Raad zet eerste stap naar nieuw stadhuis

Met het aannemen van de Bestuursopdracht Toekomstigbestendige Huisvesting afgelopen maandag heeft de Hattemse gemeenteraad een eerste stap gezet in de richting van vernieuwd stadhuis. De emoties liepen soms hoog op bij de bespreking van een amendement waarin om een enquete over de gewenste dienstverlening werd gevraagd. Het uiteindelijke voorstel werd met algemene stemmen aangenomen.

Vier thema’s
Vier thema’s krijgen de aandacht in de bestuursopdracht: de dienstverlening naar inwoners en bedrijven, de duurzaamheid van het gebouw t.a.v. materiaal en energiegebruik, goed werkgeverschap en doelmatig kostenbeheer.

Vier scenario’s
In de opdracht wordt het college gevraagd om vier scenario’s uit te werken met een ambitieniveau van laag tot hoog. De basis is het vervangen van bestaande installaties, terwijl in het meest uitgebreide scenario de centrale hal en publieksruimtes worden aangepakt, hybride werken binnen het gebouw wordt gefaciliteerd en ook het monumentale deel opnieuw zal worden ingericht.

Enquete?
In de keuzes voor een scenario worden de inwoners en gebruikers van het stadhuis betrokken. De toezeggingen daarover waren niet voldoende voor HattemCentraal, het CDA en de VVD. Dit leidde tot het indienen van een amendement door deze partijen, waar met name door blijkbaar Gina Guldenaar veel tijd en energie in was gestoken. Daarin werd het college opgeroepen om rond het thema dienstverlening een enquête te organiseren bij inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen. Met name de afwijzende reactie van de wethouder leidde bij Guldenaar, die op brede instemming gehoopt had, tot een geëmotioneerde reactie.

Voldoende aan toezeggingen
De ChristenUnie ontlokte aan wethouder Tjitske Siderius de herhaalde toezegging om participatie op alle thema’s in te zetten en een definitief voorstel voor een scenario voor te leggen aan de inwoners. Dit, en de al eerder gedane toezeggingen waren voldoende om  voor ChristenUnie, PvdA en D66 om het amendement niet te steunen, zodat het niet voldoende steun kreeg.

Volgende stap in april
In april krijgt de raad een voorstel gepresenteerd waarin het afwegingskader, het participatietraject, een keuze uit één van de scenario’s en een investeringsvoorstel zijn verwerkt. Dan wordt ook duidelijk op welke wijze de inwoners en gebruikers van het stadhuis hun inbreng kunnen hebben.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in