Rekenkameronderzoek bevestigt wat Hattemers al weten

De Rekenkamercommissie Hattem heeft onderzoek gedaan naar het project van de herinrichting Markt en Kerkplein. Het onderzoek moet antwoord geven op de vraag hoe doelmatig en doeltreffend dit project is geweest en welke lessen hieruit geleerd kunnen worden voor de aanpak van nieuwe grote projecten in Hattem.

Het begon allemaal met de grote ambities van de Raad en het college van B&W. In 2014 werd door hen het ambitiedocument aangenomen waarin de plannen voor de toekomst van het centrum van Hattem stonden. Dit document vormde de leidraad voor de vernieuwing van de binnenstad die in de jaren daarop stapsgewijs vorm zou moeten krijgen. Voorgesteld werd om de stadsvloer veel sterker als een uniform en samenhangend geheel te ontwerpen. Een straatbeeld wat de historische karakteristiek van Hattem versterkt. En dit zou worden bereikt door het gebruik van Belgische greskeien.

Klachten beloopbaarheid
In 2015 werd begonnen met de herbestrating van de Markt, maar al snel kwamen er klachten over de beloopbaarheid. Uit onderzoek bleek dit mede veroorzaakt te worden door het ontbreken van een voldoende stabiele wegfundering (de splitlaag bood te weinig stevigheid). En het voegmiddel bleek ook niet adequaat.

Foto: Elly vd Wetering, RTV Hattem

De Hattemers klaagden en waren niet tevreden over de nieuwe bestrating. Uiteindelijk is in 2019 de Markt volledig herbestraat.

Geen grote fouten
De Rekenkamercommissie Hattem concludeert in haar onderzoek dat op hoofdlijnen is het proces van planvorming tot realisatie van het Kerkplein goed verlopen is en dat het onderzoek geen grote fouten of onrechtmatigheden aantoont. Dit kan zo zijn, maar het uiteindelijke resultaat is dat dit project de stad Hattem veel ongemak heeft gebracht en tonnen extra heeft gekost dan aanvankelijk begroot. Er zijn dan ook wel degelijk lessen te leren voor de toekomst. In het rapport van de commissie staat hierover: “Een positieve constatering is dat de gemeente aandacht heeft voor het lerend vermogen van de eigen organisatie. Na de eerste bestrating in 2016 volgde een interne projectevaluatie en werd het projectmanagement voor de tweede herbestrating in 2019 op een aantal punten gewijzigd.”

Aanbevelingen voor de toekomst
De Rekenkamercommissie Hattem besluit met aanbevelingen voor de toekomst.
Als eerste moet er gezorgd worden voor een heldere definitie van grote projecten in Hattem. Vooraf moet duidelijk zijn welke ambitie men heeft en welke gevolgen die heeft qua tijd, geld en kwaliteit.
Ook moeten taken en verantwoordelijkheden geclusterd worden. Dit voorkomt een versnippering van diverse taken bij grote projecten. Dit vraagt om een projectstructuur met een verdeling van taken en verantwoordelijkheden, inclusief een duidelijke dossiereigenaar als eindverantwoordelijke.
Tenslotte wordt gewezen op risicobeheersing. Een keuze voor de goedkoopste variant, hoeft niet de beste te zijn vanwege beheersing en aansturing van verschillende partijen. Door alle risico’s in kaart te brengen, zoals onderlinge verbondenheid, beheersmaatregelen en mogelijkheden om bij te sturen, kan een verantwoorde keuze worden gemaakt.

Het rapport van de Rekenkamercommissie Hattem wordt komende maandag besproken in de Commissievergadering Algemene en Ruimtelijke Zaken. De vergadering begint om 20.00 uur en wordt integraal uitgezonden door RTV Hattem.

 

 

 

 

 

 

 

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in