Bestemmingsplan woningbouw ’t Veen

Tijdens de raadsvergadering van 16 december neemt de gemeenteraad een besluit over het bestemmingsplan voor ’t Veen. De gemeenteraad is bevoegd een besluit hierover te nemen. Wel is er een beroepstermijn, maar na die termijn treedt het plan in werking tenzij er bezwaar wordt aangetekend.

Hindergevende bedrijven verplaatsen
De gemeente Hattem heeft de ambitie om het gehele bedrijventerrein ‘t Veen samen met de gebiedseigenaren te laten verkleuren naar een gemengd gebied, met hoofdfunctie wonen. Dit betekent dat de omliggende bedrijven op het bedrijventerrein zich in de toekomst elders zullen (moeten) vestigen indien deze niet passend zijn in een gemengd gebied. Daarom kan allereerst gesteld worden dat eventuele hindergevende activiteiten van omliggende bedrijven van tijdelijke aard zullen zijn en het woonklimaat wat betreft het aspect bedrijven en milieuzonering in de toekomst zal verbeteren.

Hoogspanningsleidingen
Onder het terrein ligt een hogedruk aardgasleiding en boven het terrein hangen hoogspanningsleidingen. In de toelichting bij het bestemmingsplan staat echter dat het aspect kabels en leidingen geen belemmering vormt voor het project. De beschermingszone / vrijwaringszone van de hoogspanningsleiding is in dit bestemmingsplan overgenomen.

Maximaal 130 nieuwbouwwoningen
Met de gelijktijdige transformatie van drie voormalige bedrijfspercelen waarop Beter Bed, en Koelbedrijf Antartica stonden en nu nog het gebouw staat waarin de Kringloopwinkel is gevestigd, ontstaat de mogelijkheid om een nieuwe woonbuurt met maximaal 130 woningen aan ’t Veen toe te voegen. Het is van belang dat deze woonbuurt een eigen identiteit met een hoge ruimtelijke kwaliteit krijgt en hiermee het imago van voormalig bedrijventerrein af kan schudden. In de wijk komen verblijfsplekken met groen en water.

Populierenlaan
Aan de andere kant is het ook van groot belang dat de nieuwe buurt zich opent naar de omgeving en hiermee nieuwe verbindingen aangaat. De Populierenlaan vormt de ruggengraat van de nieuwe buurt en krijgt het karakter van een laan met bomen aan één zijde. De bebouwing aan weerszijden van de laan wordt in samenhang ontworpen. Vanaf de Populierenlaan ontsluiten twee woonstraten in een lus de achterliggende gebieden. Deze woonstraten kennen een heel groen profiel en zijn gekoppeld aan de verblijfsplekken met water en groen. Hiermee worden vanaf het Roseboomspoor twee informele oost-westverbindingen over de Populierenlaan heen gerealiseerd, die bij verdere ontwikkelingen op ’t Veen een vervolg kunnen krijgen naar de IJssel toe.

Hoopjesweg
De nieuwe woonbuurt presenteert zich duidelijk aan de Hoopjesweg. Hier sluit de rooilijn aan op de bedrijfspercelen aan de westzijde, zodat ook in de Hoopjesweg meer eenduidigheid in het profiel ontstaat. De bebouwing hier heeft een kleinere korrelgrootte om aan te sluiten bij de Veenrand en nieuwbouw van de ABC buurt.

Aan de zuidkant van het plangebied wordt aangesloten bij de (relatief) recente bedrijvenzone die hier gerealiseerd is. Hier zijn andere woonvormen (dan traditionele rijwoningen) in wat grotere massa’s denkbaar om aan te sluiten bij de schaal en het karakter van de omgeving. Daarbij valt te denken aan bijvoorbeeld appartementen of rug-aan-rugwoningen. Parkeervoorzieningen zijn zoveel mogelijk op eigen terrein of geclusterd uit het zicht van de openbare ruimtes gesitueerd. Zo ontstaat een informele woonbuurt met een hiërarchische opbouw van lanen, woonstraten en groene en waterrijke verblijfsplekken, die aansluit bij een eigentijds tuindorp. Bovendien maakt dit dat vrijwel elke woning direct contact met het groen maakt.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in