“Hattemse Begroting 2020 is een goede balans tussen ambitie en financiële mogelijkheden”

Het college van burgemeester en wethouders van Hattem heeft de Begroting 2020 aangeboden aan de gemeenteraad. Het college geeft aan in de begroting een goede balans te hebben gevonden tussen ambities en (financiële) mogelijkheden

Wethouder financiën Martijn Hospers licht toe: ‘In ons coalitieakkoord hebben we afgesproken om in te zetten op doen: we willen Hattem mooi houden en betekenisvol zelfstandig blijven. Maar om ambities te realiseren heb je financiële middelen nodig. Die waren lange tijd niet voldoende beschikbaar. Bij de Kadernota 2020 lag er een negatief meerjarenperspectief. In de afgelopen maanden hebben de ambtelijke organisatie en het college samen hard gezocht naar mogelijkheden om de begroting sluitend te krijgen zonder een al te groot beroep te hoeven doen op onze inwoners. Naar mijn mening zijn we daar goed in geslaagd.’

Profijt van voorzieningen
In de begroting heeft het college met name gekeken naar mogelijkheden om de kosten voor voorzieningen meer dan voorheen neer te leggen bij degenen die profijt hebben van deze voorzieningen. Omdat alle huishoudens gebruik maken van afvalverwerking, komen de extra kosten hiervan, van 35 euro per huishouden per jaar, voor rekening van alle Hattemers. “Maar soms is er ook een andere verdeling mogelijk. Hattem investeert bijvoorbeeld veel in het mooie decor van de stad. Daar profiteren niet alleen inwoners en ondernemers van, maar ook de toeristen die Hattem bezoeken. Het college vindt het dan ook gerechtvaardigd om de toeristenbelasting te verhogen en daarmee meer recht te doen aan de prijs-kwaliteitverhouding die Hattem aan toeristen biedt.”

OZB +2%
In de begroting van 2018 was een stijging van de OZB in 2020 met 5% voorgenomen. Deze stijging is uiteindelijk niet nodig gebleken. Voor een aantal voorzieningen die Hattem biedt, zoals schoolzwemmen en muziekonderwijs, was vanaf 2020 geen financiële ruimte meer. Om deze voorzieningen toch te kunnen behouden en tegelijk een solide begroting neer te leggen, stelt het college aan de gemeenteraad voor om de OZB in 2020 met 2% te laten stijgen.

‘Trots op sluitende begroting’
Burgemeester Toon van Asseldonk is trots op de begroting die er nu ligt: ‘Ik ben uiteraard niet zo lang betrokken geweest in het opstellen van deze begroting. Maar ik ben er trots op dat organisatie en college, in overleg met de gemeenteraad, in staat zijn gebleken om een sluitende begroting op te leveren. Het beeld van de Kadernota was immers niet rooskleurig: dreigende tekorten bijvoorbeeld door ontwikkelingen bij het Rijk en jeugdbudgetten zorgden voor een uitgebreide inventarisatie van mogelijkheden om uit de rode cijfers te blijven.’

Adequate hulp
Wethouder Martijn Hospers is, naast portefeuillehouder financiën, ook verantwoordelijk voor zorg en welzijn in Hattem: ‘Je ziet momenteel dat veel gemeenten moeite hebben om hun financiën rond te krijgen als het gaat om zorg en welzijn. De kosten in de zorg nemen toe, ook door de komst van jeugdzorg naar de gemeenten. De nieuwe begroting stelt ons in staat om ook komend jaar te zorgen dat iedereen in Hattem adequate hulp krijgt.’

Minimaregelingen
Wethouder Carla Broekhuis is blij dat alle huidige minimaregelingen kunnen worden voortgezet: ‘We hebben in deze begroting alle bestaande regelingen voor minima in stand weten te houden. Bovendien gaan we voor deze doelgroep extra inzetten op het breder bekend maken van deze regelingen. Ook gaan we ons best doen om het aanvragen van regelingen makkelijker te maken, zodat onze inwoners minder vaak dezelfde gegevens moeten aanleveren. Daarnaast ben ik blij met de aandacht die we hebben voor het bestrijden van eenzaamheid onder ouderen. We gaan nog een jaar door met de pilot voor huisbezoeken bij ouderen. Ter vervanging van het ijsbaangebouw hebben we bovendien een tijdelijk wijkontmoetingspunt kunnen plaatsen. Zo kunnen ouderen uit de buurt toch gezellig met elkaar koffie blijven drinken en van andere activiteiten gebruik maken.‘

Grote projecten
Wethouder Auke Schipper is blij met investeringen in grote opgaven voor Hattem. ‘Ondanks financieel zwaar weer in de afgelopen periode kunnen we toch investeren in een aantal opgaven die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van Hattem. Denk bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van ’t Veen en van de woonzorgzone bij de Geldersedijk. Daarnaast kunnen we nu aan de slag met grote projecten zoals de bestrating in de binnenstad en het fietsvriendelijker maken van Hattem. Ik kijk er naar uit om, naast deze projecten en opgaven, ook aan de slag te gaan met de herinrichting van de Hessenweg, Vechtstraat en Burgemeester Bijleveldsingel, zodat we van Hattem een nog aantrekkelijker woongemeente kunnen maken.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in