Nieuws van de gemeenteraad van Hattem

Weet u welke Hattemers er in de gemeenteraad zitten en wat zij precies doen? Weet u hoe u als inwoner van Hattem mee kunt praten met de raadsleden en uw mening kunt geven? De gemeenteraad gaat u maandelijks informeren over het werk van de raad en de mogelijkheden voor u om invloed uit te oefenen. Veel leesplezier!

Info/contact
Op hattem.bestuurlijkeinformatie.nl vindt u veel informatie over de gemeenteraad zoals de vergaderingen met agenda’s en vergaderstukken, de samenstelling van de raad, manieren om in- en mee te spreken, overzichten van vragen aan het college, toezeggingen van het college, moties en amendementen, etc. Wilt u meer weten, neem dan contact op met de raadsgriffie via griffie@hattem.nl. Zij helpen u graag verder!

Vergadering van de raadscommissie 17 januari
Agenda van de commissie ARZ – aanvang 20.00 uur, te volgen via RTV Hattem
1. Opening
2. Vaststelling van de agenda en mededelingen
3. Vaststelling besluiten- en toezeggingenlijst commissie ARZ d.d. 29 november 2021
4. Inwonersinitiatief Recreatiewater Hattem-toelichting
5. Laadvisie
6. VNOG-stukken
7. Zienswijze 2 e begrotingswijze ODNV
8. Wijziging GR ODNV
9. Ontwerp-VVGB Wielink
10. Verordening gemeentelijke adviescommissie en erfgoedverordening
11. Regionale rekenkamercommissie-toetreden
12. Lijst Ingekomen Stukken-01
13. Voortgang afhandeling vragen en toezeggingen
14. Mededelingen van en vragen aan het college
15. Sluiting

Agenda van de commissie SZ – aanvang 20.00 uur, te volgen via website gemeente
1. Opening
2. Vaststelling van de agenda en mededelingen
3. Vaststelling besluiten- en toezeggingenlijst commissie SZ d.d. 29 november 2021
4. Uitgangspuntennota 2023 GGD
5. Actualiteiten Sociaal Domein
6. Lijst Ingekomen Stukken-01
7.Voortgang afhandeling vragen en toezeggingen
8. Mededelingen van en vragen aan het college
9. Sluiting

Raadsvergadering maandag 13 januari
De agenda van deze vergadering hangt mede af van de besprekingen in de commissies op 17 januari. Vanaf 19 januari is de raadsagenda te raadplegen op www.hattem.nl/gemeenteraad. De vergaderingen zijn live te volgen via RTV Hattem. Kijk voor frequenties op de website www.rtvhattem.nl. Via deze website is de vergadering ook live te volgen en/of terug te kijken op bijvoorbeeld uw pc, tablet of telefoon.


Raadslid in de schijnwerpers

Teun Juk
Fractievoorzitter CDA
teunjuk@hattem.nl

Wat is jouw favoriete plekje van Hattem en waarom?
Hattem kent heel veel mooie plekjes. Dat varieert van mijn gezellige keukentafel, de Anna-kapel in de Andreaskerk, het bos, de bergen langs de IJssel zoals de Vuursteenberg en de Hezenberg tot het open landschap van de Hoenwaard en de Koningswaard. Ik hou van de ruimte. Zo heb je bij de Oude grift richting het pontje een prachtig gezicht op Hattem. Hier krijg je het ware Voermangevoel.

Moet je als raadslid een geboren en getogen Hattemer zijn? Waar stond jouw wieg?
Nee. Voor mij is een Hattemer iemand die in de gemeente Hattem woont. Zelf woon ik inmiddels al weer 32 jaar in deze mooie gemeente. Iedereen kan meedoen aan de politiek en het besturen van Hattem. Of je nu binnen of buiten de muren geboren bent, of je uit het Groningse Warffum komt of uit Afghanistan. Mijn wens voor 2022 is dat veel meer Hattemers mee gaan doen aan politiek en bestuur.

Waar krijg jij energie van?
Wanneer je samen met anderen iets voor elkaar kunt krijgen. Wanneer anderen positief in de wedstrijd zitten en niet alleen ik-gericht zijn. En natuurlijk: betrokken en tevreden inwoners.

Wat wil jij voor de toekomst van Hattem?
Hattem is een fantastische gemeente om te wonen en dat moet vooral zo blijven. Gezondheid, omzien naar elkaar, goede zorg, sociaal beleid en een duurzame leefomgeving. Daarbij is er een groot spanningsveld tussen klimaat, wonen en natuur en landschap. En toch zullen we meer en betaalbaar moeten gaan bouwen. Jongeren en starters hebben geen eerlijke kans op een eigen woning. Voor ouderen zijn er te weinig huurwoningen boven de strakke huursubsidiegrens. Bij woningtoewijzing moeten Hattemers voorrang krijgen.

