Uit de Raadsvergadering

In de Raadsvergadering van maandag 11 november stond de Begroting 2020 van de gemeente Hattem centraal. De begroting is het document waar de gemeentelijke uitgaven (lasten) en inkomsten (baten) bij elkaar worden gebracht. Het is als het ware de offerte van het college aan de gemeenteraad voor het uitvoeren van activiteiten in het komende jaar.

Al in het voorjaar voor een nieuw begrotingsjaar worden de grote lijnen van de nieuwe begroting aangegeven in de Kadernota. Dit is een belangrijke nota omdat het college hier de prioriteiten aangeeft waar vervolgens de begroting op gebaseerd wordt.

De gemeenteraad kan op dat moment nog daadwerkelijk keuzes maken en aangeven waaraan meer of minder moet worden uitgegeven. Vervolgens is het aan het college om deze voorstellen van de raad uit te werken in de begroting die in het najaar wordt behandeld.

De gemeenteraad heeft de bevoegdheid om financiële middelen beschikbaar te stellen. Dat heet ‘budgetrecht’. Door de begroting vast te stellen geeft de gemeenteraad het college toestemming om geld uit te geven aan de afgesproken activiteiten. De begroting is een belangrijk instrument bij het uitoefenen van de kaderstellende en controlerende rol van de raad.

Tijdens iedere raadsvergadering staat het agendapunt ‘spreekrecht voor burgers’ op de agenda. Tijdens dit agendapunt mag een ieder die iets kwijt wil aan of onder de aandacht wil brengen van de raadsleden inspreken. Voorwaarde is dat het gaat over een onderwerp dat op de agenda staat.

Tijdens de behandeling van de begroting hebben drie Hattemers gebruik gemaakt van de mogelijkheid om in te spreken. Twee van hen hebben hun bedenkingen geuit tegen het voorstel van het college aan de raad om de toeristenbelasting te verhogen. De derde inspreker heeft zijn mening gedeeld over het tarief onroerende zaken belasting dat in rekening wordt gebracht bij onder andere sportverenigingen.

Namens de fractie van de D66 zijn drie amendementen ingediend en namens de fractie van de VDD één. Een amendement is een wijzigingsvoorstel van het voorliggende voorstel (in dit geval de begroting). De ingediende amendementen zien op de toeristenbelasting, de afvalstoffenheffing en het zogenoemde ‘hekje sociaal domein’. De amendementen zijn verworpen (niet aangenomen) omdat hiervoor geen meerderheid was in de raad.

Meer weten over de vastgestelde begroting en de verworpen amendementen? Kijk dan op www.hattem.nl/gemeenteraad bij de raadsvergadering van 11 november 2019. Daar staat ook de besluitenlijst van deze vergadering.

Begroting 2020

Gemeente Hattem

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in