
De ChristenUnie toonde zich bij monde van fractievoorzitter Arend Palland blij met de aanpassingen in het voorstel. Wel vroeg hij nog aandacht voor de toezegging in de eerdere commissievergadering dat het verbouwingsbudget ook kan worden ingezet voor vergroening en aanpassingen op verzoek van omwonenden en het tegengaan van geluidhinder. 
Volgens de ChristenUnie past deze plek prima. ‘Er is sprake van kleinschaligheid, een goed dak boven het hoofd en de opvang is medemenselijk, er is mogelijkheid tot interactie en integratie in de samenleving, het is beschikbaar en het past binnen de financiële kaders.’

VVD: Blijvend problemen met de procesgang
Erik Kleinpenning (VVD) bleef bezwaren houden tegen het aangepaste voorstel: ‘Onze fractie heeft problemen met de procesgang. Er was voldoende tijd om omwonenden te betrekken in de plannen. En misschien was de uitkomst na die stappen nog wel gelijk geweest.’
De liberale fractievoorzitter haalde het bestuursakkoord aan waarin sprake is van nieuwe vormen van democratie. ‘Dat klinkt prachtig, maar in dit dossier is daar niets mee gedaan.’ Ook wilde Kleinpenning nog weten hoe de schriftelijke vragen van de omwonenden zijn beantwoord.

D66: Visie ja, maar ook op korte termijn actie
Erwin Kwakkel (D66) toonde zich tevreden met de aanpassingen in het voorstel en de plannen, maar drong ook aan op overleg met de omwonenden vóór vertrek van de Oekrainers: ‘Waarom niet al eerder gesprekken met bewoners over de uitvoering van het plan nu? Een visie is zeker wel nodig, maar op korte termijn moeten er ook achttien statushouders worden gehuisvest. Daarover kan ook nu al met de buurt worden overlegd.’
Over de door het college gemaakte keuze van de participatievorm gaf Kwakkel aan dat het college daarin duidelijk is geweest tijdens de commissievergadering. Gezien de geboden snelheid was ‘informeren’ (een lage vorm van participatie – red.) een verantwoorde keuze.

Reactie wethouder
Wethouder Margriet Brouwer reageerde op de betogen van de raadsleden met een aantal toezeggingen. Zo wordt nog bekeken of en zo ja welke vergoeding van de bewoners kan worden gevraagd, ‘maar de gemeente wordt geen huisbaas.’
Het college gaat aan de slag met een visie op huisvesting van vluchtelingen, statushouders en de gevolgen van de spreidingswet voor Hattem. Brouwer: ‘Het is goed om ook regelmatig het gesprek over urgentie en behoeften en bereikte resultaten met elkaar te hebben. We staan er voor om deze mensen gastvrij op te vangen.
Verder is nog onduidelijk wat het exacte aantal mensen wordt dat onderdak gaat vinden in het Rode Kruisgebouwtje. Het minimumaantal is twaalf, maar afhankelijk van de samenstelling van de eventuele gezinnen kunnen het er maximaal 18 worden. De ruimte voldoet aan de wettelijke eisen. Het is daarbij niet bezwaarlijk dat af en toe een andere ruimte moet worden doorkruist om bij de eigen vertrekken te komen.’

Voorstel aangenomen
De fracties van de ChristenUnie, het CDA, PvdA/GL en D66 stemden voor het voorstel, zodat het met tien stemmen voor en vijf tegen werd aangenomen.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in