Stel jij je in 2022 weer verkiesbaar?
Ik heb mij weer verkiesbaar gesteld en sta nummer twee op de lijst van CDA-Hattem. Een mooie plek achter onze lijsttrekker Martijn Hospers. Als Team CDA-Hattem hebben we er zin in. Ik roep alle stemgerechtigde Hattemers op om op 16 maart 2022 hun stem uit te brengen op de partij van hun keuze. Ieders stem telt.

Ten slotte worden Hattemse successen gevierd. Klein of groot, als raad gerealiseerd, waar ben jij trots op?
Er is veel gebeurd in de afgelopen vier jaar. Er is goede zorg en maatschappelijke ondersteuning geleverd in Hattem. Veel inwoners zien dat niet, maar het is o zo belangrijk. De woningbouw op ’t Veen is vlot getrokken. Ook komt daar een mooie supermarkt. Assenrade is een prachtige wijk geworden. Er zijn recent belangrijke besluiten genomen over de nieuwbouw van scholen (IKC 1) en meer ouderenwoningen nabij de binnenstad. De Zuiderzeestraatweg is goed aangepakt en de Gelderse dijk is nu een fietssnelweg. De binnenstad is bijna klaar. Ik geniet iedere keer weer wanneer ik over de toegankelijke Markt loop of fiets. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Waar ik ook trots op ben is mijn boek over de Verering van de heilige Anne in Hattem. Ons cultureel erfgoed moeten we koesteren!


In de commissies
Een raads(commissie)lid vertelt over een onderwerp dat aan bod komt in de eerstvolgende commissievergadering. Waar gaat het over? Wat betekent het voor Hattem? Wat wordt er van de raad verwacht?

Gerrit van Keulen
Raadslid PvdA
gerritvankeulen@hattem.nl

Commissie ARZ
Voor alle commissie- en raadsleden in Hattem zit het kerstreces er op en bereiden we ons weer voor op de eerstvolgende commissievergadering. Begin dit jaar hebben wij de agenda en alle bijbehorende stukken van de griffie mogen ontvangen en dat zijn er weer heel wat.

Als PvdA/Groen Links fractie zijn wij volop bezig de stukken te lezen. Het is haast niet te doen om bij alle onderwerpen alles tot in detail door te nemen. Zo heeft ieder commissielid zijn eigen specialisatie en hebben we op de fractievergadering van 10 januari de onderwerpen verder onderling verdeeld en besproken. De technische vragen worden eerst schriftelijk naar de griffier gestuurd, zij legt ze voor zodat het college en de ambtelijke ondersteuning deze kunnen voorbereiden en beantwoorden.

Politieke en algemenere vragen komen tijdens de commissievergadering ter tafel. Na een commissievergadering gaan we als fractie nogmaals de onderwerpen doornemen en ons voorbereiden op de raadsvergadering van 31 januari waar wij dan onze definitieve standpunten kenbaar maken.

Op de agenda voor 17 januari staan enkele zeer interessante onderwerpen. We bepreken o.a. een inwonersinitiatief waarin aandacht wordt gevraagd voor een eventueel zwem- en recreatiebied op de plaats van het oude zwembad.

Verder staat het onderwerp Laadvisie en plaatsingsbeleid laadpalen op de agenda. Iedere gemeente moet een laadvisie opstellen waarin een strategie is opgenomen voor een passende laadinfrastructuur voor alle elektrische voertuigen voor de komende 10-15 jaar.
Daarnaast wordt de raad gevraagd om toestemming te geven voor een drijvend zonneveld op de voormalige zandwinplas. Dit maakt deel uit van een ca. 15 ha zonnepark met in totaal 50.000 zonnepanelen waarmee ca. 6000 huishoudens straks van groene elektriciteit kan worden voorzien.

Allemaal onderwerpen waar (soms moeilijke) afwegingen en uiteindelijk beslissingen (in de raad) over genomen moeten worden. Denk aan milieu, natuur en klimaat, aan financiële en economische haalbaarheid. Maar ook aan participatie met de inwoners en direct betrokkenen en omwonenden, overheidsvoorschriften enz. Kortom, veel factoren om rekening mee te houden. Uiteindelijk proberen we het samen zo goed mogelijk te doen voor heel Hattem en al haar inwoners.

Praat mee!
U bent van harte welkom bij de commissievergaderingen om mee te praten over een onderwerp aan de digitale vergadertafel of in te spreken. Neem contact op met griffie@hattem.nl  voor meer informatie hierover.

Vragen? Meepraten of inspreken? griffie@hattem.nl en www.hattem.nl/gemeenteraad

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in