Kan Hattem iets doen voor o.a. de mensen in Ter Apel?

Voor het weekend heeft RTV Hattem aan de gemeente en aan de politieke partijen gevraagd om een reactie op de situatie in Ter Apel en gevraagd naar hun brede visie over de opvang van vluchtelingen. Bij deze de reactie van de gemeente. De reactie van de politieke partijen zal uiterlijk woensdagmiddag op deze website verschijnen.

Hattem heeft evenals alle andere steden de verplichting om een evenredig aantal statushouders aan huisvesting te helpen. Heeft Hattem dit jaar daaraan voldaan en zo niet, wat is de verwachting?
Het klopt dat de gemeente Hattem net als iedere andere gemeente de verplichting heeft om mensen met een verblijfsvergunning (statushouders) te huisvesten volgens de vastgestelde huisvestingstaakstelling. Voor het eerste half jaar van 2023 heeft Hattem de taakstelling om 15 personen te huisvesten gerealiseerd. Voor de tweede helft van 2023 is de taakstelling om 13 personen te huisvesten. Naar verwachting kunnen wij die taakstelling niet volledig realiseren.

Is er al contact met de statushouders die nu in AZC’s wachten op een woning in Hattem?
Ja. Zodra de gemeente bericht krijgt dat een statushouder aan Hattem is gekoppeld, en dus gehuisvest moet worden in Hattem, nemen we contact op met deze mensen voor een kennismakingsgesprek in het AZC. Waar mogelijk starten we al met de inburgering.

Ter Apel heeft hulp nodig. Hoe gaat Hattem Ter Apel helpen?
De gemeente Hattem ziet op dit moment geen mogelijkheden om Ter Apel te ondersteunen door asielzoekers op te vangen. We hebben niet de beschikking over gemeentelijk vastgoed wat ingezet kan worden voor de opvang van asielzoekers. Daarnaast heeft het COA aangegeven dat de ondergrens voor opvang van asielzoekers bestaat uit 100 personen, wil COA de benodigde ondersteuning kunnen bieden. Er is in Hattem geen locatie beschikbaar waar dit gerealiseerd kan worden.

Wat is in de breedste zin de visie van de gemeente op deze problematiek?
De schaal van Hattem is te klein om deze problematiek zelfstandig op te lossen. Wij zoeken hiervoor samenwerking met gemeenten in de regio.

Wat verwacht de gemeente van de Hattemse bevolking op dit punt?
Het is onze ervaring dat de opvang van statushouders in de Hattemse samenleving al jaren heel goed verloopt. Deze mensen worden gedurende twee jaar intensief begeleid door Stichting Vluchtelingen Contact Hattem. De integratie verloopt hierdoor voorspoedig.

Deze soepele integratie zien we ook bij de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Zij zijn op een hartverwarmende wijze opgevangen in Hattem en konden snel hun leven oppakken, ondanks hun moeilijke situatie. Bijna alle volwassenen zijn aan het werk, de kinderen gaan naar school en sporten in Hattem.

We hebben oog en aandacht voor de zorgen van de inwoners ten aanzien van dit vraagstuk, maar vertrouwen erop dat we samen de opvang op deze manier kunnen voortzetten.

In de Volkskrant stond een artikel over sociale huurwoningen en voorrang bij toewijzing. Heeft Hattem voorrangsregels bij toewijzing van woonruimte en zo ja, waarom zijn het deze groepen die voorrang krijgen?
Alle informatie hierover is na te lezen in onze huisvestingsverordening en urgentierichtlijn: https://www.hattem.nl/Bestuur_en_organisatie/Verordeningen_en_beleid/Verordeningen/A_Z/Huisvestingsverordening_2021_en_nadere_regels_urgentie

Deze verordening en richtlijn zijn opgesteld met regiogemeenten Heerde en Epe. Richtlijnen voor voorrang en urgentie worden zorgvuldig gekozen. Statushouders zijn één van de prioritaire groepen. De gemeente Hattem kiest er voor om niet alle vrijkomende sociale huurwoningen toe te wijzen aan statushouders.

Wat betekent dit voor de overige huurders qua wachttijd? Ziet de gemeente de wachttijd oplopen?
In zijn algemeenheid betekent dit dat voorrang (of urgentie) verlenen aan één persoon, ertoe leidt dat een andere woningzoekende langer moet wachten. Door spaarzaam om te gaat met voorrang, en urgentie alleen te verlenen als er echt een urgente situatie is, wordt voorkomen dat reguliere woningzoekenden minder kans hebben. Het is van belang om op dit evenwicht te letten, omdat we te maken hebben met lage doorstroming en steeds langere wachttijden op de woningmarkt.

Wat is de visie op de toekomst?
De gemeente probeert samen met Triada de wachttijden te verkorten door de versnelde bouw van sociale huurwoningen.
Eind 2024 vervalt de bestaande huisvestingsverordening. Vanaf 1 januari moet er een nieuwe huisvestingsverordening van kracht zijn. Daarin worden ook de nieuwe richtlijnen vanuit het Rijk voor doelgroepen opgenomen.

RPM

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in