Voortgang Bedrijvenpark H2O en aansluiting A28

De gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek (H2O) werken samen aan het Vernieuwd Perspectief voor het intergemeentelijke bedrijvenpark H2O. Het bedrijvenpark op het grondgebied van de gemeenten Oldebroek en Hattem. Er wordt gewerkt aan een aantrekkelijke (boven)regionaal bedrijvenpark H2O.

De hiervoor in procedure gebrachte bestemmingsplannen bevinden zich in de vaststellingsfase. In het kader van de zorgvuldigheid is de besluitvorming over deze bestemmingsplannen opgeschoven naar juni.

Aansluiting A28
Voor een goede bereikbaarheid van het bedrijvenpark en om het leefklimaat in de kern Wezep te verbeteren is het belangrijk om een goede verkeersontsluiting voor het bedrijvenpark H2O te realiseren. In verband hiermee krijgt het bedrijvenpark een rechtstreekse aansluiting op de A28. De ontwerpbestemmingsplannen voor het Vernieuwd Perspectief hebben inmiddels ter inzage gelegen en iedereen heeft de mogelijkheid gekregen hierover zijn zienswijzen bij de gemeenteraden in te dienen. Van deze mogelijkheid is ruimschoots gebruik gemaakt. Op dit moment worden alle ingediende zienswijzen beoordeeld.

Meer inzicht nodig
Alle noodzakelijke onderzoeken voor het in procedure brengen van het bestemmingsplan zijn op de juiste wijze uitgevoerd en beschikbaar. Op basis van de binnengekomen zienswijzen en de gestelde vragen tijdens een inloopbijeenkomst en een raadsgesprek is geconcludeerd dat er grote behoefte bestaat aan meer en gedetailleerdere inzichten in de akoestische en de verkeerseffecten van de nieuwe aansluiting op de A28. Wij hebben opdracht gegeven voor een aanvullend onderzoek. Hiermee willen we de verkeerseffecten voor de directe omgeving beter inzichtelijk maken.

Overeenkomst
Daarnaast werkt het bedrijvenpark H2O aan een samenwerkingsovereenkomst met de provincie Gelderland en Rijkswaterstaat over de kostenraming, de te hanteren uitgangspunten en de risico’s. Deze overeenkomst is noodzakelijk voor de definitieve besluitvorming in verband met de financiële en maatschappelijke uitvoerbaarheid van het Vernieuwd Perspectief. Voor de totstandkoming van de overeenkomst is meer tijd nodig, omdat de kosten door aanvullende eisen hoger zijn geworden dan geraamd. Dat moet worden opgelost door kostenbeperkende maatregelen te nemen en/of inkomsten te verkrijgen. Daarover worden gesprekken gevoerd.

Planning
De samenwerkende gemeenten hebben in overleg met het bedrijvenpark H2O besloten voldoende tijd te nemen om alle zorgen te horen en hiermee op een zorgvuldige wijze om te gaan. Daarom is de besluitvorming voor de vaststelling van de bestemmingsplannen voor het Vernieuwd Perspectief verschoven naar juni