Gemeente tekent samenwerkingsconvenant

De partijen in de zorg voor jeugd in de Zorgregio Midden-IJssel/Oost-Veluwe hebben een werkwijze ontwikkeld om voor jeugdigen met zeer complexe problemen, waarbij sprake is van een vastgelopen situatie, te zoeken naar passende maatwerkoplossingen. Dit wordt gedaan door het inrichten van een Regionaal Expertteam. Daarbij wordt uitgegaan van de leefwereld van de jeugdige en het gezin. Het is belangrijk dat de zorg zo thuis mogelijk, zo licht mogelijk van aard en zo kort mogelijk van duur is. Waarbij extra inzet gepleegd wordt om te voorkomen dat jeugdigen uit huis worden geplaatst.

Gemeente Hattem
Het college heeft ingestemd met het samenwerkingsconvenant, waarin de uitgangspunten en basisafspraken van de samenwerking en gegevensuitwisseling in het RET zijn vastgelegd.
Het Regionaal Expertteam richt zich op alle complexe vragen van jeugdigen waarbij wordt gezocht naar passende hulp omdat er sprake is van een vastgelopen situatie.

Vier verschillende functies
Consultatie en advies: Niet alle situaties worden in het Regionaal Expertteam besproken. Ouders, kinderen, consulenten of andere zorgprofessionals kunnen, bij voorkeur in een vroeg stadium van complexiteit, ook contact opnemen met het RET om advies in te winnen over een hulpvraag. Het liefst dus in een vroeg stadium om te voorkomen dat er een crisissituatie ontstaat.

Procesregie: In het gesprek in het Regionaal Expertteam wordt bepaald wie de procesregie gaat doen. De procesregisseur zorgt ervoor dat de verschillende partners aan tafel komen om samen een analyse en plan (inhoudelijk en taakverdeling) te maken en te sturen op voortgang in de uitvoering. De procesregisseur laat niet los tot de oplossing is gerealiseerd.

Signaleren en adviseren: De situaties die in het Regionaal Expertteam besproken worden geven een beeld van de vragen waar nog geen passend antwoord voor is georganiseerd. Daarnaast ook van de knelpunten waar ouders en jongeren en/of  hulpverleners tegen aan lopen in hun zoektocht naar een passende oplossing. Door dit in kaart te brengen en te delen kunnen de gemeenten hun inkoop en beleid aanpassen. Dit levert een bijdrage aan de transformatie door bijvoorbeeld nieuwe vormen van aanbod te creëren. Ook op bovenregionaal niveau wordt gesignaleerd via het Bovenregionaal expertisenetwerk Gelderland (BOEG).

Leren van complexe zorgvragen: Leren kan op meerdere niveaus plaatsvinden: het Regionaal Expertteam leert van de eigen manier van werken. Het Regionaal Expertteam kan bijdragen aan het leren van betrokken organisaties. Reflectie is dus een belangrijk onderdeel van het Regionaal Expertteam.

Vervolg
Het Regionaal Expertteam is feitelijk al in het najaar van 2021 van start gegaan. Het samenwerkingsconvenant borgt de eerder gemaakte afspraken. Jaarlijks vindt er een bestuurlijk overleg plaats tussen de ondertekenaars van het convenant waarin de bevindingen van het Regionaal Expertteam worden besproken.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in