Beheerplan ‘Natura2000 Veluwe’ vastgesteld

De Veluwe is het mooiste Nederlandse natuurgebied op land en kenmerkt zich door grote uitgestrekte natuurgebieden met oude loofbossen en droge heide. Dit gebied is aangewezen als Natura2000-gebied om de biodiversiteit te behouden. Gedeputeerde Staten van Gerlderland hebben het eerste beheerplan voor het Natura2000-gebied Veluwe definitief vastgesteld.

Hierin staan maatregelen, die nodig zijn om vooral de kwetsbare natuur en soorten van de Veluwe in stand te houden en waar nodig weer op orde te brengen. Het gaat om maatregelen voor bijvoorbeeld de zwarte specht, nachtzwaluw, duinpieper en wespendief en oude loofbossen en droge heidevelden.

Opeenstapeling van stikstof
De kwaliteit van die kwetsbare natuur op de Veluwe staat onder druk door het teveel aan stikstof dat zich heeft opgehoopt in de bodem. Hiervoor is het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in uitvoering. Dat programma richt zich op herstelmaatregelen in de N2000-gebieden en biedt tegelijkertijd ruimte voor economische ontwikkeling door landelijke bronmaatregelen. In dit eerste beheerplan N2000 voor de Veluwe staan een groot aantal maatregelen, die deels al in uitvoering zijn. Dan gaat het bijvoorbeeld om PAS-herstelmaatregelen, die de verdere achteruitgang van de natuur tot stilstand brengen.

“Met dit eerste beheerplan zetten we een belangrijke stap om de bijzondere natuur op de Veluwe te behouden. Voor met name de kwetsbare natuur gaat het er om de achteruitgang tot stilstand te brengen. Dit beheerplan beschrijft daarvoor maatregelen én onderzoeken naar aanvullende maatregelen om de gevolgen van de opeenhoping van stikstof in de bodem tegen te gaan. Omdat het om droge heide en oude loofbossen gaat, werkt het reguliere vernatten hier niet”, aldus gedeputeerde Jan Jacob van Dijk voor natuur.

Onderzoeken en pilots
Gelderland voert verschillende onderzoeken uit hoe de gewenste verbetering en herstel van de kwetsbare natuur op de Veluwe gerealiseerd kan worden. Het gaat daarbij om maatregelen, die in het kader van het kennisnetwerk OBN worden uitgevoerd. Zo wordt een proef met steenmeel opgeschaald, waarmee de met stikstof verzadigde bodem van oud eikenbos verbetert. De eerste resultaten zijn hoopvol.

Recreatiedruk
Ook de toegenomen recreatie op de Veluwe vormt een aandachtspunt voor de kwetsbare natuur. Voor een 7-tal vogelsoorten zoals Zwarte specht en Wespendief, onderzoekt Gelderland op dit moment op welke manier hun leefgebied kan verbeteren. Dit onderzoek moet leiden tot het aanwijzen van gebieden waar deze soorten meer ruimte krijgen door recreanten juist naar minder kwetsbare gebieden te geleiden. De precieze invulling van deze recreatie-zonering werkt de provincie uit met de Veluwe Alliantie. Zo wil de provincie een gezamenlijke aanpak creëren met ruimte voor recreatie en natuurbeleving en voldoende ruimte en rust voor de dieren.

Aanwijzing, beheerplan en procedure
Het rijk heeft de Veluwe als Natura2000-gebied aangewezen. Het is nu aan de provincie om daar een beheerplan voor op te stellen. Het ontwerp- van dit beheerplan heeft van 1 november tot 13 december 2016 ter visie gelegen. Met het vaststellen van het beheerplan hebben GS ook de reactienota vastgesteld. Daarin staat beschreven hoe de provincie om is gegaan met de ingediende zienswijzen. Zodra de minister van Defensie en Landbouw, Natuur en Visserij hebben ingestemd met het beheerplan, legt de provincie Gelderland het beheerplan ter visie voor beroep bij de Raad van State.